Екоцид у вимірі конституційного та господарського права України

Автор(и)

  • Н.М. Гладка кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Вінницького кооперативного інституту, Україна
  • А.О. Собчук викладач кафедри права Вінницького кооперативного інституту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.23

Ключові слова:

екоцид, генофонд, господарські правовідносини, конституційні правовідносини, екологічна безпека, тяжкість наслідків, власність, суб'єкти господарювання

Анотація

У статті розкривається поняття екоциду, його негативний вплив на конституційно-правові та господарсько-правові відносини і наслідки та­кого діяння, особливо в період воєнного ста­ну. Адже від початку війни ми спостерігаємо цілеспрямоване знищення екосистеми, флори, фауни, промислових, енергетичних та інфраструктурних об'єктів, природних ресурсів та навколишнього середовища країни. Ці правопо­рушення прямо посягають на нормальний стан суспільно-правових відносин у сфері господа­рювання, на право на безпечне навколишнє се­редовище та на збереження генофонду україн­ського народу.

Автор звертає увагу, що в українському законодавстві поняття екоциду визначаєть­ся в Кримінальному Кодексі України та перед­бачається відповідна міра покарання, а саме від восьми до п'ятнадцяти років ув'язнення. Наголошується, що дане кримінальне право­порушення посягає на більш ширше коло су­спільно-правових відносин, а саме власність, суб'єкти та об'єкти господарювання, соціальне становище населення, життя та здоров'я особи, її безпеку та недоторканість. Це є порушенням норм конституційного та господарського пра­ва України. У дослідженні зроблено висновок, що масове знищення рослинного та тваринно­го світу, лісів, отруєння водойм, втручання у екосистему України має вкрай суспільно-небезпечні наслідки не тільки для самої України, а й для Європи (наприклад, під загрозою знищення є багато об'єктів Смарагдової мережі, що охороняються на загальноєвропейському рівні) та світу в цілому (наприклад, вплив на атмосферу, гідросферу та біосферу Землі в наслідок використання зброї). На жаль, забруднення повітря немає меж та кордонів.

У статті наголошується, що саме військовий екоцид як кримінальне правопорушення про­ти навколишнього середовища, потребує більш чіткішого та детальнішого правового регулю­вання в національній правовій системі так і в міжнародно-правовому полі і взагалі визнання такого правопорушення, яке посягає на люд­ство в цілому. Адже екоцид можна прирівняти до таких кримінальних правопорушень як пра­вопорушення проти людяності та геноциду.

Посилання

Максакова К.В. Проблеми правової регламентації екоциду: Еколого-правовий аспект. Юридичний електронний журнал. 2023. № 1. С. 220-223.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 26.03.2024).

«Виклик для усього світу»: Зеленський про екоцид РФ в Україні. УНІАН: веб-сайт. URL: https://www.unian.ua/ecology/zelenskiy-ropoviv-pro-ekocid-rf-v-ukrajini-12046140.html (дата звернення: 26.03.2024).

Гнедіна К., Нагорний П. Загрози екологічній безпеці: реалії воєнного часу та економічне стимулювання повоєнного екологічного відновлення України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 4(32). С. 39-52.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96- ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 26.03.2024).

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 26.03.2024).

Валендюк О., Гнатенко Н., Шаповалова О. Відшкодування шкоди, заподіяної збройною агресією російської федерації: окремі процесуальні аспекти. Право: веб-сайт. URL: https://pravo.ua/vidshkoduvannia-shkody-zavdanoi-zbroinoiu-ahresiieiu-rosiiskii-federatsii-okremi-protsesualni-aspekty/ (дата звернення: 26.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право