Міські агломерації як форми співробітництва громад в умовах повоєнної відбудови України

Автор(и)

  • І.В. Дробуш доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-0006-8676

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.25

Ключові слова:

місцеве самоврядування, територіальна громада, міські агломерації, співробітництво територіальних громад, конституційна реформа, децентралізація

Анотація

Реформа децентралізації, яка безперечно є однією з найбільш успішних в Україні, сприяла становленню та зміцненню основ функціонуван­ня муніципальної влади в Україні, яка в умовах повномасштабної війни продемонструвала здат­ність протидіяти екстраординарним викликам, забезпечуючи функціонування економіки і жит­тєдіяльність населення. Органи місцевого само­врядування зробили не лише суттєвий внесок у посилення обороноздатності держави, а й на­дали підтримку громадам, які були окуповані/ деокуповані, забезпечили тимчасовим житлом та створили сприятливі умови для інтегрування в громаду вимушено переселених осіб, гаранту­вали своєчасність надання усього комплексу по­слуг на рівні громади тощо. Стаття присвячена пошуку шляхів удосконалення інституту місце­вого самоврядування в умовах війни та повоєн­ної відбудови України, що пришвидшить відбу­дову зруйнованих населених пунктів, призведе до зростання економічних показників та суттє­вого підвищення рівня надання послуг населен­ню. Автор обґрунтовує необхідність перегляду законодавчої регламентації питань співробітни­цтва територіальних громад, зокрема шляхом створення міських агломерацій як одного з виду співробітництва територіальних громад. Проа­налізовано практику функціонування міських агломерацій в зарубіжних країнах та перспек­тиви створення таких агломерацій в Україні. Ак­центовано увагу на намаганнях законодавчого врегулювання питань функціонування міських агломерацій, дискусійності норм законопроек­тів, які визначали міські агломерації окремою складовою адміністративно-територіального устрою, містили норми, які, закріпивши принцип взаємної вигоди, по суті узаконювали спробу великих міст поширити сферу свого впливу на суміжні території, розширити межі власних по­вноважень за рахунок повноважень і ресурсів сусідніх територіальних громад. Запропоновано доповнити Закон «Про співробітництво терито­ріальних громад» та деякі інші закони окремими нормами, що визначають правовий статус агло­мерацій, передбачити утворення ради агломе­рації та віднести до сфери її компетенції розгляд питань, що зачіпають спільні інтереси територі­альних громад, які входять до агломерації та на­дати перелік базових повноважень, які можуть варіюватись в залежності від обсягу інституцій- ної спроможності відповідної агломерації.

Посилання

Грушко Ж.В. Правова природа співробітництва територіальних громад в Україні: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2021. 20 с.

Баранецький Т. Законопроект про міські агломерації: що всередині. URL: https://decentralization.gov.ua/news/3617/

Сучасні тенденції у врядуванні європейськими агломераціями/ метрополіями: приклад для України. URL: https://decentralization.ua/news/17269.

Рекомендації стосовно формування політики з питань Плану відновлення місцевого самоврядування від наслідків війни (м. Страсбург, 30 червня 2022 року CEGG/PAD(2022)3. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/CEGG-PAD-on-Ukraine-Recovery-Strategy-in-LSG-area_UKR_FINAL.pdf.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року N 810/98. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти у першому читанні за основу проект Закону про міські агломерації. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних громад: Проект Закону № 2637 від 19.12.2019 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

Схвалена перша в Україні стратегія агломерації URL: https://decentralization.ua/news/17582.

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право