Свобода пересування: проблеми кореляції публічно-правового та приватно-правового підходів

Автор(и)

  • Л.В. Міхневич доктор юридичних наук, професор, професорка кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-4774-079X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.27

Ключові слова:

свобода у праві, права та свободи, права людини, свобода пересування, право на свободу пересування

Анотація

Авторка статті досліджує сутність та природу свободи пересування як інституту, який втілює ідею свободи у праві. Вона доводить, що в Кон­ституції України та в нормах публічного права загалом свобода пересування задекларована як основоположна свобода людини і громадяни­на. Конкретний зміст свободи пересування роз­кривається через низку суб'єктивних прав, які визначені в нормах публічного права. Це такі права: право особи на вільне й безперешкодне переміщення в межах території України; право на виїзд з України; право на безперешкодне по­вернення в Україну громадянина України; право на вільний вибір місця проживання/перебуван- ня. При цьому Конституція України проголошує право вільно залишати територію України, але в нормах спеціального закону про «вільний» ви­їзд з території України не йдеться, а отже спеці­альний закон дещо звужує межі свободи пере­сування.

На відміну від публічного права у нормах приватного права (в Цивільному кодексі Укра­їни) закріплене право на свободу пересування як суб'єктивне цивільне прав, але не основопо­ложна свобода. Зміст цього права обіймає мож­ливість вільного пересування по території Укра­їни та право на виїзд за межі території України і безперешкодне повернення (громадян Украї­ни) в Україну. За нормами цивільного законо­давства право на свободу пересування включає також можливість вільно обирати місце перебу­вання, але це стосується тільки неповнолітньої особи. На відміну від публічно-правової концеп­ції свободи пересування її приватно-правова концепція не включає до неї право на вільний вибір місця проживання. Авторка доводить хиб­ність такого підходу та обґрунтовує висновки про те, що, по-перше, право на вільний вибір місця проживання не може існувати без пра­ва на місце проживання; по-друге, можливість вільно обирати місце проживання/перебування має бути включене зо змісту права на свободу пересування.

Посилання

Загальна теорія права: посібник. Д.В. Лук'янов, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський; за заг. ред. О.В. Петришина. Харків: Право, 2019. 172 с.

Осядло М.В. Свобода як цінність права (теоретико-правовий аспект): дис. канд. юрид. наук. Київ, 2016. 202 с.

Загальна теорія права: підручник. [О.В. Петришин, Д.В. Лук'янов, С.І. Максимов, В.С. Смородинський та ін.]; за ред. О.В. Петришина. Харків: Право, 2020. 568 с.

Бондар Н.А. Міщенко М.С. Свобода як правова цінність: природа та особливості. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2023. № 5. С. 26-30.

Донченко О.П. Свобода як категорія права (герменевтичний аспект). Актуальні проблеми держави і права. Вип. 50. С. 45-50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_50_10.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Кохановська О.В. Проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні і практика Європейського Суду. Часопис цивілістики. 2015. Вип. 18. С. 157-163.

Голубка І.І. Право на свободу пересування: окремі теоретико-правові аспекти. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 5. С. 58-61. URL: http://www.pap.in.ua/5_2015/18.pdf.

Конституційне право України. Академічний курс: підручник: у 2-х т. / за ред. В.Ф. Погорілка. Київ, Юридична думка, 2006. Т. 2. 800 с.

Договір про функціонування Європейської Спільноти: Договір, Міжнародний документ від 25 березня 1957 року. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017.

Гарбо І. Свобода пересування особи як складова системи цінностей в Європейському союзі. Європейські історичні студії. 2019. № 14. С. 6-14.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text.

Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text.

Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія. Київ: КНТ, 2008. 626 с.

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України від 1 грудня 2004 року. Законодавство України. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право