Значення конституційних охоронних норм у системі засад реалізації права на безпечне довкілля

Автор(и)

  • А.М. Савчин аспірант юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.30

Ключові слова:

конституційні охоронні норми, право на безпечне довкілля, Конституція, закон, охорона довкілля

Анотація

У науковій статті проаналізовано доктриналь- ні положення класифікації конституційних норм. З'ясовано два основні підходи та надано пере­вагу тому, який у системі конституційних норм окреме місце відводить охоронним нормам.

Проаналізовано поняття «охорона довкіл­ля», виділено три основні підходи, в яких ми виокремили такі спільні ознаки - системність тих охоронних заходів, які застосовуються та ціль їх використання (сприяти збереженню природних ресурсів та відновленню). Проа­налізовано та виділено конституційні охоронні норми, що містяться у Основному законі Украї­ни, а також у загальних та спеціальних законо­давчих актах.

Серед основних охоронних норм у сфері за­хисту довкілля, які містяться в Законі України «Про охорону навколишнього природного се­редовища» виділено такі: основою сталого ро­звитку є не тільки захист довкілля, але і ра­ціональні підходи до використання природних ресурсів, що повинні пропорційно враховувати інструменти охорони і попередження негатив­них впливів з боку господарюючих суб'єктів та ін.; передбачення екологічної безпеки, кон­троль за дотриманням відповідних нормативів і лімітів у сфері використання природних ресур­сів; охоронні норми стимулюють запроваджен­ня нових технологічних рішень у процесі еко- логізації виробничих процесів, гарантування умов для відновлення природних ресурсів, їх цілісності та різноманіття; охоронні норми ма­ють бути науково обґрунтованими, враховува­ти міждисциплінарність і бути прогнозованими тощо.

Обґрунтовано, що перелік охоронних норм-принципів, які визначені у статті 3 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середови­ща» потребує доповнення таким принципом як «гарантованості сталого розвитку задля кращо­го забезпечення охорони довкілля».

Посилання

Боняк В.О. Поняття конституційно-правової норми та її роль у механізмі організації та функціонування органів охорони правопорядку України. Конституційно-правові академічні студії. 2016. № 1. С. 34–47.

Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття. Структура, функції : монографія. Львів : ПАІС, 2009. 196 с.

Радченко Л.М. Проблеми охорони навколишнього середовища у світі і в україні: механізми державного управління щодо їх усунення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 97–101.

Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинський Р.Л. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля. Київ: ВПЦ «Київський університет». 2016. 192 с.

Програма охорони навколишнього при- родного середовища Закарпатської області на 2021–2023 роки. URL: https://ecozakarpat.gov.ua/?p=6001 (дата звернення: 25 лютого 2024 р.).

Про Програму охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року: рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020. № 30-2/2020. URL: https://www.if.gov.ua/regionalni-cilovi-programi/programi-upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv (дата звернення: 25 лютого 2024 р.).

Про схвалення проекту Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019- 2022 роки: Розпорядження від 25.03.2019. № 181. URL: https://koda.gov.ua/normdoc/pro-skhvalennya-proektu-programi-okhoro-3/ (дата звернення: 25 лютого 2024 р.).

Про регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022–2027 роки («ДОВКІЛЛЯ – 2027»). URL: https://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-regionalnu-programu-ohoroni-dovkillya-racionalnogo-vikoristannya-prirodnih-resursiv-ta-za-1 (дата звернення: 25 лютого 2024 р.).

Програма охорони довкілля Херсонської області на 2022–2024 роки. URL: https://khoda.gov.ua/programi--ohoroni-dovk%D1%96llja-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96-na-2022-%E2%80%93-2024-roki--proekt- (дата звернення: 25 лютого 2024 р.).

Пирога І.С., Бєлов Д.М. Інституціоналізація прав людини на охорону здоров’я у міжнародно-правовому просторі. Аналітично-порівняльне правознавство. № 1. 2023. С. 602–607.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умо- вах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. № 3.

Білак О.П. Міжмуніципальне співробітництво в структурі транскордонного співробітництва. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 72(4). 2022. С. 226– 231. 2022. С. 301–310.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право