Особливості інституту договорів відчуження майна в англо-американській правовій системі

Автор(и)

  • А.В. Богданець кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного права КНЕУ ім. В. Ггтьмана, Україна https://orcid.org/0000-0001-8025-1915
  • В.В. Власенко кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теоретичної юриспруденції КНЕУ ім. В. Ггтьмана, Україна https://orcid.org/0000-0001-5450-566X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.31

Ключові слова:

договір, інститут права, відчуження майна, правові системи сучасності

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання інституту договорів відчуження майна в ан­гло-американській правовій системі. Визнача­ються особливості цивільно-правового договору в країнах англо-американської системи права. Наводяться дефініції «цивільно-правова си­стема» та «відчуження майна». Аналізуються правові аспекти укладення договорів щодо від­чуження майна, зокрема форма та умови укла­дення таких договорів, а також особливості правового регулювання визначення предмету договорів щодо відчуження майна. Досліджуєть­ся стадії укладення договорів щодо відчуження майна в країнах англо-американської правової системи.

Акцентовано увагу на те, що відмінною оз­накою розвитку інституту договірних відносин в країнах англо-американської системи права є те, що, по-перше, він відбувався під значним впливом судової практики; по-друге, знайшов своє закріплення в нормах загального права. Проте, щодо окремих видів договорів відчужен­ня майна, варто відмітити, що вони регламенту­ються нормами спеціальних законодавчих актів.

Проаналізовано, що на практиці взаємовід­носини сторін, що укладають договір відчужен­ня майна, значною мірою регулюються не пра­вовими нормами, які складають позитивне пра­во, а створеними сторонами нормами власного «договірного права», тобто умовами наявного у них договору. Зміст конкретних договорів від­чуження майна таким чином, визначається не стільки задоволенням взаємних інтересів кон­трагентів, скільки можливостями і бажаннями економічно більш сильного партнера і необхід­ністю, яку диктує конкретна ситуація слабшому учаснику угоди.

Зроблено висновок, що регулювання інсти­туту договорів відчуження майна в країнах ан- гло-американської правової системі має свої особливості. Зокрема в Англії можна відзначити підвищену активність парламенту в сфері регу­лювання цивільних відносин, що зокрема про­являється у прийняті нових та внесення змін до вже існуючих законів, які є об'ємними за своїм змістом в результаті чого на практиці їх навіть називають кодифікованими.

Посилання

Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / Вільям Бернхем; [Пер. з англ . вид. Україна] К.: Україна, 1999. 566 с.

Білоус С. Неможливість та ускладнення виконання договірного зобов'язання відповідно до принципів УНІДРУА. Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 6 (15). С. 65-69.

Голяк Л.В. Порівняльне правознавство. Курс лекцій / Л.В. Голяк, А.С. Мацко, О.В. Тюріна. К.: МАУП, 2004. 200 с.

Договір у цивільному та трудовому праві. Довідник Ч. 1. К: Видавничий дім «Юридична книга», 2000. 275 с.

Комерційне право Європейського Союзу: директиви, регламенти, наукові статті (Commercial Law of the European Union: Specific directives, regulations, research papers) / уклад. Ковалишин О.Р. Івано-Франківськ, 2020. 331 с.

Луць В.В. Контакти у підприємницькій діяльності. К.: Юріком Інтер, 2010. 560 с.

Мороз О.В. Поняття цивільно-правового договору. Право і суспільство. 2023. № 1. С. 90-95.

Порівняльне правознавство: Підручник / Ткаченко В.Д., Погребняк С.П., Лук'янов Д.В. / За ред. В.Д. Ткаченка. Харків: Право, 2003. 274 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порів¬няльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції. Харків: Одіссей, 2006. 624 с.

Цивільне право України: навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін. За ред. Р.О. Стефанчука. К.: Прецедент, 2005. 448 с.

Чуєнко В.І., Соколова А.Г. Науково-прак-тичний аналіз особливостей укладення цивільно-правових договорів через призму судової практики. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 104-106.

Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: навч. посіб. (Курс лекцій). К.: КНЕУ, 2004. 220 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право