Застосування штучного інтелекту в механізмі судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві України

Автор(и)

  • І.В. Жукевич кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та публічного управління, Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила», Україна https://orcid.org/0000-0001-7332-1014

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.34

Ключові слова:

штучний інтелект, судовий контроль, виконання судових рішень, виконавче провадження, цивільне судочинство

Анотація

Статтю присвячено питанню застосування штучного інтелекту в механізмі судового контр­олю за виконанням рішень у цивільному судо­чинстві України. Розвиток сучасного суспільства характеризується активним використанням но­вітніх технологій у всіх сферах життєдіяльності. Не залишається осторонь від загальносвітових тенденцій і система правосуддя. Широке вико­ристання технологій ШІ призвело до дискусій щодо впровадження та використання в судових процедурах в Україні. Особливої актуальної на­буває питання інтеграції у судову систему Украї­ни штучного інтелекту в умовах воєнного стану. Зокрема, у сферу судового контролю за вико­нанням рішень у цивільному судочинстві Украї­ни. Штучний інтелект - хороший інструмент для допомоги суддям. Він може легко знаходити та обробляти інформацію швидше, ніж людський інтелект. Штучний інтелект не може замінити суддів в механізмі судового контролю за вико­нанням рішень у цивільному судочинстві Украї­ни. Адже з точки зору алгоритмів законодавство та правозастосування можуть бути неідеальни­ми. Однак у разі його правильного застосування він може неабияк оптимізувати роботу судді та суду шляхом залучення. За умови дотримання європейських стандартів, застосування штуч­ного інтелекту в механізмі судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочин­стві України буде значним кроком уперед на шляху до удосконалення інституту судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві України. Штучний інтелект пови­нен контролюватися користувачем, оскільки з точки зору справедливості згенеровані рішення можуть бути порушувати фундаментальні пра­ва людини. Суддя, який розглядає справу щодо оскарження дій чи бездіяльності державних чи приватних виконавців у частині забезпечення виконання удових рішень, винесених судами у цивільних справах, завжди повинен мати мож­ливість переглядати рішення винесені штучним інтелектом та дані які для цього використову­валися.

Посилання

Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Конституція України : закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

CEPEJ European Ethical Charter on the use of artificial intelligence (AI) in judicial systems and their environment. URL: https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment.

Chernykh O. Problems of legal regulation of the use of artificial intelligence technologies in court procedures within the framework of the ukraine-eu action plan. Artificial Intelligence. 2023. № 28(2). P. 27-31.

Moor J.H. The Status and Future of the Turing Test. Minds and Machines. 2001. № 11. Р. 77-93.

Андрощук Г. Штучний інтелект у системі правосуддя: інтерв'ю з ChatGTP. Юридична газета. 16 червня 2023. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/shtuchniy-intelekt-u-sistemi-pravosuddya-intervyu-z-chatgtp.html.

Бєлов Д.М., Белова М.В. Штучний інтелект в судочинстві та судових рішеннях, потенціал та ризики. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2023. С. 315-320.

Kharitonashvili N. Expediency and scope of using AI in civil justice. European Journal of Economics. Law and Politics. 2023. № 1. Р. 1-7.

Balynska O., Barabash O., Zabzaliuk D., Shehavtsov R., Stetsyuk N. Introduction of Artificial Intelligence in the Justice System: International experience. Law, State and Telecommunications Review. 2023. № 15(1). P. 58-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право