Особливості прав та обов'язків сторін договору постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу

Автор(и)

  • А.М. Островський аспірант кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.42

Ключові слова:

цивільно-правовий договір, приєднана мережа, енергія, енергетичні ресурси, цивільно-правова відповідальність, права та обов'язки сторін, споживач, ринок енергії, енергетична компанія

Анотація

Сучасні технологічні вдосконалення та гло­балізація енергетичних ринків викликають не­обхідність адаптації правових регуляцій до нових викликів та можливостей. Договір по­стачання енергетичних ресурсів через приєд­нану мережу стає стратегічно важливим інстру­ментом для забезпечення стійкості постачання енергії та забезпечення конкурентоспромож­ності енергетичних підприємств. Однак, існують специфічні правові та обов'язкові аспекти, які потребують уваги для забезпечення ефектив­ності та розуміння обов'язків сторін. Представ­лену наукову статтю присвячено аналізу особ­ливостей правового регулювання та обов'язків сторін у контексті договору постачання енерге­тичних ресурсів через приєднану мережу. По­чинаючи з огляду існуючих нормативно-пра­вових актів, дослідження розглядає основні проблеми, які виникають у контексті таких до­говорів, включаючи відповідальність за якість послуг, регулювання цін та тарифів, а також вирішення юридичних спорів у контексті пору­шення укладеного договору. Особлива увага приділяється аналізу практичних викликів, з якими стикаються сторони укладення таких до­говорів, а також пошуку оптимальних рішень для підвищення ефективності укладання та ви­конання договорів. Автор наукової статті також розглядає потенційні напрямки реформування правових норм та механізмів регулювання з ме­тою забезпечення стабільності та прозорості у сфері постачанння енергетичних ресурсів через приєднану мережу. У результаті проведеного дослідження виявлено, що договір постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу є складними юридичними інструментом, який потребує ретельного правового аналізу та ре­гулювання. Отримані результати дослідження можуть стати основою для подальших реформ у сфері правового регулювання енергетичного сектору та сприяти покращенню умов укладан­ня та виконання договорів постачання енерге­тичних ресурсів через приєднану мережу, за­безпечуючи стале та ефективне функціонуван­ня ринку енергії.

Посилання

Андрухів Є.М., Мелех Л.В. Договір енергопостачання у господарських правовід-носинах в умовах сьогодення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки», 2023, № 6 (64). С. 42-48

Гуйван П. Часові та змістовні регулятори договору енергопостачання. Юридичний вісник, 2022, № 3. С. 82-89.

Коссак В.М. Предмет договору постачання електричної енергії через приєднану мережу. Аналітично-порівняльне правознавство, 2024, № 1. С. 212-216.

Криворучко В.О., Огороднійчук І.А. Зміст договору енергопостачання. Право і суспільство. 2020. № 2. C. 182-188.

Накоренок В.П. Права і обов'язки сторін договору постачання енергетичними ресурсами через приєднану мережу в Україні. Право. 2012. № 17. С. 124-131.

Про ринок електричної енергії : Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення: 18.03.2024).

Стефанчук P.O. Цивільне право України: навчальний посібник. Київ: Прецедент, 2005. 361 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T030435 (дата звернення: 21.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право