Способи захисту прав на торговельні марки в Україні

Автор(и)

  • О.Ю. Черняк кандидатка юридичних наук, професорка, професорка кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права Імені Леоніда Юзькова, Україна https://orcid.org/0000-0001-5104-6648

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.44

Ключові слова:

торговельна марка, право інтелектуальної власності, реєстрація торговельної марки, юрисдикційні форми захисту, неюрисдикційні форми захисту, спеціалізовані суди, медіація

Анотація

У статті розкривається питання способів за­хисту прав на торговельну марку в Україні. Аналізується питання захисту заявниками з України торгової марки в Європейському Союзі. Розглянуто досвід спеціалізованих судових ор­ганів з розгляду справ, пов'язаних із законодав­ством про інтелектуальну власність (винаходи, торгові марки, промислові зразки, географічні зазначення, недобросовісна конкуренція, ав­торське право, традиційні знання тощо), який є корисним не лише для правовласників цього виду, а й для суспільства в цілому.

Визначено, що в Україні існують наступні форми захисту прав інтелектуальної власності: юрисдикційна та неюрисдикційна. Звертається увага на особливості функціонування спеціалі­зованих судів у сфері інтелектуальної власності. Відзначено, переваги та недолі спеціалізованих судів та визначено, що в Україні відбувається процес створено спеціального суду - Вищого суд з питань інтелектуальної власності. Аналі­зуючи альтернативні методи вирішення спорів, такі як медіація. Наголошується на тому, що медіація, як новий інструмент для української системи інтелектуальної власності, працює в усіх розвинутих економіках світу та допомагає творцям, винахідникам та компаніям вирішува­ти суперечки. Медіація є конфіденційним про­цесом, який може бути важливим у суперечках щодо інтелектуальної власності, де конфіден­ційність має вирішальне значення. У деяких ви­падках спір може стосуватися конфіденційної інформації, яка може завдати шкоди сторонам, якщо її оприлюднити на публічному форумі. Медіація дозволяє сторонам зберігати деталі спору в таємниці, захищаючи свою репутацію та інтелектуальну власність.

Відзначено, що з огляду на європейський досвід та практику з впровадження альтерна­тивних методів вирішення спорів в структурі Українського національного офісу інтелекту­альної власності та інновацій (УКРНОІВІ) було запущено Центр медіації та посередництва. Його головне завдання - сприяти мирному вирі­шенню спорів шляхом навчання всіх зацікавле­них сторін альтернативним методам вирішення спорів, їх особливостям і перевагам.

Ефективне використання медіації може знач­но допомогти Україні стати одним з інноваційних лідерів Європи.

Посилання

PIERRE, Olivier. WIPOD – International Trademark System Talks: Transcript of Episode 1: A History of Trademarks: From the Ancient World to the 19th Century. In: WIPO, 2021. URL: https://www.wipo.int/podcasts/en/madrid/transcripts/international_trademark_system_talk_01.htm.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року : набула чинності для України 25 грудня 1991 р. № 995_123. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року від 25.12.1991. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

Олена Орлюк. Інтелектуальна власність: український бізнес уже має готуватися до гармонізації законодавства з ЄС у сфері IP. MIND. URL: https://mind.ua/openmind/20269968-intelektualna-vlasnist-ukrayinskij-biznes-uzhe-mae-gotuvatisya-do-garmonizaciyi-zakonodavstva-z-es-u.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І.В. Лагутіна; кер. роботи Г.І. Чанишева ; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2007. 20 с

Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.

Agreement on a Unified Patent Court. EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex-%3A42013A0620%2801%29.

United States Patent Trademark Office and International Intellectual Property Institute, ‘Study on Specialised Intellectual Property Courts’ (2012). URL: https://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf.

Sądy własności intelektualnej wspierają innowacyjną gospodarkę.Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. URL: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sady-wlasnosci-intelektualnej-wspieraja-innowacyjna-gospodarke.

Івашова Л.М. Інституційний механізм захисту прав інтелектуальної власності в умовах інтеграції України до ЄС. Публічне управління та митне адміністрування, № 4 (35), 2022. С. 40–49.

Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності від 28 жовтня 2022 р. № 943-р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-2022-%D1%80#Text.

Цивільне право України : Академічний курс : Підручник : У двох томах / За заг. ред. Шевченко Я.М. Т. 1. Загальна частина. Київ : Концерн «Видавничий дім «Ін юре», 2003. С. 75.

Пахомова А.О. Особливості неюрисдикційного захисту цивільних прав. Концептуальні засади механізму захисту прав людини: український та міжнародний контекст: колективна монографія. Біла Церква: Білоцерківський національний аграрний університет. 2022. 430 с.

Бондаренко-Зелінська Н.Л. Впровадження способів альтернативного вирішення правових спорів. Міжнародне приватне право: розвиток і гармонізація. 2018. с. 165–169. URL: http://old.univer.km.ua/statti/1.bondarenkozelinska_n.l._vprovadzhennya_sposobiv_alternatyvnoho_vyrishennya_pravovykh_sporiv_(adr___alternative_dispute_resolution).pdf.

Про медіацію: Закон України від 16 листопада 2021 р. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#top.

Провідні медіатори – про запровадження сервісу ІР-медіації на базі ІР офісу. УКРНОІВІ (IP офіс). URL: https://nipo.gov.ua/zaprovadzhennia-servisu-ip-mediatsii/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право