Штучний інтелект у сфері праці: проблеми та перспективи правового регулювання

Автор(и)

  • Р.Я. Бутинська кандидат юридичних наук, доцент, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.52

Ключові слова:

штучний інтелект, права людини, право на працю, правове регулювання трудових відносин, деліктоздатність, цифровізація, робототехніка, безробіття

Анотація

У статті розглянуто питання впливу цифрової трансформації на розвиток правового регулю­вання трудових правовідносин. Авторка аналі­зує актуальні новели правового регулювання трудових правовідносин крізь призму розвитку цифрових технологій. Наводяться думки провід­них учених у галузі трудового та інших галузей права щодо впливу цифровізації на розвиток трудових правовідносин, аналізується правоза- стосовна практика. Розглянуто потенційні сфе­ри застосування штучного інтелекту, а також можливості автоматизації багатьох виробничих процесів за допомогою застосування штучного інтелекту, що очікувано має привести до підви­щення якості продукції та швидкості виробни­цтва. Ці питання набувають особливої актуаль­ності у період зростання потреб імпортозамінної політики держави. У статті проаналізовано дос­від застосування штучного інтелекту європей­ськими країнами, відтак здійснено порівняльний аналіз чинного законодавства щодо застосуван­ня штучного інтелекту в Україні та зарубіжних країнах. Виокремлено кілька можливих рівнів залучення ШІ до сфери праці: полегшення пра­ці; автоматизація праці; розширення можли­востей працівника; повна заміна працівника. Разом з тим, рекрутери відзначають ефектив­ність індивідуального застосування ChatGPT у своїй роботі, зокрема: створення привабливих описів вакансій; дослідження ринку: конкурен­ти, зарплати, попит тощо; підготовка запитань для співбесіди; комунікація з кандидатами: пе­реписка, робота із запереченнями, делікатний зворотний зв'язок; пошук кандидатів: поради щодо ресурсів, створення булен-запитів (пошук вебсторінок з використанням спеціальних опе­раторів), підбір ключових слів; аналіз резюме: розпізнавання ключових слів для оцінки нави­чок кандидата; презентація кандидата мене­джеру з найму. Висвітлено причини «побоюван­ня прийняття» сучасним суспільством штучного інтелекту. Наголошено на важливості подаль­ших теоретичних досліджень цього питання, що сприятиме ефективній охороні й захисту прав і свобод громадян. Зроблено висновок, що перш ніж повсюдно впроваджувати штучний інтелект, варто на державному рівні провести досліджен­ня щодо безробіття й соціально-економічних на­слідків застосування штучного інтелекту у сфері праці, тим самим скоротивши мільйони робочих місць по всій країні. Чи не коштуватиме впро­вадження ШІ стабільної соціальної ситуації у країні. Трудові відносини не лише нерозривно пов'язані зі самою особистістю, але і з можливіс­тю забезпечення працівником членів своєї сім'ї. У разі заміни працівників роботами, керованими штучним інтелектом, безробіття може сягнути величезних масштабів, через що неминуче зро­сте і злочинність в країні, оскільки людина пе­ребуватиме у стадії пошуку задоволення своїх природних потреб у харчуванні та проживанні. Тому важливо, щоб держава мала чітку позицію формування правової, економічної та соціальної стратегій для вирішення проблем, пов'язаних з «технологічним безробіттям». Тож зараз потріб­но створити перелік професій і посад, які не мо­жуть бути замінені штучним інтелектом, визна­чити чіткі правила (порядок) взаємодії роботів і людей, зокрема й у разі позаштатних ситуацій, а на деяких підприємствах, можливо, встанови­ти квоти на місця, які займають люди.

Посилання

Domo, Data Never Sleeps. 2020. URL: https://www.domo.com/learn/infographic/data-never-sleeps-8 (viewed on 05.03.2024).

Штучний інтелект і дезінформація: можливості та ризики в умовах війни. Укрін-форм. 2023. 5 лют. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3691961-stucnij-intelekt-i-dezinformacia-mozlivosti-ta-riziki-v-umovah-vijni.html_(дата звернення: 05.03.2024).

53% роботодавців вважають досвід взаємодії з ChatGPT корисним. WORK.ua. 2023. 4 квіт. URL: https://www.work.ua/news/ukraine/2364/ (дата звернення: 05.03.2024).

Михайлов О. Як штучний інтелект вплине на ринок праці в Україні та в чому ризики. Факти ICTV. 2023. 23 трав. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230523-yak-shtuchnyj-intelekt-vplyne-na-rynok-praczi-v-ukrayini-ta-v-chomu-ryzyky/ (дата звернення: 05.03.2024).

Scherer Matthew U. Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies. Harvard Journal of Law & Technology. 2015. Vol. 29, no. 2. URL: https://ssrn.com/abstract=2609777 (viewed on 05.03.2024).

Азьмук Н.А. Зайнятість і мотивація праці в інформаційній економіці: трансформація і взаємозв'язок. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 376-383.

Азьмук Н.А. Штучний інтелект у процесі праці у цифровій економіці: нові виклики та можливості. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). С. 137-145.

Ham H., Jun T.J., Kim D. Unbalanced GANs: Pre-training the Generator of Generative Adversarial Network using Variational Autoencoder. arXiv. 2020. URL: https://www.arxivvanity.com/papers/2002.02112 (viewed on 05.03.2024).

Тищенко В.С. Аналіз методів навчання інструментів нейромереж для виявлення фейків. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2023. № 4 (20). C. 20-34. URL: https://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/464/369 (дата звернення: 05.03.2024).

Самолюк Т.А. Нейромережі GAN у створенні нових моделей. Комп'ютерні засоби, мережі та системи. 2019. № 18. С. 86-90. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/168482/14-Samolyuk.pdf?sequence=1 (дата звернення: 05.03.2024).

Eidenmueller H. The Rise of Robots and the Law of Humans. Oxford Legal Studies Research Paper. 2017. № 27. URL: https://blogs.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2017/04/rise-robots-and-law-humans (viewed on 05.03.2024).

Vincent J. Pretending to Give a Robot Citizenship Helps No One. The Verge. 2017. October 30. URL: https://www.theverge.com/2017/10/30/16552006/robot-rights-citizenship-saudi-arabia-sophia (viewed on 05.03.2024).

Stefano V.de. «Negotiating the Algorithm»: Automation, Artificial Intelligence and Labour Protection (May 16, 2018). Comparative Labor Law & Policy Journal. 2019. Vol. 41, № 1. URL: https://ssrn.com/abstract=3178233 (viewedon 05.03.2024).

Гуцу С.В. Роль штучного інтелекту в еволюції трудового права. Актуальні проблеми та перспективи розвитку юридичної науки, освіти та технологій у XXI столітті в дослідженнях молодих учених. Харків, 2023. С. 18-21. URL: https://dspace.library.khai.edu/xmlui/bitstream/handle/123456789/4846/Gutsu.pdf?sequence=1 (дата звернення: 05.03.2024).

Sayarer J. You're Hired - Taking on Robots as Employees. 2017. URL: http://www.faa.unisg.ch/files/cto_layout/downloads/presse/LexisNexis_You%27re%20hired%20-%20taking%20on%20robots%20as%20employees.pdf (viewed on 05.03.2024).

Frey C.B., Osborn M.A. The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? 2013. September, 17. URL: https://robo-hunter.com/pdf/The_Future_of_Employment.pdf (viewed on 05.03.2024).

Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні : монографія / [за заг. ред. А.І. Шевченка]. Київ : ІПШІ, 2023. 305 с.

Національна стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні 2021-2030 / Інститут проблем штучного інтелекту НАН України. Київ, 2021. URL: https://wp.oecd.ai/app/uploads/2021/12/Ukraine_National_Strategy_for_Development_of_Artificial_Intelligence_in_Ukraine_2021-2030.pdf (дата звернення: 05.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення