Модифікація трудових відносин в умовах цифровізації

Автор(и)

  • Н.Д. Гетьманцева докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри приватного права, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0002-6143-1627

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.53

Ключові слова:

цифровізація, робочі місця, штучний інтелект, працівник, роботодавець, трудова мобільність, трудова міграція, ринок праці, ротація кадрів, професійний розвиток, професійне зростання, людський капітал, нестандартні моделі зайнятості, інноваційні технології, функції трудового права

Анотація

У статті розкриваються процеси цифровізації суспільних відносин у сфері найманої праці, які слід оцінювати насамперед з точки зору відпо­відності інтересам людини-праці, задоволення її потреб, оскільки саме працююча людина є тво­рцем матеріальних і духовних благ. Відповідно, держава зобов'язана утримуватися від довіль­ного втручання в природні та суспільні процеси та зосередитися на основному своєму завданні: захисті прав і свобод людей-праці, яким можуть загрожувати такі процеси.

Зауважується, що розвиток інформаційних технологій призвів до формування нової соці­ально-трудової структури, яка характеризуєть­ся інноваційними формами зайнятості. Цифрові- зація поступово змінює характер праці. І справа не тільки полягає у зростанні обсягу дистанцій­ної праці, а й у виникненні відносин, правова природа яких залишається дискусійною: поши­рення краудворкінгу, роботи, яка організуєть­ся он-лайн за допомогою Інтернет-платформ, які дозволяють всю роботу, або її частину, як результат, передавати через інформаційно-те­лекомунікаційні мережі. Все це також потребує професійного розвитку, професійного зростан­ня працівників.

Констатується, що процеси цифровізації ви­робництва потребуватимуть вирішення не тільки технічних, правових, але й етичних проблем, що вимагатиме запровадження нових правил та за­борони приймати будь-які рішення лише на під­ставі обробки інформації без участі працівника. Відповідно, це вимагатиме не лише законодав­чого, а й колективно-договірного регулювання.

Робиться висновок, що запровадження інно­ваційних технологій у трудову сферу і оформ­лення їх у правовій сфері не може замінити важливу функцію трудового права - соціальну, яка одночасно формує повагу до цінностей пра­ва, закріпленим у ньому саме людиною. Саме з цих позицій повинна бути дотримана так звана «спадщина» у трудовому праві з його історично і закономірно набутими цінностями.

Посилання

Human Development Repont 2016. Human Development for Everyone URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.

Водянка Л.Д, Харовська А.В. Вплив цифрової економіки на тенденції сучасного ринку праці. URL: https://www.researchgate.net/profile/VodiankaLiubov/publication/358179025_/61fa6fd0007fb504472fb980/INFLUENCE--TRENDS-OF-THE-MODERN-LABOR-MARKET.pdf.

Гиляка О.С. Новітні технології та права людини: аналіз деяких критичних проблем цифрової ери. Вісник Національної академії правових наук України. 2023. Т. 30. № 2. C. 15-30. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/gylyaka_o._novitni_tehnologiyi_ta_prava_lyudyny_2023_0.pdf.

Дорошенко Т.М. Стимулювання професійного розвитку працівників в системі стратегічного розвитку. підприємства. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. Випуск 15, 2009. С. 258-263. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/55293887.pdf.

Касяненко І.А., Грінько І.М. Реалізація стратегії цифровізації економіки в умовах Індустрії 4.0, міжнародний досвід країн ЄС. «Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут» № 21, 2022. С. 24-33 URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/254838/253900.

Петришин О.В., Гиляка О.С. Права людини у цифрову епоху : виклики, загрози та перспективи. Вісник Національної академії правових наук України. 2021. Т. 28. № 1. С. 7-35. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/petryshyn_o._v._gylyaka_o._s._prava_lyudyny_v_cyfrovu_epohu.pdf.

Соціально-трудові права і виклики цифровізації: монографія / кол. авт; за ред. Я.В.Симутіної, М.М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2023. 348 с.

Тютюнникова С.В., Броницька В.В. Соціально-трудові відносини вумовахцифрової економіки. С. 122-142. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10230/1/%D0%A1.%20%D0%92.%20%D0%A2%D1%8E%%92.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf.

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова. 2023. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.

Червінська Л.П. Зайнятість на цифрових платформах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2020. № 16(44). С. 113-117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення