Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • А.В. Баско доктор філософії в галузі права, докторант Запорізького національного університету, Україна https://orcid.org/0009-0007-9858-257X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.65

Ключові слова:

державна політика, публічне управління (адміністрування), органи місцевого самоврядування, об'єднані територіальні громади, адміністративно-правове регулювання, напрямки удосконалення

Анотація

Статтю присв'ячено дослідженню особливо­стей діяльності органів місцевого самовряду­вання в об'єднаних територіальних громадах в умовах воєнного стану.

Встановлено, що створення об'єднаних те­риторіальних громад є одним із суттєвих кроків спрямованих на проведення політики децен­тралізації публічної влади, яка була започатко­вана майже десять років тому але на сьогодні має низку невирішених проблем до яких від­несено: формування громад за принципом рів­ності прав, обов'язків та відповідальності для її членів; відсутність чіткого розподілення повно­важень між керівними органами об'єднаних те­риторіальних громад та віськовими адміністра­ціями щодо фінансування відновлення постраждалих об'єктів інфраструктури - водо-, газо-, трубопроводів, закладів освіти та культури, ме­дичних закладів та ін.; порядок, умови та про­цедури розподілу бюджетних коштів та видатків між державним бюджетом та бюджетом об'єдна­них територіальних громад; залишення окре­мих видів податків в дохідній частині місцевих бюджетів об'єднаних територіальних громад. Визначено, що основним проблемним питанням яке має бути вирішено під час воєєних дій і в післявоєнний період це законодавче закріплен­ня критеріїв поділу бюджетних надходжень міс­цевих та державного бюджету, а також порядок їх використання та контролю в тому числі гро­мадського за їх розподіленням і використанням.

Доведено, що необхідною інституційною основою децентралізації влади є укрупнен­ня суб'єктів системи місцевого самоврядуван­ня шляхом створення об'єднаних територіаль­них громад, проте діяльність об'єднаних те­риторіальних громад може бути ефективною винятково за умови забезпечення їх фінансо­вої спроможності та фіскальної автономії. На основі вивчення польської моделі формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування обґрунтовано необхідність зміни податкового механізму в Україні, зокрема, шляхом віднесен­ня податку на доходи фізичних осіб до категорії місцевих податків з одночасною відмовою від практики законодавчого встановлення широ­кого кола пільг з його сплати, а також шляхом встановлення нормативу відрахування податку на додану вартість до місцевих бюджетів.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397.

Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 30.02.2024).

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постановою Кабінету Міністрів Украї¬ни 08.04.2015 р. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF (дата звернення: 30.02.2024).

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97- ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 30.02.2024).

Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Липчук О.І. Територіальна громада як суб'єкт місцевого самоврядування в Україні. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2015. № 3. С. 155-161.

Батанов О.В., Кравченко В.В. Актуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні у контексті зарубіжного досвіду. Аспекти публічного управління. 2016. № 1-2. С. 5-16.

Кампо В. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування. Місцеве та регіональне самоврядування України. 1993. № 1-2. С. 70-71.

Корнієнко М.І. Пошук варіантів місцевого самоврядування ще продовжується. Місцеве та регіональне самоврядування України. 1994. Вип. 4 (9). С. 17-21.

Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. Київ: Юридична думка, 2010. 656 с.

Назарко А.Т. Міське самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Одеса, 2015. 224 с.

Молодожен Ю.Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України. Університетські наукові записки. 2006. № 2. С. 347-352.

Абрамчук Н.Р. Територіальна громада в Україні: стан та перспективи розвитку. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. 2012. Т. 20. Вип. 22 (3). С. 3-7.

Жовнірчик Я.Ф. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 4. С. 353-355.

Алфьоров С.В. Територіальна громада: поняття, ознаки, проблеми функціонування в Україні. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 1 (16). С. 47-50.

Мороз О.Ю. Територіальна громада: сутність, становлення та сучасні українські реалії. Демократичне врядування. 2008. Вип. 2. С. 1-8. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf (дата звернення: 30.02.2024).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n562 (дата звернення: 30.02.2024).

Первомайський О.О. Добровільне об'єднання територіальних громад: проблеми в правовому регулюванні відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 34 (1). С. 100-103.

Гурняк І., Яремчук О. Територіальна громада як суб'єкт господарювання. Державне управління та місцеве самоврядування. 2014. Вип. 3. С. 245-254.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 30.02.2024).

Ватуля Ю.О. Досвід реформування місцевого самоврядування в Республіці Польща. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць. Херсон: ХНТУ, 2010. № 2 (3). С. 65-71.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів: Закон України від 14.03.2017 р. № 1923-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1923-19 (дата звернення: 30.02.2024).

Стогова О.В. Децентралізація та реформування місцевого самоврядування в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 18-19 травня 2017 р). Ч. 1 / Редкол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік та ін. Суми: СумДУ, 2017. С. 81-83.

Саєнко О. Додаткове обладнання для ЦНАП. Урядовий кур'єр. 2019. № 62. С. 2.

Селіванов А. Мета децентралізації - повна і виключна компетенція місцевого самоврядування. Публічне право. 2015. № 3 (19). С. 34-39.

Россоха В.В., Пронько Л.М. Об'єднання сільських громад як чинник розвитку земельних відносин. Економіка. фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С. 124-135.

Патицька Х.О. Формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування: дис. ... канд. екон. наук. Львів, 2018. 254 с.

Павлович-Сенета Я.П., Лепіш Н.Я. Територіальні громади в умовах воєнного стану в Україні: адміністративно-правове забезпечення та особливості функціонування. Аналітично-порівняльне правознавство: електронне наукове видання. № 4. 2022. С. 209-214.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право