Інформаційна безпека: правовий та культурологічний виміри

Автор(и)

  • О.М. Биков доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Університету економіки та права «КРОК», Україна https://orcid.org/0000-0003-4965-696X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.67

Ключові слова:

інформаційна безпека, IT-право, інформаційна культура, кібербезпека, цифрова грамотність, інформаційно-медійна грамотність

Анотація

Проблема інформаційної безпеки в Укра­їні набуває надзвичайно важливої ролі для українського суспільства, яке в умовах росій­сько-української війни стало об'єктом прямих інформаційно-пропагандистських та інфор­маційно-психологічних операцій з боку Росії. В межах теоретичної юриспруденції важливе пожвавлення розробки дієвих стратегій з ін­формаційної безпеки та забезпечення їх прак­тичної реалізації як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Наше дослідження ми умовно поділяємо на дві частини. Для нас важливо надати характе­ристику інформаційної безпеки як правового явища і з'ясувати його сутнісні характеристи­ки. Для цього інформаційну безпеку розгляда­ємо в її широкому розумінні, як соціокультурне явище, з характерним для нього комплексом заходів, спрямованих на захист цілісності, конфіденційності та доступності інформації, захист прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері. В другій частині дослі­дження, ми окремо розглядаємо інформаційну безпеку на рівні індивідуальної особи. Дослі­джуємо її зв'язок з інформаційною культурою, інфо-медійною та цифровою грамотністю.

У статті подано перелік рекомендацій щодо забезпечення інформаційної безпеки. Пропо­нується налагодження ефективної міжнарод­ної співпраці (підтримки необхідних договір­них відносин, проведення дипломатичної ро­боти, налагодження співпраці на рівні окремих спеціалістів з кібербезпеки), вдосконалення роботи спеціальних підрозділів органів вну­трішніх справ України та встановлення додат­кового контролю за кваліфікацією працівників кіберполіції, що дозволить збільшити ефектив­ність карного розшуку кіберзлочинців. Наго­лошено на важливості боротьби з пропаган­дою та дезінформацією, перегляду фінансових механізмів реалізації стратегії із забезпечення інформаційної безпеки. Правовий та культуро­логічний аспекти у нашому дослідженні вклю­чають також погляд на інформаційну безпеку на рівні індивідуальної особи, де порушуєть­ся питання розвитку спеціальних умінь та на­вичок у громадян, які дозволять мінімізувати ризики порушення їхніх прав в інформаційній сфері.

Посилання

Баран М.В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів. 2022. 242 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/5076/1/baran_d.pdf.

Денисюк Ж.З., Яковлєв О.В. Формування інформаційної культури суспільства в умовах цифровізації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 2. 2021. С. 18-22.

Дзьобань О., Данильян О. Права і свободи людини: інформаційний вимір. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. № 3 (58). Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2023. С. 6-22.

Захаренко К.В. Інституційний вимір інформаційної безпеки України: трансфор-маційні виклики, глобальні контексти, стратегічні орієнтири: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів. 2021. 423 с. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dis_zakharenko.pdf.

Квіткін П.В., Дятлова І.В., Петрова Л.О. Інформаційна безпека особистості: теоретико-методологічний аналіз. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. № 4 (51). Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2021. С. 46-62.

Мельничук В., Горохова Л. Критичне мислення як складова інформаційної безпеки. Вісник Львівського університету. Випуск 29. Серія філософські науки. 2022. С. 7-13.

Тихомиров О. Ідея інформаційної гігієни в контексті інформаційної безпеки і захисту інформаційних прав людини. Науковий юридичний журнал «Правові новели». № 20. 2023. C. 59-65. URL: http://legalnovels.in.ua/journal/20_2023/8.pdf.

Хитра ОЛ. Інформаційна безпека лю¬дини як базова аксіологічна константа. Modern information technologies and their implementation in the processes of social and technical project management. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Boston. USA. 17-18 February 2020. P. 150-153. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/02/IV-Conference-BostonUSA.pdf#page=151.

Diptiben Ghelani. Cyber Security, Cyber Threats, Implications and Future Perspectives: A Review. American Journal of Science, Engineering and Technology. 2022. P. 1-7.

Yuchong Li, Qinghui Liu. A comprehensive review study of cyber-attacks and cyber security; Emerging trends and recent developments. Energy Reports. 7. 2021. P. 1-11.

Byelov D., Novak O. Communal property disposal: actual issues. Visegrad Journal on Human Rights. Issue 1. 2022. Р. 33-39.

Бєлов Д.М., Белова М.В. Система захисту прав і свобод людини і громадянина: доктринальні та нормативні основи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2022. Вип. 74. С. 85-90.

Бєлов Д., Громовчук М. Правовий простір держави: конституційно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 66. С. 46-50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право