Особливості досудового врегулювання адміністративних спорів в Україні та в іноземних державах

Автор(и)

  • Д.Л. Ворон кандидат юридичних наук, доцентка кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна https://orcid.org/0000-0003-0522-1921

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.68

Ключові слова:

воєнний стан, медіація, примирення, суд, публічно-правовий спір, суб'єкт владних повноважень, закон, мирова угода

Анотація

У статті автором досліджується досудове вре­гулювання адміністративних спорів в Україні та в іноземних державах. Акцентується увага на тім, що у зв'язку із введенням в Україні воєн­ного стану зростає навантаженість на ті суди, які мають можливість розглядати справи, бо є достатня кількість суддів, бойові дії не прово­дяться або територія, на якій знаходиться суд, є деокупованою. В таких умовах зростає необ­хідність застосування альтернативних способів врегулювання спорів, а саме медіації та прими­рення.

Автор виділяє проблему застосування цих способів - суб'єктий склад публічно-правового спору, бо обов'язковим учасником такого спо­ру є чиновник, який не має достатню кількість повноважень для використання альтернативних способів врегулювання спору, він є обмеженим у прийнятті рішень. Тому у статті надається пропозиція щодо розширення дискреційних по­вноважень суб'єкта владних повноважень.

Вказуються позитивні аспекти медіації. Вона сприяє збільшенню довіри та налагодженню партнерських відносин між суб'єктом владних повноважень та приватною особою. Необхідним кроком є внесення змін до чинного законодав­ства України і надання права суб'єкту владних повноважень пропонувати фізичним чи юридич­ним особам процедуру медіації з метою пошуку взаємовигідного рішення. Автор особливу увагу звертає на застосування медіації в Ізраїлі. До­сліджується і використання медіації в держа­вах-членах Європейського Союзу, зокрема Іта­лії та Польщі. Аналізуються і позитивні сторони примирення в Україні та Сполученому Королів­стві, вказуються проблеми, які виникають на практиці та шляхи їх вирішення.

Автор приходить до висновку, що в умовах воєнного стану необхідним є застосування аль­тернативних способів вирішення спорів, оскіль­ки це призведе до розвантаження судової гіл­ки влади, пошуку взаємовигідного рішення для обох сторін, відсутності корупції, економії часу, коштів як для фізичних та юридичних осіб, так і для суб'єкта владних повноважень.

Посилання

Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану: розпорядження Голови Верховного Суду від 08.03.2022 р. № 2/0/9-22. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/terutor_pidsudnist/ (дата звернення: 01.07.2023).

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402¬VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 01.07.2023).

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. Відомості Верховної Ради України. 2005. No 35-36, No 37. Ст. 446.

Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 14.

Медиация в Израиле. Гишур конфликтов и разрешение споров. URL: https://psychologist2000.wordpress.com/2021/10/27/mediazia-gishur-israel/ (дата звернення: 07.07.2023).

Разрешение споров (медиация). URL: https://roitman.co.il/mediation/ (дата звернення: 07.07.2023).

Комплексний аналіз поточного контексту, бар'єрів та можливостей для розвитку медіації з рекомендаціями щодо розвитку та впровадження медіації в Україні. 13 травня 2019 р. USAID / UKRAINE. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/NewJustice_Comprehensive_Analyses_on_-Mediation_-for_Ukraine_Ales_Zalar_UKR.pd (дата звернення: 07.07.2023).

Kavalne S., Saudargaite I. Mediation in disputes between public authorities and private parties: comparative aspects. Jurisprudencija. 2011. No 18. Р. 251-265.

Мельничук О.Ф. Медіація в адміністративному судочинстві: європейський досвід для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. Том 2 № 72. С. 77-81.

Kodeks postępowania administracyjnego. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf. (дата звернення: 20.07.2023).

Желтобрюх І. Примирення сторін у адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід правового регулювання та деякі перспективи вдосконалення. Jurnalul Juridic national: Teorie §i Practica, (4), 2021. 108-113. вилучено із http://jurnaluljuridic.md/index.php/main/article/view/43 (дата звернення: 20.07.2023).

Завидняк А. Доступ до адміністративного судочинства та досудове врегулювання спорів. Visegrad Journal on Human Rights. 2022. № 1. С. 182-187.

Сидєльніков О.Д. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2017. 21 c.

United Kingdom Civil Procedure Rules of 1998 No. 3132. Status of 28 November 2019. URL: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules. (дата звернення: 20.07.2023).

Смокович М. Інститут врегулювання спору за участю судді потребує вдосконалення. Судово-юридична газета. 2019. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/140687-institut-vregulyuvannya-sporu-zauchastyu-suddi-potrebuye-vdoskonalennya. (дата звернення: 20.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право