Податковий суверенітет держави у контексті правової політики

Автор(и)

  • С.С. Єсімов кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна
  • І.М. Проць кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.74

Ключові слова:

оподаткування, податок, органи влади, держава, фінансово-правова політика, конституційне право

Анотація

У статті на підставі чинного законодавства України та нормативно-правових актів Європей­ського Союзу розглянуто податковий суверені­тет держави у контексті правової політики. Пред­мет дослідження становлять фінансово-правові норми, за допомогою яких держава реалізує су­веренне право на оподаткування. У дослідженні було використано комплекс загальнонаукових та приватно-наукових методів: діалектичний, історико-правовий, порівняльно-правовий, структурно-функціональний, формальної логіки, системний підхід тощо. Зазначено, що податко­вий суверенітет держави - це виключне право держави самостійно та незалежно здійснювати функцію оподаткування та стягування податків у межах території, на яку поширюється її юрис­дикція. Зміст податкового суверенітету держа­ви полягає у наступних напрямах податкової функції держави: встановлення податків на те­риторії, що перебуває під державною юрисдик­цією; запровадження встановлених податків і їх скасування; делегування деяких повноважень щодо встановлення та запровадження податків іншим адміністративно-територіальним утворен­ням на своїй території; стягнення встановлених податків, включаючи здійснення контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків і при­тягнення до відповідальності осіб, які поруши­ли законодавство про податки та збори; міжна­родне співробітництво у сфері оподаткування. Податковий суверенітет має ознаки: виключне право держави встановлювати та стягувати по­датки на своїй території; незалежність держави у реалізації функції оподаткування та стягуван­ня податків; єдність податкового суверенітету; похідний від народного суверенітету; реалізація у правовій формі. Податковий суверенітет за­снований на народовладді і не може бути йому протиставлений.

Посилання

Проць І.М. Особливості правової регламентації фінансової системи у сучасному світі. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія право. 2022. Випуск 70. С. 353-358.

Податкове право: підручник / за ред. Д.О. Гетманцева та М.П. Кучерявенка. Харків: Право, 2023. 464 с.

Вінокуров В. Чому прогресивне оподаткування не прижилося в Україні та як воно буде впроваджуватися в майбутньому? 23 січня 2024. URL. https://www.epravda.com.ua/publications/2024/01/23/709035/.

Гаврилюк Р.О. Гуманізація податкової політики України в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 6. С. 307-311.

Лепиш Н.Я., Павлович-Сенета Я.П. Територіальні громади в умовах воєнного стану в Україні: адміністративно-правове забезпечення та особливості функціонування. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 4. С. 209-214.

Павлович-Сенета Я.П. Адміністративно-правове регулювання територіального устрою в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2010. № 2. С. 16-21.

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#n25.

Сопільник Р.Л., Ковалів М.В., Проць І.М. та інші. Податкове право України: навчальний посібник. Львів: Сполом, 2023. 362 с.

Галущак І.Є., Кохан І.В., Дмитровська В.С. Формування податкової політики в контексті євроінтеграції. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/8.pdf.

Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування: Закон України від 28.02.2019 р. № 2692-VIII. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2692-19#Text.

Директива Ради (ЄС) 2017/1852 від 10 жовтня 2017 року про механізми вирішення податкових спорів у Європейському Союзі. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_028-17#Text.

Проць І., Хмиз М., Пєтков С. і інші. Цифровізація податкової системи та податкове регулювання як інструмент боротьби з тіньовою економікою. Path of Science. 2023. Vol. 9. № 9. Р. 1008-1014.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право