Окремі питання визначення ознак та видів публічного майна як об’єкту адміністративно-правових відносин

Автор(и)

  • В.М. Пищида кандидат юридичних наук, докторант кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8596-6749

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.84

Ключові слова:

публічне майно, ознаки публічного майна, адміністративно-правові відносини, публічне майно як об'єкт адміністративно-правових відносин, види публічного майна

Анотація

В статті на основі аналізу нормативно-пра­вових актів та наукових праць здійснено аналіз ознак публічного майна як правової категорії та об'єкту адміністративно-правових відносин, ви­окремлено види публічного майна та запропо­новано авторські підходи щодо класифікаційних ознак поділу його на види.

Встановлено, що суттєве значення для визна­чення публічного майна як об'єкту адміністра­тивно-правових відносин, має виокремлення пу­блічного майна за його цільовим призначенням на: 1) майно загального користування, до якого слід віднести: а) залізничні, автомобільні, водні, повітряні шляхи (за винятком тих, що перебуває у приватній власності згідно з нормами чинного законодавства, наприклад ст. 25 Закону України «Про автомобільні дороги»; б) бульвари, вули­ці, провулки, дороги, майдани, площі, набереж­ні, парки, під'їзди, проїзди, сквери правовий статус яких визначений у ст. 83 ЗК України та віднесено їх до земель, що перебувають у влас­ності територіальних громад та не підлягають передачі у приватну власність; в) будинки та приміщення громадського призначення, перелік яких визначений в Державних будівельних нор­мах України, які об'єднані в такі групи: будинки, споруди та приміщення дошкільних навчальних закладів, будинки, споруди та приміщення на­вчальних закладів, закладів охорони здоров'я та відпочинку, фізкультурно-оздоровчі та спор­тивні заклади, культурно-видовищні заклади, заклади підприємств торгівлі, харчування та по­бутового обслуговування, заклади соціального захисту населення, науково-дослідні установи, приміщення транспорту, призначені для безпо­середнього обслуговування населення, заклади комунального господарства (окрім виробничих, складських та транспортних будинків і споруд); 2) майно, що забезпечує функціонування ор­ганів публічної адміністрації: меблі, оргтехніка, автотранспорт, засоби зв'язку, спецзасоби, во­гнепальна зброя та боєприпаси, інформаційні бази даних, архівні документи та ін.; 3) публічні грошові кошти: кошти світових та європейських інституцій, залучені до використання в Україні на потреби розвитку публічної сфери, кошти Державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, доходи, витрати та видатки бюджету, кошти від надання додаткових адміністративних послуг, що надаються суб'єктами владних повноважень.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року (з наступними змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35¬36, 37. Ст. 446.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року. URL: www.http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення 20.02.2024).

Тадєєва О.М. Публічна власність як вид форми власності в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. Випуск 2. Том 3. 2014. С. 178-182.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. 7-е видання (з. Дод., допов. на CD) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Про управління об'єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 року № 185-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 46. Ст. 456.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482. Офіційний вісник України від 08.10.1998. № 38. Стор. 34.

Про комунальну власність в Україні: Проект Закону України від 06.06.2008 р. № 2617 URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF20P00A.html. (дата звернення 20.02.2024).

Земельний кодекс України від 25 жовт¬ня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 416.

Паламарчук І.В. Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції. Дисертація...наук. ступ. канд. юр. наук: спеціальність - 12.00.07. ЗНУ, Запоріжжя, 2017. 252 с.

Миронюк Р.В., Пищида В.М. Особливості розгляду спорів пов'язаних з використанням та розпорядженням публічним майном: монограф. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2018. 138 с.

Про автомобільні дороги: Закон України від 8 вересня 2005 року № 2862-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 51. Ст. 556.

Про затвердження Державних будівельних норм України (ДБН В.2.2-9-2009): будинки і споруди, громадські будинки та споруди: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 705 від 17.12.2009 URL: http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-405 (дата звернення 20.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право