Інформаційна безпека людини в системі національної безпеки: виклики та загрози

Автор(и)

  • Т.С. Подорожна докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри теорії держави та права Львівського торговельно-економічного університету, Україна https://orcid.org/0000-0003-0502-950X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.85

Ключові слова:

права людини, безпека, право людини на безпеку, інформаційна безпека людини, національна безпека, інтереси людини, національні інтереси, суспільство, держава

Анотація

У статті досліджено проблеми інформацій­ної безпеки людини як складової національної безпеки. Зазначено, що метою формування та розвитку інформаційного суспільства в Україні є підвищення якості життя громадян, забезпечен­ня конкурентоспроможності держави, розвиток економічної, соціально-політичної, культурної й духовної сфер життя суспільства, вдоскона­лення системи державного управління на основі використання інформаційних і телекомунікацій­них технологій. Електронна держава, що розви­вається, закріплює і природні права людини, і позитивні права, які безпосередньо встановлю­ють правила поведінки у складних інформацій­них відносинах. При цьому в поняття інформа­ційних прав і свобод ми вкладаємо такий зміст: сукупність правочинів різних суб'єктів в інфор­маційній сфері, а саме у сфері пошуку, отриман­ня, передачі, провадження й поширення інфор­мації, застосування інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації. З огляду на це, пріоритетне завдання забезпечення сприят­ливого правового режиму інформаційних прав і свобод має вирішуватися на рівні національ­ного інформаційного законодавства та сприяти створенню повноцінного міжнародного режиму таких прав. Наголошено, що в одному ряду з такими поняттями, як «безпека», «національна безпека», «інформаційна безпека», знаходить­ся поняття «інформаційна безпека особистості». При цьому проблема інформаційної безпеки особистості в умовах глобальної інформатиза­ції загострюється з кожним роком, ставлячи пе­ред інформаційним суспільством, законодавцем щораз нові завдання. Відтак, поняття безпе­ки, інформаційної безпеки стає найважливішої складовою національної безпеки в цілому. Це пов'язано насамперед з тим, що стан досягнен­ня інформаційної безпеки може розглядатися як потреба не тільки держави, а й інших суб'єк­тів інформаційних відносин: громадян, юри­дичних осіб, а також технологічних механізмів, систем, інформаційно-комунікаційних техноло­гій - об'єктів інформаційної безпеки. Зробле­но висновок, що що одним із першочергових завдань вітчизняного законодавця має стати пошук дієвих механізмів захисту інформаційних прав і свобод. Саме існування електронної дер­жави має давати можливість суб'єктам інформа­ційних відносин захистити свої права й інтере­си. При реалізації інформаційних прав і свобод важливо, якою мірою галузеве законодавство відповідає реаліям суспільних відносин у тій чи іншій сфері. Зрештою, інформаційне право має прагнути такого рівня свого розвитку, коли про конкретні інформаційні права можна судити по закріплених галузевим законодавством га­рантіях їх здійснення. Утім, відсутність належної уваги з боку законодавця до проблем інформа­ційної безпеки особистості безпосередньо стри­мує процес розвитку інформаційного суспіль­ства, не сприяє повноцінній реалізації інтересів особистості в процесі формування електронної держави. Саме тому, одним із заходів забезпе­чення здійснення прав і свобод людини та гро­мадянина в інформаційній сфері є підтримання необхідного рівня інформаційної безпеки і без­посередньо такої її складової, як інформаційна безпека людини. Отже, реалізація прав кожної людини в інформаційній сфері визнається од­нією зі складових інформаційної безпеки. Тому ми вважаємо правильним виокремлення таких складових інформаційної безпеки України, як «інформаційна безпека людини».

Посилання

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22.07.2000. Платформа ефективного регулювання. URL: https://regulation.gov.ua/documents/id149711 (дата звернення: 27.02.2024).

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue. Human Rights Council. Seventeenth session. Doc. A/HRC/17/27. 16 May 2011. Para 19-23 and next. URL: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf (viewed on 27.02.2024).

The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet. HRC. Doc. A/HRC/20/L.13 29 June 2012. URL: https://digitallibrary.un.org/record/730486?ln=ru (viewed on 27.02.2024).

The United Nations Secretary-General's Roadmap for Digital Cooperation. Ensuring the Protection of Human Rights. May 2020. Doc. A/70/174.

Доповідь Групи високого рівня Генерального секретаря ООН по цифровому співробітництву. Офіц. вебсайт ООН. URL: https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-reportfor%20web.pdf (дата звернення: 27.02.2024).

Huppert F., Marks N., Clark A. et al. Measuring Well-being Across Europe: Description of the ESS Wellbeing Module and Preliminary Findings. Social Indicators Research. 2008. No. 91 (3). URL: https://www.researchgate.net/publication/24117882_Measuring_Well-being_Across_Europe_Description_of_the_ESS_Wellbeing_Module_and_Preliminary_Findings (viewed on 27.02.2024).

Sidorenko E. L., von Arx P. Transformation of Law in the Context of Digitalization: Defining the correct priorities. Digital Law Journal. 2021. No. 1. Р. 24-38.

Уряд схвалив Стратегію інформаційної безпеки до 2025 року. Урядовий портал. 2021. 15 верес. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-strategiyu-informacijnoyi-bezpeki-do-2025-roku (дата звернення: 27.02.2024).

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 27.02.2024).

Загальна декларація прав людини : міжнар. док. від 10.12.1948 / ООН. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 27.02.2024).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) : міжнар. док. від 04.11.1950. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 27.02.2024).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 27.02.2024).

Матета О.А. Категорія «національні інтереси» як складова національної безпеки України. Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ). Харків, 2020. С. 315-317. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/443904d2-e74a-4a92-b63d-f65b6216501b/content (дата звернення: 27.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право