Державний контроль у сфері енергетики в Україні: мета, завдання та функції (адміністративно-правовий аспект)

Автор(и)

  • С.В. Федоренко здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу Інституту права Закладу вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права», Україна https://orcid.org/0009-0008-7001-9598

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.90

Ключові слова:

державний контроль, завдання, енергетика, мета, нагляд, функції

Анотація

У статті, на підставі аналізу доктриналь- них джерел, сформульовано мету, завдання та функції контролю у цій сфері. Автором визначе­но загальну мету контролю у сфері енергетики як науково обґрунтований результат, на досяг­нення якого спрямовується контрольна діяль­ність у зазначеній сфері, а саме - забезпечення енергетичної безпеки держави та дотримання всіма підконтрольними об'єктами діючого зако­нодавства під час вироблення, перетворення, передавання і розподілу енергії.

Серед завдань державного контролю у сфері енергетики в Україні окреслено у тому числі такі: забезпечення безпеки постачання електроенер­гії та природного газу; забезпечення надійного та безперебійного постачання електричної та теплової енергії, природного газу споживачам, що є необхідними елементами безпеки, життя та здоров'я людини; захист прав та інтересів спо­живачів; виявлення фактичного стану справ у сфері енергетики та надання об'єктивної інфор­мації про стан відповідних суспільних відносин; надання організаційної або методичної допом­оги підконтрольній структурі в усуненні вияв­лених порушень; забезпечення додержання ви­мог законодавства у сферах електроенергети­ки, теплопостачання, на ринку природного газу суб'єктів господарювання, що експлуатують об'єкти енергетики в частині технічного стану енергетичних об'єктів і мереж, енергетичного обладнання, їх експлуатації та обслуговування; забезпечення дотримання фінансового та по­даткового законодавства, повноти та своєчас­ності сплати податків до бюджетів відповідних рівнів; забезпечення дотримання митного зако­нодавства, забезпечення захисту економічних інтересів України; дотримання підконтрольними суб'єктами екологічного законодавства та вимог екологічної безпеки; забезпечення дотримання суб'єктами господарювання у сфері енергетики конкурентного законодавства та законодавств про природні монополії; тощо.

Обґрунтовано, що функції державного кон­тролю у сфері енергетики є обумовленими до­сягненням мети та підпорядкованими вирішен­ню конкретних завдань основні напрями зов­нішнього прояву діяльності суб'єктів державно­го контролю у цій сфері, пов'язані з їх контро­люючим впливом на енергетичну сферу в цілому та усі її складові окремо. Відштовхуючись від вказаного, окреслено такі функції державного контролю у цій сфері як: корегування; превен­тивна; інформаційна; аналітична; відновлення.

Посилання

Федоренко С.В. Державний контроль у сфері енергетики в Україні: поняття та особливості. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2023. № 6. С. 519-523.

Новицьий А.М. Організаційно-правові засади державного управління у паливно-енергетичному комплексі України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2005. 204 с.

Ващенко Ю.В. Державне регулювання у сфері енергетики України: адміністративно-правовий аспект: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2015. 488 с.

Скорейко Н.І. Державний контроль в галузі електроенергетики: адміністративно-правові засади: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2014. 243 с.

Бакай Д.О. Державний контроль у наф-тогазовому секторі України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2015. 231 с.

Про державний енергетичний контроль: проект Закону України. URL: https://sies.gov.ua/regulyatorna-diyalnist/proekti-regulyatornih-aktiv/proiekt-zakonu-ukrainy-pro-derzhavnyi-enerhetychnyi-kontrol.

Афанасьев В.Г. Научное управление обществом / Афанасьев В.Г. - 2-е изд., доп. - М. : Политиздат, 1973. - 392 с.

Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні. Харків: Фоліо, 2002. 176 с.

Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. К.: Наукова думка, 2004. 302 с.

Лютіков П.С. Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: організаційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2009. 212 с.

Васильев А.С. Административное право Украины (Общая часть): Учебное пособие. Х.: «Одиссей», 2003. 288 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. [Уклад. і голова ред. В.Т. Бусел]. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Легеза Є. О., Белов Д.М., Деякі особливості правового регулювання статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 73(5). 2022. С. 51-56.

Белов Д.М., Росул Н.О. Соціальне підприемництво в механізмі реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина. Аналітично-порівняльне право. № 5. 2022. С. 22-34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право