Протидія порушенням митних правил в Україні та перспективи адміністративно-процедурного врегулювання

Автор(и)

  • О.Р. Шевчук кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та судочинства, Західноукраїнський національний університет, Україна
  • О.Я. Герчаківська аспірант, Західноукраїнський національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.91

Ключові слова:

митні органи, порушення митних правил, судовий та адміністративний розгляд, адміністративна процедура

Анотація

В представленому дослідженні охарактери­зовано особливості здійснення судового та ад­міністративного розгляду справ про порушен­ня митних правил в Україні в умовах правово­го режиму воєнного часу, визначено практику накладення адміністративних стягнень. Визна­чено функції адміністративної відповідальності в системі митно-деліктних відносин, зокрема: а) превентивну функцію (попереджувальну), яка спрямована на спонукання суб'єктів мит­но-правових відносин до дотримання вимог митного законодавства, запобігання вчинен­ня правопорушень в подальшому особою, яка раніше вже вчинила порушення митних пра­вил та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень й попередження вчинення митних правопорушень іншими осо­бами; б) охоронну функцію, яка полягає у витісненні та ліквідації суспільних відносин, що не відповідають митно-правовим нормам; в)  репресивну (каральну) функцію, яка знахо­дить свій прояв у тих несприятливих наслід­ках, які відображені у санкціях відповідно до норм митного права і які зазнає особа внаслі­док скоєного ним порушення митних правил; г)   фіскальну функцію, що знаходить свій про­яв в наповненні державної казни через спла­чені правопорушниками штрафи, реалізацію конфіскованого майна тощо.

Виокремлено проблемні індикатори функ­ціонування сучасної судової системи: немож­ливість здійснення правосуддя на території багатьох областей через війну; кадровий дефіцит судової влади; відсутність повноваж­ного складу ВККС України впродовж майже чо­тирьох років призвела до зупинення процесів відбору та кваліфікаційного оцінювання суд­дів; надмірне навантаження на суддів; недо- фінансування потреб місцевих та апеляційних судів тощо.

Акцентовано увагу на проблемних аспектах розгляду в адміністративному порядку скарг платників податків на податкові повідомлен- ня-рішення митних органів. Запропоновано трактування дефініції «адміністративна проце­дура при порушеннях митних правил» як по­рядок розгляду, вирішення та оскарження ад­міністративної справи про порушення митних правил для забезпечення реалізації прав, сво­бод, законних інтересів усіх учасників митних правовідносин та виконання ними сукупності обов'язків, що визначені законом.

Посилання

За січень-лютий 2024 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн. URL: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/za-sichen-liutii-2024-roku-mitnitsi-derzhmitsluzhbi-viiavili-porushen-mitnikh-pravil-na-sumu-42-mlrd-grn-1517 (дата звернення: 11.03.2024).

Митний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 12.03.2024).

Корнева Т. Відповідальність за пopушeння митних правил. Юридичний вісник. 2007. № 2. С. 27-35.

Актуальні проблеми здійснення митної справи в Україні : монографія / Державний податковий університет. Одеса : Олді + , 2023. 292 с.

Показники комплексної оцінки. URL: https://customs.gov.ua/pokazniki-kompleksnoyi-otsinki (дата звернення: 12.03.2024).

Грянка Г.В. Правові засади адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Право і суспільство. 2012. № 12. С. 102-108.

Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні. Щорічна доповідь за 2022 рік. К : ВРП, 2023. 112 с.

Рекомендація CM/Rec Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text.

Звіт за результатами розгляду в адміністративному порядку скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення митних органів протягом січня - листопада 2023 року. URL: https://customs.gov.ua/rozgliad-sporiv-v-administrativnomu-poriadku (дата звернення: 08.03.2024).

Актуальні проблеми удосконалення системи протидії митним правопорушенням: монографія / за заг. ред. В.О. Хоми,

B. І. Царенка. Хмельницький : Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України : ФОП Мельник А.А., 2018. 194 с.

Про адміністративну процедуру: Закон України від 17 лютого 2022 року № 2073-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text. (дата звернення: 08.03.2024).

Тимощук В.П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : монографія. Київ : Конус-Ю, 2010.

Хомутянський В.В. Адміністративні процедури митної діяльності: окремі питання визначення сутності. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. № 6. С. 108-113.

Прокопенко В. Адміністративна процедура в митній справі: поняття, ознаки, структура. Юридичний вісник. 2019. № 1. C. 31-36.

Кунєва З.Ю. Митні формальності: теорія і практика : монографія / за заг. наук. ред. З.Ю. Кунєва. Київ: «Видавничий дім «АртЕк», 2018. 216 с.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / упоряд. В.П. Тимощук. Київ : Факт, 2003. 496 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право