Особливості та дискусійні аспекти підстав застосування заходів заохочення до неповнолітніх ув’язнених

Автор(и)

  • Т.В. Бурдіна викладачка вищої категорії юридичного відділення ВСП «Технологічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка», аспірантка кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3734-6633

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.94

Ключові слова:

заходи заохочення, підстави застосування заходів заохочення до неповнолітніх засуджених, сумлінна поведінка, сумлінне ставлення до праці, сумлінне ставлення до навчання, активна участь у роботі самодіяльних організацій, активна участь у виховних заходах

Анотація

До неповнолітніх засуджених заходи заохо­чення можуть застосовуватися за сумлінну по­ведінку і ставлення до праці та навчання, ак­тивну участь у роботі самодіяльних організацій і виховних заходах (абз. 1 ч. 1 ст. 144 КВКУ). Однак, законодавець не дає визначення змісту більшості закріплених ним підстав застосуван­ня заходів заохочення, а тому у статті з’ясовано сутність й особливості кожної з них.

Автором проаналізовано відмінність таких підстав від підстав застосування заходів заохо­чення до повнолітніх засуджених, визначених в абз. 1 ч. 1 ст. 130 КВКУ.

У статті встановлено значення оцінного ха­рактеру підстав застосування заходів заохочен­ня. Автором розкрито зміст термінів «сумлінна» і «активна».

Розглянуто трактування сутності аналізо­ваних підстав в Методичних рекомендаціях ДДУПВП щодо організації роботи, пов’язаної із застосуванням до осіб, позбавлених волі, умов­но-дострокового звільнення від відбування по­карання, 2005 р., Методичних рекомендаціях ДДУПВП до складання характеристики на засуд­жених 2008 р., а також Методичних рекоменда­ціях з оцінки ступеня виправлення засуджених 1979 р.

У статті розкрито різноманітні погляди нау­ковців щодо розуміння змісту і обсягу досліджу­ваних підстав застосування заходів заохочення. Відтак, автором з'ясовано критерії визначення наявності у поведінці засудженого ознак сум­лінності та охарактеризовано сутність сумлінної поведінки засудженого, сумлінного ставлення його до праці та до навчання; а також виявлено особливості активної участі засуджених як у ро­боті самодіяльних організацій, так і у виховних заходах.

У статті констатовано необхідність більш чіт­ко формалізувати зміст і обсяг підстав застосу­вання заходів заохочення до неповнолітніх за­суджених на законодавчому рівні. Автором за­пропоновано законодавчо розмежувати 5 видів таких підстав: 1) сумлінна поведінка; 2) сумлін­не ставлення до праці; 3) сумлінне ставлення до навчання; 4) активна участь у роботі самодіяль­них організацій; 5) активна участь у виховних заходах.

Посилання

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text.

Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення : Закон України від 6 вересня 2016 р. № 1487-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-19#n34.

Карелін В.В., Яковець І.С., Автухов К.А. Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, пов'язаних з ізоляцією засуджених : монографія / за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків: Право, 2014. 240 с.

Яремко З.В. Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, позбавлених волі на певний строк : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2016. 276 с.

Михалко І.С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених: монографія. Харків: Право, 2013. 200 с.

Коломієць Н.В. Заохочення як форма схвалення соціально-очікуваної поведінки засуджених. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Вип. 6(3). С. 27-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_6(3)8.

Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві: теоретичні засади та практика застосування : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ. Київ, 2018. 39 с. URL: https://dndi.mvs.gov.ua/files/pdf/abstract_Kolomiyets_N_V.pdf.

Гритенко О.А. Теоретико-правові концептуальні засади прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2020. 492 с.

Мирзажанов К. Амнистия и помилование в советской уголовной политике / под ред. Ш. З. Уразаева. Ташкент: Фан, 1991. 96 c.

Дунаев С.А., Токарев А.Ф. Рецидив насильственных преступлений и его предупреждение: учеб. пособие. Москва: Изд-во МЮИ МВД России, 1999. 73 с.

Бурдіна Т. Підстави застосування заходів заохочення до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі. The process and dynamics of the scientific path: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1) (September 17, 2021, Athens, Hellenic Republic): European Scientific Platform. С. 56-60. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/17.09.2021/583.

Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве: монография. Москва: Юрид. лит., 1975. 162 с.

Яковець І., Автухов К., Таволжанський О. Виправлення засуджених через застосування кримінальних покарань: реалії та перспективи. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. Миколаїв: Іліон, 2016. С. 126-162. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12286/1/Ykovec_Avtuhov_Tavolganskiy_126-162.pdf.

Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: учеб. для подгот. гос. служащих. Москва: Статут, 1999. 592 с.

Каринский С.С. Поощрения за успешный труд по советскому праву. Москва: Госюриздат, 1961. 151 с.

Методичні рекомендації щодо організації в установах кримінально-виконавчої системи роботи, пов'язаної із застосуванням до осіб, позбавлених волі, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Київ: ДДУПВП, 2005. 25 с.

Бурдіна Т. Виправлення і ресоціалізація неповнолітніх ув'язнених як критерій ефективності застосовуваних до них заходів заохочення і стягнення. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 4. С. 301-312. URL: https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/09/53.pdf.

Методичні рекомендації до складання характеристики на засуджених / відп. за вип. О.В. Свєтлак. Київ: ДДУПВП, 2008. 52 с.

Степанюк А.Х., Яковець І.С. Кримінально-виконавчий кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків: ТОВ «Одіссей», 2005. 560 с.

Автухов К.А., Яковець І.С. Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань: наук.-практ. посібник / за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків: Право, 2013. 148 с.

Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / за заг. ред. А.Х. Степанюка; Інститут вивчення проблем злочинності. Харків: Кроссроуд, 2011. 323 с.

Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 727 с. URL : https://dspace.lduvs.edu.ua/bit-stream/123456789/238/1/%281%2.pdf.

Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К.А. Автухов, А.П. Гель, М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець; за заг. ред. М.В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. 480 с.

Яремко З.В. Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, позбавлених волі на певний строк : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів: ЛДУВС, 2016. 19 с.

Кримінально-виконавче право: підручник / В.В. Голіна, А.Х. Степанюк, О.В. Лисодєд та ін.; за ред. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка. Харків: Право, 2011. 328 с.

Сорока В.Г. Про критерії виправлення і перевиховання засуджених до позбавлення волі. Радянське право. 1984. № 12.

Евтушенко И.И. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы и их ресоциализация: монография. Волгоград: ВолгГТУ, 2005. 174 с. URL: https://ua1lib.org/book/796021/cfdf50.

Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський та ІН.; за заг. ред. А.Х. Степанюка. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 496 с.

Степанюк А.Х., Яковець І.С. Кримінально-виконавчий кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. А.Х. Степанюка; видання друге, доповнене і перероблене. Харків: ТОВ «Одіссей», 2008.

Воспитательная работа с осужденными: сб. док. в помощь начальнику отряда и воспитателю / сост.: И.С. Москалюк, Д.В. Малышев, Б.Л. Шабельский. Киев: РИО МВД УССР, 1981. 426 с.

Утевский Б.С. Вопросы теории исправительно-трудового права и практика его применения. Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-трудового права. Москва, 1957. С. 28-61.

Ус О. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким. Право. 2011. Вип. № 2 (65). С. 186-187.

Сумлінний. Словник української мови: академічний тлумачний словник: в 11 томах / за ред. І.К. Білодіда; АН УРСР, Ін-т мовознавства. Київ: Наукова думка, 1978. Т. 9. URL: http://sum.in.ua/s/sumlinnyj.

Чесний. Словник української мови: академічний тлумачний словник: в 11 томах / за ред. І.К. Білодіда; АН УРСР, Ін-т мовознавства. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 11. URL: http://sum.in.ua/s/chesnyj.

Старательность. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: в 4 т. / под ред. И.А. Бодуэна-де-Куртенэ; изд. 3-е, испр. и доп. Санкт-Петербург; Москва: Изд. Т-ва М.О. Вольфа, 1910. Т. 4. URL: http://www.ruaudioknigi.ru/load/knigi_i_zhurnaly/knigi/v_dal_tolkovyj_slovar_zhivogo_velikorusskogo_jazyka_4_t_izdanie_1880_1882_gg/32–1–0–3493.

Дащенко О.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені у віці до вісімнадцяти років. Форум права. 2007. № 1. С. 40–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_1_10.

Коломієць Н.В. Заохочення як форма схвалення соціально-очікуваної поведінки засуджених. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Вип. 6(3). С. 27–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_6(3)__8.

Звечаровский И.Э. Стимулирование в праве: понятие и структурные элементы. Правоведение. 1993. № 5. С.112-117.

Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 192 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Харків: Консум, 2006. 656 с.

Хлистова Н.Б. Зміщення акцентів правозастосування у кримінальному праві: крізь призму правомірної поведінки. Актуальні проблеми держави і права. 2009. № 4. С. 185-191.

Шимоволос С., Яковец И. Руководство. Общественная оценка поведения заключенных. Москва: Издание Международной тюремной реформы / Penal Reform International, 2009. 86 с. URL: https://www.academia.edu/1674607781.

Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в исправительно-трудовых учреждениях. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1971. 178 с.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : Наказ Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 р. № 2823/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text.

Про затвердження положень про програми диференційованого виховного впливу на засуджених : Наказ Міністерства юстиції України від 16 травня 2016 р. № 1418/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0727-16#Text.

Активність. Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. 742 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право