Соціальна обумовленість криміналізації маніпулювання на енергетичному ринку

Автор(и)

  • Д.К. Васюта аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Україна https://orcid.org/0009-0001-5102-1843

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.95

Ключові слова:

соціальна обумовленість, криміналізація, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, маніпулювання на енергетичному ринку, принцип пропорційності, фактори криміналізації

Анотація

У статті розглядається складна взаємодія між суспільними чинниками та криміналізацією маніпулювання на енергетичному ринку. З еволюцією суспільства змінюються і законо­давчі рамки, що регулюють економічні сектори, включаючи енергетику. Розуміння соціальних детермінант, що лежать в основі криміналізації маніпуляцій у цій критичній сфері, має ключове значення як для політиків, так і для юристів і практиків. Досліджуючи ці детермінанти, ми от­римуємо уявлення про те, як суспільні норми, економічні структури та механізми регулювання збігаються, щоб сформувати контури злочин­ності на енергетичному ринку. За допомогою цього аналізу ми прагнемо пролити світло на багатогранну динаміку, що обумовлює право­ву реакцію на маніпуляції, зрештою сприяю­чи більш обґрунтованому прийняттю рішень та більш ефективній нормативно-правовій базі в енергетичному секторі.

Соціальна обумовленість криміналізації маніпулювання на енергетичному ринку ві­дображається у багатьох аспектах суспільно­го життя. Насамперед важливим є захист прав споживачів та економічних інтересів та збере­ження здоров'я та добробуту наших суспільств. Регулювання та встановлення кримінальної від­повідальності в цій сфері сприяють утверджен­ню справедливих та прозорих ринкових умов, що сприяє розвитку конкурентоспроможного енергетичного сектору. Крім того, це сприяє зменшенню залежності від нестабільних енерге­тичних ресурсів, що може знизити ризики геополітичних конфліктів та енергетичних криз.

Забезпечення довіри до влади та регулюючих органів через ефективну протидію маніпулю­ванню на енергетичному ринку є критично важ­ливим для підтримки демократичних цінностей та правової держави. Це сприяє підвищенню легітимності влади та покращенню сприйнят­тя громадянами діяльності державних інсти­туцій. Нарешті, криміналізація маніпулювання на енергетичному ринку сприяє збереженню природних ресурсів та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

Посилання

Одинець І.В. Кримінально-правова протидія маніпулюванню (статті 2221, 2222, 3693 КК України) : дис. ... докт. філос. : 081. Київ : Інститут держави і права імені в. М. Корецького, 2022. 239 с.

Хавронюк М. Порушення принципу пропорційності у змінах до Кримінального кодексу під час війни. Центр політико-правових реформ : вебсайт. URL: https://pravo.org.ua/blogs/porushennya-pryntsypu-proportsijnosti-u-zminah-kryminalnogo-kodeksu-pid-chas-vijny/ (дата звернення: 16.02. 2024).

Комарницька М.О. Соціальна обумовленість криміналізації злочинів пов'язаних із одержанням неправомірної вигоди та кримінальної відповідальності за їх скоєння. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 319-322.

Гузоватий О.І. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення (порівняльне дослідження): дис.. к.ю.н. ; спеціальність 12.00.08. Дніпро: ДДУВС, 2016. 273 с.

Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина : курс лекцій. Київ : Знання, 2000. 771 с.

Price Manipulation in the Energy Markets: A Global Issue. FasterCapital : website. URL: https://fastercapital.com/content/Price-Manipulation-in-the-Energy-Markets--A-Global-Issue.html (date of appeal: 16.02.2024).

Михайлов В.О., Крючкова О.Є. Кримінально-правова відповідальність за маніпулювання на енергетичному ринку. DICTUM FACTUM. 2022. № 1. С. 34-39.

Khan K., Khurshid A., Cifuentes-Faura J. Energy security analysis in a geopolitically volatile world: A causal study. Resources Policy. Elsevier. 2023. Vol. 83. DOI: 10.1016/j.resourpol.2023.103673.

Grimmelikhuijsen S., Femke de Vries, Bouwman R. Regulators as Guardians of Trust? The Contingent and Modest Positive Effect of Targeted Transparency on Citizen Trust in Regulated Sectors, Journal of Public Administration Research and Theory. 2024. Volume 34, Issue 1, January. P. 136-149. https://doi.org/10.1093/jopart/muad010.

Walton M. If the energy sector is to tackle climate change, it must also think about water. IEA 2024 Ministerial Meeting : website. URL: https://www.iea.org/commentaries/if-the-energy-sector-is-to-tackle-climate-change-it-must-also-think-about-water (date of appeal: 16.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право