Вплив глобалізації на безпеку національної держави: правові та кримінологічні аспекти

Автор(и)

  • О.В. Лемак кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.99

Ключові слова:

глобалізація, безпека, національна держава, криза, транснаціональна злочинність, світовий правопорядок, соціальні гарантії

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних аспек­тів впливу глобалізації на безпеку національної держави, а також певні загрози, пов'язані, з од­ного боку, із активним розширенням суспільно­го і державного характеру не розв'язаних про­блем окремих суспільств за межі їх природних територій, а з другого боку, з пониженням рівня керованості суспільством на рівні саме націо­нальної держави.

Метою досліджень було визначення сут­ності глобалізації як явища, його економічних, політичних та соціальних аспектів, ризиків та викликів, а також особливостей функціонуван­ня інституту соціальної держави в умовах гло­балізації, де на перший план виступає проблема принципів співіснування держав, їх громадян, а також особливостей організації та регулювання усіх існуючих відносин, де необхідним є як збе­реження державної (національної) ідентичності і одночасно врахування або долучення до світо­вого досвіду, організація життя у відповідності з цим досвідом.

У статті розглянута проблематика питань, пов'язаних із глобалізацією, яка проявляється у констатуванні як позитивних, так і негативних тенденцій цього процесу. Велика увага приділя­лася встановленню економічних, політико-правових та кримінологічних причин, соціальних передумов та наслідків впливу невідворотних процесів глобалізації на конфлікти за рівномір­ний розподіл матеріальних благ, економічну залежність одних країн від інших, зростання бідності, національної та міжнародної злочин­ності, посилення соціальної та економічної на­пруженості через неспроможність конкуренції в глобальній економіці, поширення економічних і фінансових криз, яким багато країн не в змозі протистояти.

Досліджено питання та напрямки міжнарод­но-правової та організаційно-інституціональної організації протидії та компенсації впливу не- керованої глобалізації на національну держа­ву в напрямку формування сучасної соціальної держави як правової, демократичної держави, яка забезпечує основоположні права та свобо­ди людини, гідні умови її існування, безпеку і добробут.

Здійснено аналіз взаємозв'язку та взаємоза­лежності глобалізації злочинності з наслідками економічної, політичної, технологічної і куль­турної глобалізації, де поширення взаємозалеж­ності між країнами у сфері господарських відно­син, кредитно-банківської діяльності, політич­них і культурних взаємодій, а також зростання співробітництва у технічній та технологічній сферах тягне за собою й закономірне відтворен­ня у них кримінальних практик.

Зроблено висновки, що процес глобалізації всього світу є неминучим, об'єктивним, і в ве­ликій мірі природним процесом розвитку люд­ства, але цей процес є тільки опосередковано керований і в інтересах конкурентно налашто­ваних найбільш впливових світових центрів, пе­редусім політико-економічного спрямування, і глобалізація в сучасній її формі породжує наба­гато більше негативних аспектів, ніж позитив­них, посилює диференціацію держав і народів у можливості конкурувати на світовому рівні, поширює і породжує нові види злочинності, відкриті збройні протистояння, бідність, втра­ту суспільством контролю за рухом цивіліза- ційних процесів. Підтримано думку, що згадані деструктивні економічні, політичні та криміно­логічні аспекти сучасного стану поширення гло­балізації, є тісно пов'язаними і взаємно детер­мінуючими.

Обґрунтовано позицію, що протидія некеро- ваним глобалізаційним процесам, яка прояв­ляється насамперед в глобалізації правового простору шляхом розробки модельних міжна­родних кримінальних законів і міжнародно-пра­вових стандартів та уніфікації міжнародного й національних механізмів у сфері протидії зло­чинності наштовхується в сучасному світі на сут­тєві перешкоди у неможливості створення таких юридичні законів, які були б обов'язковими для усіх. Підтримано аргументацію, що для сформу­вання прогресивного світового порядку, від його учасників, крім збереження власних цінностей, потрібна розробка і культивування додаткової, наднаціональної культури з існуванням мораль­них норм, де людина є верховною цінністю, і яка повинна бути глобальною, структурованою та правовою, тобто концепцією порядку, що ви­ходить за рамки перспектив та ідеалів якогось окремого регіону чи однієї країни.

Запропоновано, що ООН як глобальна, універсальна, багатофункціональна міждержав­на організація могла б взяти на себе функцію ко­ординатора процесу встановлення правопоряд­ку на основі загальних стабільних, зрозумілих і таких, що не мають зворотної сили, правил, які забезпечують формальну рівність усіх суб'єктів глобалізації, впровадивши у правове поле пла­нетарні стандарти соціальної відповідальності, які б пом'якшували супутні загрози, особливо економічну поляризацію країн з різним рівнем розвитку національних економік.

Зазначено, що на перший план повинна ви­носитися важливість глобального співіснування суверенних держав.

Посилання

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України, затверджена Указом Президента України від 26 серпня 2021 року № 448/2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/2021#Text.

Стратегія національної безпеки України БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ - БЕЗПЕКА КРАЇНИ, затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n12.

Гетманець О.П., Коробцова Д.В., Єжелий Ю.О. Глобалізація та міжнародна економіка: складність інтеграції ринків та економічні наслідки на рівні країн (український досвід) Академічні візії. Випуск 20/2023 URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/35cea810-1e85-4730-92c2-73e4dde869cf/content.

Сербин Р. Діалектика державного суверенітету в епоху глобалізму. Право України. 2002. № 12. С. 37-42.

Майбуров И. Глобализация сферы высшего образования. Мировая экономика и международные отношения, 2005, № 3, Ст. 10-17.

Иноземцев В. Стресс глобализации: благородное возмущение и упрямая реальность. - рецензия книги «J.E. STIGLITZ. Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton & Co., 2002. XXII + 282 p.». Мировая экономика и международные отношения, 2002. № 11. Ст. 109¬113.

Глобальні модерності. За ред. Майка Фезерстоун, Скота Леш та Роланда Робертсон. Пер. з англ. Київ: Ніка-Центр, 2008. 380 с.

Зуев А., Мясникова Л. Глобализация: аспекты, о которых мало говорятью. Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 8. Ст. 54-60.

Козлова Г.В. Державная экономическая политика национального государства в условиях глобализации: автореф. дис... докт. эконом. наук. Тамбов, 2009. 48 с.

Зіскін О. Вплив глобалізації на інститут соціальної держави: руйнація чи модернізація? № 2 (6). 2019. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. URL:https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/115.

Максимов С.И. Проблемы права и справедливости в условиях глобализации:ХХП Всемирный конгресс по философии права и социальной философии. Правоведение. 2007. № 1. С. 237-245.

Бобков Ф.Д. Современный глобальный капитализм. М., 2003. 350 с..

Moravcsik, Andrew and Milada Vachudova. National Interests, State Power, and EU Enlargement. East European Politics and Societies, V. 17. № 1: 42-57.

Кулагін, О. Глобальні основи конфліктів і міжцивілізаційні війни. Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євро інтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. К.: Вид-во НАДУ, 2003. Т. 1. 536 с.

Елизаров М.В. Современное государство в эпоху глобализации: социально-философский анализ: тема диссертации и автореферата по ВАК кандидат философских наук. 09.00.11. Научная библиотека диссертаций и авторефератовdisserCat URL: http://www.dissercat.com/content/suverenitet-sovremennogo-gosudarstva-v-usloviyakh-globalizatsii-voprosy-teorii-i-raktiki#ixzz3B1ZP9sWBн.

Киссинджер Г. Мировой порядок. 2017. 474 с.

Юртаєва К. Глобалізація злочинності. Вісник кримінологічної асоціації України URL: https://visnikkau.webnode.com.ua/news/globalizatsiya-zlochinnosti/.

Браян Т. Верховенство права. Історія. Політика. Теорія. Пер. з англ. К., Видавн.дім «Києво-Могилянська академія». 2007. 208 с.

Шай Р. Злочинність та глобалізація: причини і наслідки. Вісник Національного університету "Львівська політехніка”. Серія: "Юридичні науки” № 3 (31). URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25392/19.pdf.

Лунеев В.В. Права человека и преступность в глобализирующемся мире. Общественные науки и современность. № 3, 2005. М.: «Наука». 2005. С. 107-118.

Виклики нової злочинності та проблеми кримінального права в умовах глобалізації з позиції українських вчених-правників. Актуальні проблеми кримінального права. URL: http://lib-net.com/content/9422_Vikliki_novoi_zlochinnosti_ta_problemi_kriminalnogo_prava_v_ymovah_globalizacii_z_pozicii_ykrainskih_vchenih_pravnikiv.html.

Попко В. Зближення кримінально-правових систем в умовах глобалізації злочинності. Підприємство, господарство і право. № 1. 2021. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/40.pdf.

Ониськів М. Глобалізація і правотворення. Право України № 9. 2002. С. 10-14.

Ринейська Л.С. Соціальна відповідальність як складова етики міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Електронний журнал «Ефективна економіка». № 11. 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5257.

Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй, прийнята 8 вересня 2000 року Генеральної Асамблеї ООН (Резолюція № A/RES/52/2). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU00044.html.

Рогач О.Я., Бєлов Д.М. Зміна сучасної парадигми українського права в умовах військової агресії з боку РФ. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 70(2). 2022. С. 136-141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право