Стан наукової розробки проблем кримінальної відповідальності за гендерно зумовлене насильство в умовах збройного конфлікту (воєнного стану) в Україні у 2019-2022 роках

Автор(и)

  • А.С. Політова кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права, Маріупольський державний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-7351-7110

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.103

Ключові слова:

гендерна рівність, гендерно зумовлене насильство, кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості, примушування до шлюбу, домашнє насильство, воєнні злочини, сексуальне насильство

Анотація

Цією статтею продовжується публікація на­укових статей щодо стану наукової розробки проблем кримінальної відповідальності за ген­дерно зумовлене насильство в умовах зброй­ного конфлікту (воєнного стану) в Україні. Від­значено, що актуальність наукової розробки проблем кримінальної відповідальності за ген­дерно зумовлене насильство в умовах зброй­ного конфлікту (воєнного стану) в Україні у 2019-2022 роках обумовлена тими процесами, що відбуваються на території нашої держави: повномасштабне вторгнення росії на територію України і набуття статусу держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Зроблено висновок, що у 2019 р. було за­тверджено 993 тем дисертаційних досліджень за спеціальність 12.00 (Юридичній науки), серед яких 38 тем або 3,72 % присвячено проблемам гендерно зумовленого насильства та його форм (видів); 2020 р. - 883 тем дисертаційних дослі­джень, серед яких 23 теми або 2,6 % присвяче­но досліджуваній проблемі; 2021 р. - 996 тем дисертаційних досліджень, серед яких 38 тем або 3,81 % присвячено досліджуваній проблемі; 2022 р. - 1385 тем дисертаційних досліджень, серед яких 27 теми або 1,94 % присвячено до­сліджуваній проблемі.

Зауважено, що серед 123 затверджених тем дисертаційних досліджень з проблем гендерно зумовленого насильства, у тому числі його ви­дів (форм) у 2019-2022 роках, у 78,86 % взага­лі відсутня у вільному доступі інформація щодо наукових публікацій та дисертаційного дослі­дження або відсутнє у вільному доступі тексти дисертаційних досліджень. Аргументовано, що збільшення у 2019-2021 роках кількості тем дисертаційних досліджень з проблем гендерно зумовленого насильства та його форм (видів), у тому числі в умовах збройного конфлікту (во­єнного стану), пов'язана зі зменшенням кілько­сті затверджених тем дисертаційних досліджень взагалі. Саме завдяки цьому підвищено відсо­ток їх кількості серед загальної кількості затвер­джених тем дисертаційних досліджень.

Автором наголошено, що відсутність комп­лексного дослідження свідчать про необхідність наукової розробки проблеми кримінологічного та кримінально-правового забезпечення проти­дії поширенню гендерно зумовленому насиль­ству в умовах збройного конфлікту (воєнного стану).

Посилання

Стасюк Н.А. Кримінологічна характеристика домашнього насильства: дис. ... д.- ра філософії за спеціальністю 081. Право / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2022. 173 с.

Ругало Ю.І. Концепт злочинів проти людяності в сучасному міжнародному праві: дис. ... д.-ра філософії за спеціальністю 081. Право / Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2023. 302 с.

Кругова С.С. Конституційно-правове забезпечення ґендерної рівності в Україні: дис. ... д.-ра філософії за спеціальністю 081. Право / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ, 2021. 240 с.

Лях Н.В. Адміністративно-правові засади реалізації ґендерної рівності Національною поліцією України: дис. ... д.-ра філософії за спеціальністю 081. Право / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2022. 289 с.

Горбунова Я.М. Адміністративно-правове забезпечення протидії домашньому насильству: дис. ... д.-ра філософії за спеціальністю 081. Право / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2022. 202 с.

Руфанова В.М. Поняття та ознаки гендерно обумовленого насильства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4. С. 224-230.

Руфанова В.М. Сексуальне насильство як зброя війни в Україні. Російсько-українська війна: право, безпека, світ: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 29-30 квітня 2022 р. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С. 128-132.

Руфанова В.М. Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом: окремі аспекти кримінально-правового забезпечення. Military offences and war crimes: background, theory and practice: collective monograph. Ed. by V.M. Stratonov. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. С. 584¬599.

Кузьменко С.С. Віктимологічні заходи запобігання насильницьким злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини: дис... канд. юрид. наук (доктора філософії): 12.00.08 / Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. Маріуполь, 2021. 262 с.

Степаненко О.В. Теорія і практика кримінально-правової охорони особи від домашнього насильства: дис... д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2023. 439 с.

Тичина Д.М. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади запобігання домашньому насильству в Україні: дис... д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2024. 644 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право