Об'єктивна сторона злочину щодо недобросовісної конкуренції: теоретичні та практичні аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.105

Ключові слова:

недобросовісна конкуренція, плутанина, введення споживачів в оману, дискредитація підприємства, акт недобросовісної конкуренції, конкурент, споживач, клієнтура, відведення клієнтури

Анотація

Ринкові відносини передбачають злагоджену роботу трьох основних механізмів: конкурен­ції, попиту та пропозиції та цін, які приводять у рух всю економічну систему. Суб'єкти господа­рювання змушені вступати між собою в конку­рентні відносини, але суб'єкти господарювання не завжди є сумлінними та чесними, поважаю­чи права та інтереси як сумлінних конкурентів і діючи за чесними звичаями, так і клієнтури/ споживачів. Захист від недобросовісної конку­ренції виділяється як самостійний правовий ін­ститут, який заслуговує на детальне досліджен­ня через його значення для розвитку конкурен­ції та ділових відносин. Законодавець Молдови прийняв низку нормативних актів, спрямованих на регулювання правовідносин, що виника­ють між суб'єктами господарської діяльності в процесі здійснення цієї діяльності, у тому чис­лі щодо забезпечення їх нормальної діяльності, захисту добросовісної конкуренції, прав та ін­тересів конкурентів і громадян. За порушення «правил гри» передбачені заходи державного реагування шляхом встановлення юридичної відповідальності, в тому числі кримінальної. Добре зрозуміти сутність та правову природу злочину недобросовісної конкуренції дає пра­во-кримінальний аналіз складу злочину, перед­баченого ст. 2461 КК.

Стаття присвячена аналізу об'єктивної сторо­ни складу злочину недобросовісної конкуренції, автори зосередили увагу на теоретичних і прак­тичних аспектах цього складу злочину.

Спираючись на положення статті 2461 Кримінального кодексу, автори провели до­слідження п'яти нормативних методів, за якими представлено злочин недобросовісної конку­ренції, пов'язуючи їх із методами, передбачени­ми в Законі № 183/20212 про конкуренцію, а й до положень Паризької конвенції про захист інтелектуальної власності, таким чином намага­ючись висвітлити фактичні прояви аналізовано­го злочину, у тому числі з'ясувати природу та правову сутність цих модальностей.

Проведене дослідження дозволило авторам зробити певні висновки, які, у свою чергу, за­пропонували певні ідеї законодавчих пропози­цій, які б покращили якість кримінально-право­вої норми, що міститься у статті 2461 Криміналь­ного кодексу Республіки Молдова.

Посилання

Gorincioi Cornelia, Research on legal instruments to counteract acts of unfair competition, (doctoral thesis in law, CZU: 347.776 (043.3)), http://www.cnaa.md/files/theses/2019/54682/cornelia_gorincioi_thesis.pdf.

Timofei Sorin, The objective side of the crime of unfair competition, in: Revista nationala de drept, no. 2, from 2011, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Latura%20obiectiva%20a%20infractiunii%20de%20concurenta%20neloiala.pdf.

Vital Statistics, Economic Crimes, Course Notes, Second Edition, Chisinau 2016, CEP USM.

Ungureanu, A. Ciopraga. Penal provisions from special Romanian laws. Vol.II. Lumina Lex, Bucharest 1996.

E. Mihai. Competition law. - Bucharest: ALL Beck, 2004.

V. Stati, Criminal liability for the crime of unfair competition (art. 2461 Penal Code of the Republic of Moldova) in: National Law Review, 2008, no. 12, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/29-38_10.pdf.

Law oninternal trade, no. 231 of 23.09.2010, Published in the Official Gazette of the Republic of Moldova No. 230-237, from 01-10-2021.

Al. Boroi, M. Gorunescu, M. Popescu. Dictionary of criminal law. - Bucharest: ALL Beck, 2004, p. 560.

Decision of the Plenary of the Competition Council no. CN-56 of 02.11.2017, available online: https://competition.md/public/files/Decizia-CN-56-din-02112017-neconfid5c221.pdf.

Activity report of the National Agency for the Protection of Competition (the current Competition Council) for the period 2007-2011, available online: https://old.competition.md/reports/Raport2011.pdf.

Law on entrepreneurship and enterprises, no. 845 diin 03.01.1992, Published in Monitorul Parlamentului No. 2 of 28.02.1994. /Amended LP181 of 07.07.23, MO272-273/27.07.23 art. 470; in force 01.03.24); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138560&lang=ro#

E. Cojocari. Advertising and its role in the development of the market economy // National Law Review, 2010, no. 5-6, p. 46-55.

Law on advertising, no. 1227 of 27.06.1997, Published in the Official Gazette No. 67-68, from 16.10.1997.

https://dexonline.ro/definitie/discreditare.

Law no. 183 of 11.07.2012 on competition // Published: 15-09-2023 in Official Gazette No. 351-354 art. 620 (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139070&lang=ro#).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право