Провокація злочину: аналіз практики Європейського суду з прав людини та Верховного суду

Автор(и)

  • І.В. Берднік доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін, Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-2672-2864
  • С.Р. Тагієв доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Пенітенціарної академії України, Україна https://orcid.org/0000-0001-9338-4792

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.108

Ключові слова:

верховенство права, кримінальний процес, кримінальне провадження, судова правотворчість, правовий висновок

Анотація

Стаття присвячена правотворчим актам су­дової гілки влади на прикладі рішень Європей­ського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) та Верховного Суду (далі - ВС) з питань визна­чення наявності чи відсутності провокації вчи­нення злочину з боку правоохоронних органів чи осіб, що залучаються ними. Вибір вказаних судів авторами обґрунтовано з точки зору того, що вирішення ЄСПЛ та ВС правових питань має істотне значення для кримінального проваджен­ня - вчинення процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень - органами досудового розслідування, прокурорами судами першої та апеляційної інстанції.

Автори дослідження зупиняють свою ува­гу на об'єктивних ознаках провокації злочи­ну, наведених у рішеннях ЄСПЛ та ВС та, зо­крема, наводять приклади зі справ Тейксейра де Кастро проти Португалії, Раманаускас проти Литви, Малінінас проти Литви, Мілінене проти Литви, Секвейра проти Португалії, Фурхт проти Німеччини, Чохонелідзе проти Грузії та ін.

Положення вказаних рішень поряд з при­писами процесуального законодавства України розглядаються у статті як об'єктивні чинники, дотримання яких має свідчити про правомір­ність правоохоронних органів.

Поряд з цим, зосереджуючи увагу на про­вокації злочину, автори наголошують, що ви­знання дій правоохоронних органів провока­ційними залежить також і від суб'єктивності позиції суду, заснованій на оцінці наданих сторонами кримінального провадження до­казів. Встановлено, що суб'єктивізм ЄСПЛ та ВС має різний характер. Зокрема, сталість та узгодженість позицій ЄСПЛ щодо провокації злочину є послідовною та незмінною починаю­чи з 1998 року, тоді як ВС за невеликий про­міжок часу ухвалив діаметрально протилежні правові висновки.

Автори приходять до висновку, що діяль­ність судів, на яких законом покладено обов'я­зок утвердження справедливості, дотримання таких засад кримінального провадження як верховенства права, правова визначеність, у частині зміни підходів до оцінки доказів має буди суворо регламентована на законодавчому рівні.

Посилання

Осетрова О.С. Поняття та ознаки провокації вчинення злочину в аспекті практики ЄСПЛ: поняття та ознаки. Кримінальне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку. С. 214-217. URL: https://elar.naiau.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/c4b4a509-47ea-4d91-93d7-2c26518ab8da/content (дата звернення 17.03.2024).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20240316#n455 (дата звернення 17.03.2024).

Case of Teixeira de Castro v. Portugal: Judgment of the European Court of Human Rights, 09 June 1998 (Application no. 25829/94). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58193%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Vanyan v. Russia: Judgment of the European Court of Human Rights, 15 December 2005 (Application no. 53203/99). URL: http://hudoc.echr.coe.inteng#{%22itemid%22:[%22001-71673%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Khudobin v. Russia: Judgment of the European Court of Human Rights, 26 October 2006 (Application no. 59696/00). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-77692%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Ramanauskas v. Lithuania: Judgment of the European Court of Human Rights, 5 February 2008 (Application no. 74420/01). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-84935%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Malininas v. Lithuania: Judgment of the European Court of Human Rights, 1 July 2008 (Application no. 10071/04). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87223%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Miliniene v. Lithuania: Judgment of the European Court of Human Rights, 24 June 2008 (Application no. 74355/01). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87142%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Sequeira v. Portugal: Judgment of the European Court of Human Rights, 20 October 2009 (Application no. 18545/06). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-95156%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Bannikova v. Russia: Judgment of the European Court of Human Rights, 4 November 2010 (Application no. 18757/06). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-101589%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Nosko and Nefedov v. Russia: Judgment of the European Court of Human Rights, 30 October 2014 (Applications nos. 5753/09 and 11789/10). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-147441%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Furcht v. Germany: Judgment of the European Court of Human Rights, 30 September 2014 (Applications no. 54648/09). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-147329%22]} (date of access: 17.03.2024).

Case of Tchokhonelidze v. Georgia: Judgment of the European Court of Human Rights, 5 June 2018 (Applications no. 31536/07). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-183946%22]} (date of access: 17.03.2024).

Постанова Верховний Суд від 31.01.2023 у справі № 761/34884/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108752623 (дата звернення 17.03.2024).

ПостановаВерховного Судувід30.01.2024 у справі № 725/1375/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116993773 (дата звернення 17.03.2024).

ПостановаВерховного Судувід11.03.2020 у справі № 149/745/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88265263 (дата звернення 17.03.2024).

ПостановаВерховного Судувід14.05.2019 у справі № 602/253/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81841867 (дата звернення 17.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність