Сутність функції захисту на початку досудового розслідування щодо народного депутата України

Автор(и)

  • В.О. Григорук аспірант кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.110

Ключові слова:

захисник, кримінальне провадження, кримінальне правопорушення, підозрюваний

Анотація

У науковій статті досліджено сутність функції захисту на початку досудового розслідування щодо народного депутата України. Актуальність обраної теми зумовлена тим, що народні депу­тати України відіграють ключову роль у політич­ному та законодавчому житті країни, а функція захисту на початковому етапі розслідування є важливою для забезпечення конституційних прав народних обранців, а також для збережен­ня довіри громадян до представників влади.

Стаття розкриває дефініцію функції захисту у кримінальному провадженні її особливості та різницю із іншими функціями кримінального процесу. Також автор зупинився на правовій основі реалізації функції захисту на початку до- судового розслідування щодо народного депу­тата України. Звернено увагу на особливостях початку досудового розслідування щодо народ­ного обранця під час воєнного стану. Наголоше­но, що помилка, допущена на початковому ета­пі досудового розслідування уповноваженими особами на його проведення, може призвести до необґрунтованого арешту, притягнення до кримінальної відповідальності невинуватої осо­би або до залишення особи, що вчинила злочин, без покарання, тому важливим є забезпечення народного депутата України захисником на по­чатковому етапі досудового розслідування, що виправдано його особливим статусом в державі. Також у роботі звернена увага на те, що залу­чення захисника до кримінального проваджен­ня на початковому етапі розслідування відпові­дає інтересам як підозрюваного, так і особи, яка здійснює розслідування, адже це надає можли­вість підозрюваному: отримати кваліфіковану юридичну допомогу, цілком реалізувати надані йому права, більш обґрунтовано формулювати обставини, що пом'якшують його вину, мотиву­вати версію захисту.

За результатами дослідження автор, зокре­ма, дійшов висновку, що функція захисту на початку досудового розслідування щодо на­родного депутата України полягає у тому, що вона виявляється у двох формах: 1) самостійне здійснення захисту народним депутатом Укра­їни своїх прав, свобод і законних інтересів; 2) здійснення захисту прав, свобод і законних інтересів народного депутата України захисни­ком у кримінальному провадженні.

Посилання

Словник української мови : в 11 т. / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні ; редкол. : І.К. Білодід (голова) та ін. Київ : Наук. думка. 1979. Т. 10. С. 653. URL : https://sum.in.ua/s/funkcija.

Зубач І.М. Функція захисту у сучасному кримінальному провадженні України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. № 810. 2014. С. 178–183. URL : https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2324/030178183.pdf.

Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін. Харків : Право, 2018. 298 с. URL : https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/460/3_Kriminalnij_process_NP_doispitu_18_vnutri.pdf.

Кримінальний процес України у питаннях і відповідях : навч. посіб. / Л. Удалова та ін. 4-те вид. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 354 с. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/kkp/Krym_protses_pytannia_vidpov_2016.pdf.

Письменний Д. П. Функції обвинувачення та захисту за новим КПК України. Право і суспільство. № 6-2. 2013. С. 353–358. URL : http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2013/6-2_2013/82.pdf.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України : [сайт]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Попелюшко В.О. Поняття захисту у кримінальному процесі. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі : зб. наук. ст. / уклад. С.В. Аврамишин. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2008. С. 209–224.

Шило О.Г. Захист в системі кримінально-процесуальних функцій. Проблеми розвитку юридичної науки і практики в умовах формування правової системи України / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; редкол. : Н.І. Панов та ін.; відпов. за вип. : О.В. Петришин, С.Н. Приступа, В.Ю. Шепітько. Харків, 1995. С. 124–129.

Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Одеса. 2015. 602 с. URL : http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3320?-show=full&locale-attribute=uk.

Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листоп. 1992 р. № 2790-XII. Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#n326.

Шнягін О.Г. Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ. 2010. Нац ун-т Державної податкововї служби України. 215 с.

Тертишник В.М. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / 17-те вид., доповн. і переробл. Київ : Алерта, 2020. 1088 с.

Громовий А.О. Заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення як передумова для початку досудового розслідування. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 4 (21). URL : http://epub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/692/696.

Танривердієв Х. М. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ. 2020. 269 с. URL : https://elar.naiau.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/6b8dc30d-1125-4c63-900c-c347455bceec/content.

Бігунець І.М. Повноваження захисника на досудовому розслідуванні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Національна академія внутрішніх справ. Київ. 2020. 236 с.

Трофименко В.М. Особливості участі захисника в доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-прикладні аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 33 (2). С. 165–168.

Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П.

Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Харків : Право, 2013. Т. 1. 768 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність