Особливості криміналістичного забезпечення збирання доказів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Автор(и)

  • О.Л. Дульський доктор філософії (з права), Заслужений юрист України, адвокат, докторант Національної академії внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.111

Ключові слова:

криміналістична техніка, криміналістична тактика, криміналістична методика, державна таємниця, кримінальне провадження, кримінальне правопорушення

Анотація

Наукова стаття присвячена особливостям криміналістичного забезпечення збирання до­казів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. У ній розкриваються такі за­гальні поняття: криміналістичне забезпечення, негласні слідчі (розшукові) дії, криміналістична методика, зміст криміналістичного забезпечен­ня негласних слідчих (розшукових) дій.

Метою наукової статті є визначення особли­востей криміналістичного забезпечення збиран­ня доказів під час проведення негласних слід­чих (розшукових) дій.

У ході дослідження було висвітлено елемен­ти криміналістичного забезпечення збирання доказів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких як: техніко-, такти­ко- та методико-криміналістичне забезпечення. Зауважено, що тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій відіграє важливу роль під час розслідування кримінального прова­дження не лише як самостійний системний еле­мент криміналістичного забезпечення, а і як додатковий у системі слідчих (розшукових) дій, адже результати проведення негласних слід­чих (розшукових) дій можуть бути основою для формування тактики слідчих (розшукових) дій. Також у статті наголошено, що наукові засади організації комплексного проведення негласних слідчих (розшукових) дій в межах конкретного кримінального провадження, а також організа­ції проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій і становлять зміст криміналіс­тичної методики проведення вказаної категорії процесуальних дій.

Автор дійшов висновку, що особливостя­ми криміналістичного забезпечення збирання доказів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що: 1) відбувається по­єднання не лише кримінального процесуально­го та криміналістичного аспектів, а і оперативно-розшукового, які знаходяться у взаємозв'яз­ку між собою; 2) відомості про криміналістичну техніку, криміналістичну тактику та методику проведення негласних слідчих (розшукових) дій становлять інформацію з обмеженим доступом.

Посилання

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол. : В.Ю. Шепітько (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 952 с.

Словник української мови : в 11 т. / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні ; редкол.: І.К. Білодід (голова) та ін. Т. 3 : за ред. Г.М. Гнатюк, Т.К. Черторизька. Київ : Наук. думка. 1972. 744 с.

Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи: наук.-практ. посіб. / ред. кол. : І.М. Козьяков, В.Т. Маляренко, Г.П. Середа та ін. Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2014. 750 с.

Дановська І.І. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в органах внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ. 2012. 16 с.

Гришков О.О. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів у сфері охорони здоров'я : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ. 2020. 228 с.

Удовенко Ж.В. Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ. 2004. 205 с.

Чорноус Ю.М. Криміналістичне забезпечення як наукова категорія та практичне завдання криміналістики. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2012. № 1. С. 149-155.

Криміналістика : підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Самодін та ін. ; за заг. ред. В.В. Пясковського / 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Право, 2020. 752 с.

Криміналістика: підручник / за ред. В.В. Тіщенка. Одеса : «Гельветика», 2017. 556 с.

Криміналістика : підручник : у 2 т. / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. Коновалова та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків : Право. Т. 1. 2019. 456 с.

Криміналістика : підручник : у 2 т. / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. Коновалова та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків : Право. Т. 2. 2019. 328 с.

Капліна О. Збирання доказів сторонами кримінального провадження. Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 2013 р.). ОДУВС, Одеса, 2013. С. 223-229.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : наук.-практ. посіб. Київ : Прецедент, 2014. 135 с.

Грібов М.Л. Зміст та основні напрями криміналістичного забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник кримінального судочинства. № 1. 2017. С. 35-41. URL : https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/1_2017_Gribov.pdf.

Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України [...] від 16 листоп. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text.

Чорноус Ю.М. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів. Право і суспільство. 2011. № 6. С. 213-217.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text.

Про державну таємницю : Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3855-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text.

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : Наказ Служби безпеки України від 23 груд. 2020 р. № 383. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text.

Сергєєва Д.Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. № 1. 2016. С. 95- 104. URL : https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/1_2016_Sergeeva.pdf.

Гвоздюк В.В. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням практики Європейського суду з прав людини : дис. ... доктора філософії: 081 - Право. Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2021. 294 с. URL : http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/19896/5/dysert_hvozdiuk.pdf.

Чорноус Ю.М., Гвоздюк В.В. Методологічні засади використання практики Європейського суду з прав людини у тактиці проведення слідчих (розшукових) дій. Філософські та методологічні проблеми права. № 2 (22). 2021. С. 38-47. doi: https://doi.org/10.33270/02212202.38.

Case of Doorson v. the Netherlands (Application no. 20524/92) : Judgment European Court of Human Rights, 26 March 1996. URL : https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-57972.

Case of Klass and others v. Germany (Application no. 5029/71) : Judgment European Court of Human Rights, 6 September 1978. URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510.

Тіщенко В.В. Сучасний стан і деякі проблеми розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 170-180.

Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія. Харків : Харків юридичний, 2010. 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність