Правове регулювання застосування заходів примусу особовим складом державної прикордонної служби України під час затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення

Автор(и)

  • Р.М. Ляшук доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0137-0989
  • М.О. Левицький доктор філософії в галузі права, старший викладач кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України, Україна https://orcid.org/0000-0002-3667-7625
  • В.І. Вичавка доктор філософії в галузі права, старший викладач кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0052-8246
  • А.О. Салій начальник відділу прикордонної служби «Мамалига» 31 прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича Державної прикордонної служби України, Україна https://orcid.org/0000-0003-1034-2234

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.115

Ключові слова:

Державна прикордонна служба України, заходи примусу, юридична відповідальність, коментар, кримінально-процесуальні заходи, запобіжні заходи, особовий склад Державної прикордонної служби України

Анотація

В умовах повномасштабного вторгнення на території України військових формувань країни агресора та активного застосування представ­никами складових сектору безпеки і оборони держави заходів примусу, а саме затримання уповноваженими на це особами.

Нагальна потреба виникла у тлумаченні ос­новних положень статті 208 Кримінального про­цесуального кодексу України, статті 21 Закону України «Про Державну прикордонну службу України». Варто зазначити, що військовослуж­бовець або працівник Державної прикордонної служби є уповноваженою особою на здійснення затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та не всі передбачені у законодавстві форми застосування заходів примусу особовим складом Державної прикордонної служби Украї­ни розтлумачені правознавцями на цей час. Крім того окремі заходи примусу мають спец­ифіку свого застосування до різних категорій осіб. За таких умов набувають актуальності пи­тання тлумачення та коментування.

В статті подано теоретичний огляд української законодавчої бази та здійснено тлумачення стат­ті 208 Кримінального процесуального кодексу України та статті 21 Закону України «Про Дер­жавну прикордонну службу України» в якій закрі­плено питання щодо умов та меж використання і застосування заходів примусу особовим складом Державної прикордонної служби України. А та­кож обґрунтування доцільності застосування за­ходів примусу особовим складом прикордонного відомства в межах чинного законодавства. З'я­совано та описано особливості застосування за­ходів примусу при виконанні службових обов'яз­ків прикордонниками, при безпосередньому за­хисті державного кордону, особистої безпеки, безпеки інших осіб та боротьби зі злочинністю.

Обов'язком держави є гарантування безпеки військової служби (створення безпечних умов військової служби), а також захист юридич­них прав у разі загрози порушення та власне їх порушення. Також окреслено і відповідаль­ність особового складу Державної прикордон­ної служби України за порушення встановлених меж застосування заходів примусу.

Посилання

Стратегія національної безпеки України, затв. Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.

Кримінально процесуальний кодекс України від 13.04.2013 р. № 4651-V. Відомості Верховної Ради України. 2013, № 9-12, № 13, ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003, № 27, ст. 208. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/661-15#Text.

Ляшук Р.М. Адміністративно-правове регулювання застосування силових заходів у діяльності Державної прикордонної служби України : дис. канд.. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Акад. упр. МВС. Київ, 2010.

Вікіпедія, вільна енциклопедія. URL://uk.wikipedia.org/wiki/Спеціальні_засоби_несмертельної_дії.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко - Київ : Укр. енцикл., 1998. - Т. 1 : А-Г. URL: https://leksika.com.ua/11941218/legal/vognepalna_zbroya.

Наказ Адміністрації Держприкордонслужби № 200 від 21.10.2003 р, п. 1.3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03#Text.

Наказ Адміністрації Держприкордонслужби № 200 від 21.10.2003 р, п. 2.1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03#Text.

Охорона державного кордону прикордонною заставою : навч. посіб. / НАДПСУ. - Хмельницький : Вид-во Нац. академії Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2005.

Про Державну прикордонну службу України : Закон від 3.04.2003 р. № 661-IV // ВВР. - 2003. - № 27. - Ст. 6. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/661-15#Text.

Ляшук Р.М. Адміністративно-правове регулювання застосування силових заходів у діяльності Державної прикордонної служби України : дис. канд.. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Акад. упр. МВС. Київ, 2010. С. 146-151.

Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю70. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - Київ: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-7492-00-1. URL: https://leksika.com.ua/16780228/legal/povitryane_sudno.

Наказ Адміністрації Держприкордонслужби № 200 від 21.10.2003 р, п. 6.1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність