Реалізація принципу змагальності під час судового розгляду

Автор(и)

  • О.В. Стрілецька аспірант Державного податкового університету, Україна https://orcid.org/0009-0009-4517-4382
  • А.Ю. Габрелян кандидат юридичних наук докторант Міжрегіональної академії управління персоналом старший партнер Адвокатського бюро «Олега Пилипченка», Україна https://orcid.org/0000-0001-9337-7920

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.119

Ключові слова:

змагальність, принцип змагальності, кримінальне провадження, кримінальний процес, судовий розгляд, сторона обвинувачення, сторона захисту, суд, функція державного обвинувачення, функція захисту

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливо­стям реалізації принципу змагальності під час судового розгляду. Принцип змагальності є загальнопроцесуальним принципом кримінально­го процесу, який на сьогоднішній день знахо­дить своє основне вираження під час судово­го провадження. Змагальність визначає образ усього кримінального процесу, оскільки перед­бачає таку його побудову, при якому функції обвинувачення, захисту та вирішення справи відокремлюються одна від одної. Це, у свою чергу, надає вироку суду силу особливої пере­конливості, підвищує його правову і соціальну значимість.

Принцип змагальності характеризується на­явністю чотирьох взаємозалежних елементів: стороною обвинувачення та стороною захисту; закріпленими засобами діяльності сторони обви­нувачення та сторони захисту; відокремленням функцій державного обвинувачення, захисту та судового розгляду; об'єктивним та неупередже- ним судом. Вилучення будь-якого з них не тіль­ки призвело б до неповноти змісту аналізовано­го принципу, а й викликало б сумніви щодо його фактичного існування. Лише наявність усіх цих елементів без жодних застережень, припущень, винятків тощо дозволяє класифікувати процес як такий, що відповідає принципу змагальності.

Важливим аспектом подальшої розбудови законодавства є підтримка та сприяння проце­су змагальності, де сторони мають рівні мож­ливості щодо відстоювання своїх інтересів. Це сприяє ухваленню більш обґрунтованих, а від­повідно і справедливих судових рішень. У світлі цих завдань, необхідно активно працювати над внесенням змін до КПК України, які зміцнять принцип змагальності та забезпечать баланс інтересів сторін на всіх етапах кримінального процесу. У зв'язку з цим запропоновано: перед­бачити, що під час розгляду скарги на рішення, дій чи бездіяльність слідчого, прокурора участь в процесі оскарження повинні брали всі зацікав­лені сторони; доповнити КПК України нормою, наступного змісту: «сторона обвинувачення має право під час судового розгляду ставити запи­тання, подавати свої зауваження та заперечен­ня щодо порядку проведення дій, які заносять­ся до протоколу»; поширити обов'язкову участь захисника на кримінальні провадження щодо тяжких злочинів.

Посилання

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: Укр. енцикл., 2003. Т. 5. 736 с.

Моторигіна М.Г. Функції сторони захисту в змагальному кримінальному провадженні. Університетські наукові записки, 2013. № 1 (45). С. 347–351.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. Ст. 88.

Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Офісу Генерального прокурора від 30.09.2021 р. № 309. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309905-21#Text (дата звернення: 15.02.2024)/

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

Кримінальний процес: підручник / за редакцією В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. Х.: Право, 2013. 824 с.

Габрелян А.Ю. Особливості функціонування міжнародних стратегічних альянсів в ІТ-сфері. «Правові системи». Науково-практичний електронний журнал, 2018. № 1/2. С. 490–498.

Габрелян А.Ю. Переваги та недоліки створення міжнародних стратегічних альянсів. «Правові системи». Науково-практичний електронний журнал, 2018. № 3. С. 601–610.

Стратегія розвитку прокуратури на 2021- 2023 роки, затверджена Наказом Генерального прокурора від 16.10.2020 р. № 489. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0489905-20#Text (дата звернення: 15.02.2024).

Кони А.Ф. Собрание сочинений. Изд-во «Юр. лит.», 1967. Т. 4. 543 с.

Ковальова Я.К. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення: теоретичні та практичні питання. Право і суспільство, 2016. № 6(2). С. 185–190.

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015. № 2-3. Ст. 12.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 p. № 1401-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016. № 28. Ст. 532.

Favor defensionis, або «Сприяння захисту». URL: https://unba.org.ua/publications/999-favor-defensionis-abo-spriyannya-zahistu.html (дата звернення: 15.02.2024).

Чепель О.В., Габрелян А.Ю. Адвокат свідка: проблематика правового статусу. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference (January 26, 2024). Helsinki, Republic of Finland: International Center of Scientific Research, 2024. С. 131–136.

Чепель О.В., Габрелян А.Ю. Показання свідка в кримінальному процесі: поняття, зміст, вимоги. Аналітично-порівняльне правознавство, 2023. № 4. С. 451–458.

Ясинок М.М. Судові дебати: право, психологія, риторика: монографія. К.: Алерта, 2014. 171 с.

Як правильно побудувати заключну промову та останнє слово розповів А. Тригуб. URL: https://s-partners.org/uk/-599 (дата звернення: 15.02.2024).

Черняк Н.П., Іваниця А.В. Роль суду в забезпеченні принципу змагальності сторін у кримінальному процесі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки, 2018. Випуск 2. Том 2. С. 137–140.

Габрелян А.Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо протидії економічній злочинності. Колективна наукова монографія «Державне управління та адміністрування, сфера обслуговування, економіка та міжнародні відносини як рушійні сили економічного зростання держав XXI століття». Видання 2. Вінниця, 2021-2022. С. 2–18. URL: https://doi.org/10.36074/paaaseeirdfegcc.ed-2.01 (дата звернення: 15.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність