Незалежність суддів як конституційний принцип та деонтологічна засада суддівської професії

Автор(и)

  • М.М. Гудима кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри фундаментальних юридичних дисциплін ПВНЗ «Буковинський університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.123

Ключові слова:

принцип судочинства, незалежність суддів, підкорення тільки закону, безсторонність, суддівська етика, особисті якості судді, моральна культура судді

Анотація

Перманентну умову справедливості та ефек­тивності вітчизняного судочинства становить дотримання конституційних принципів його здійснення, головно принципу незалежності як в аспекті судової системи, так і принагідно до юридичної професії. Принцип незалежності суд­дів варто розглядати в якості мегапринципу, що має свій прояв і в правовому, і в ідеологічно­му, і економічному, і в соціальному, і в інших аспектах. Саме через призму перших двох із зазначних в роботі здійснено розгляд принципу назалежності.

Проаналізувавши законодавче регулювання та наукові підходи до розкриття принципу неза­лежності, обґрунтовано його двоєдиний харак­тер, зміст якого розкривається через такий ста­тус суддів та стан судочинства в цілому, за яко­го передбачається здійснення суддівської діяль­ності без будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання, однак керуючись верховенством права. Доведено, що підкорення суддів верхо­венству права виступає додатковою гарантією їх незалежності та розумним обмеженням, спря­мованим на уникнення беззаконня і свавілля.

Розкривши сенс конституційного принципу незалежності суддів, в публікації прикута ува­га до деонтологічних засад суддівської діяль­ності, обґрунтовано, що внутрішні імперативи суддівської етики, основу якої становить вимога незалежності визначають основні вектори побу­дови відносин судді з іншими учасниками судо­чинства, забезпечують його стійкість до різно­манітних спокус відходу від неупередженості у справі у власних інтересах чи інтересах інших суб'єктів. Доведено, що внутрішня незалежність виступає індивуальним обов'язком кожного суд­ді, що походить із морально-етичних якостей конкретної особи та становить необхідний по­тенціал для результативності його діяльності.

Проаналізувавши правову регламентацію, в тому числі на рівні Конституції, засад моральної культури суддів сформульовано висновок щодо необхідності законодавчого закріплення осно­воположних моральних якостей кандидата на посаду судді та основних їх характеристик, а та­кож робробки чітких методик їх перевірки задля належного формування суддівського корпусу та ефективного здійснення судочинства.

Посилання

Полянський Ю.Є. Незалежність судді - правова і соціальна цінність. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2011. Т. 10. С. 80-90.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 10.03.2024).

Крижова О.Г. Незалежність судової влади та суддів у констексті реалізації принципу верховенства права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 45. Том 1. С. 15-18.

Савченко А.В., Останін В.О. Недотримання принципу законності в українському судочинстві як причина порушень прав та інтересів громадян. Науковий вісник НАВС. 2011. № 4. С. 93-103.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач та гол. редактор В. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2006. 1728 с.

Аскеров С.С. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (порівняльно-правове дослідження).: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2008. 199 с.

Хіміч В.М. Незалежність суддів та організаційні засади забезпечення їх діяльності. Судова апеляція. 2009. № 1(14). С. 118-123.

Конституція України : наук.-практ. коментар / ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Би- тяк, Ю.М. Грошевой та ін. Харків : Право; К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 808 с.

Василевич М.В. Конституційно-правові гарантії незалежності судової влади: теорія та практика реалізації: автор. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2010. 17 с.

Москвич Л.М. Незалежність суддів: соціальний та правовий аспект. Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 30-31 берез¬ня 2005 р. Х. ; К. : ЦНТ «Гопак», 2006. С. 142-147.

Курило О.М. Гарантії незалежності суддів у кримінальному процесі України. Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 30-31 березезня 2005 р. м. Харків; К.: ЦНТ «Гопак», 2006. 170 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 10.03.2024).

Савенко М.Д. Незалежність суддів та її правове забезпечення. Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 30-31 березезня 2005 p. м. Харків; К.: ЦНТ «Гопак», 2006. С. 99-110.

Бангалорські принципи поведінки суддів: схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27.07.2006 р. № 2006/23. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_ j67 (дата звернення: 10.03.2024).

Нестерчук Л.П. Етичні основи в діяльності суддів України. Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 47. С. 212-216.

Коментарі щодо Бангалорських принципів поведінки суддів: Управління ООН з наркотиків та злочинності, вересень 2007 р. 199 с. URL: http://rsu.gov.ua/uploads/article/komentaribangalorski-9818bfbb11.pdf (дата звернення: 10.03.2024).

Пушкар С.І. Незалежність судді та судової влади як одна з основних цінностей сучасної демократичної держави. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 233-237.

Висновок № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судової влади та незмінюваності суддів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a52 (дата звернення: 10.03.2024).

Москвич Л.М. Організаційно-правові проблеми статусу суддів : дис... канд. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2003. 224 с.

Гринюк В.О. Гарантії забезпечення незалежності суду у кримінальному процесі. Право і суспільство. 2012. № 5. С. 131-135.

Кондратова І. Етична основа суддівської професії. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С. 257-261.

Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2003. 19 с.

Чебан В.І. Міжнародно-правовий аспект регламентації етичних вимог до суддів. Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Вип. 660: Правознавство. С. 57-60.

Шпенов Д.Ю. Шляхи підвищення рівня кваліфікації та компетентності суддів в Україні. Форум права. 2017. № 1. С. 205-211.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура