Забезпечення відповідності законів про люстрацію вимогам держави, заснованої на принципі верховенства права: європейські стандарти

Автор(и)

  • Ю.А. Слюсаренко candidate of Legal Sciences, associate professor, associate professor of Constitutional Law Department Taras Shevchenko National University of Kyiv, Україна https://orcid.org/0000-0001-6772-4386

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.128

Ключові слова:

демократія, права людини, конституційна відповідальність, держава, очищення влади, люстрація, верховенство права, захист прав людини, якість норми права, посадова особа, порушення прав людини

Анотація

Виявлено коло міжнародних актів регіональ­ного характеру, які покликані відновити цивілі­зовану, ліберальну державу, засновану на прин­ципі верховенства права, а також ті міжнарод­ні акти, які регулюють суспільні відносини, що виникають в державах-членах Ради Європи при здійсненні очищення влади. Проаналізовано Ре­золюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1096 (1996) «Про заходи, спрямовані на лік­відацію спадщини колишніх комуністичних тота­літарних режимів». Акцентовано увагу на таких негативних явищах, які зазначені в ній і які по­при те, що було створено нормативно-правовий та організаційно-правовий механізми очищення влади, викорінити не вдалось, що призвело до загроз новоствореній демократії. Звертається увага на застосування процесуальних засобів, притаманних такій державі, а також на баланс, який має бути дотриманий при їх застосуванні, щоб держава з молодою демократією не стала не кращою за тоталітарний режим, який має бути ліквідований. Підкреслюється, що самі по собі права людини є цінністю і права мають бути забезпечені навіть тим людям, які, коли вони були при владі, самі їх не дотримувалися.

Проаналізовано Керівні принципи для забез­печення відповідності законів про люстрацію та аналогічних адміністративних заходів вимогам держави, заснованої на принципі верховенства права. Виокремлено такі вимоги до національ­ного законодавства про очищення влади: 1) спрямованість люстрації на такі дві загрози: за­гроза основоположним правам людини та загро­за процесу демократизації; 2) заборона помсти, в тому числі - політичної; 3) заборана зловжи­ванням результатами люстраційного процесу (в тому числі - заборона полічному зловживанню; заборона соціальному зловживанню); 3) мета люстрації - захист новоствореної демократії; 4) створення спеціальної незалежної комісії з люстрації, до складу якої входять шановані суспільством громадяни; 5) люстрація засто­совується до суб'єкта, який обіймає конкретну посаду і використовує цю посаду для вчинення дій/бездіяльності, що становлять загрозу ство­ренню вільної демократії - використовує посаду для порушення прав людини, блокування демо­кратичних процесів; 6) коло посад, до яких за­стосовується люстрація - має бути обмеженим; 7) підстави вибору посад для люстрації - поса­ди державної служби, які передбачають значну відповідальність за визначення або виконання державної політики та заходів, що стосують­ся внутрішньої безпеки або посади державної служби, які передбачають надання наказу та/ або вчинення порушення прав людини (пра­воохоронні органи, служба безпеки і розвідки, судові органи та прокуратура); 8) термін поз­бавлення посади на підставі люстрації - не дов­ше п'яти років; 9) особам, які віддавали накази, вчиняли або значною мірою сприяли вчиненню серйозних порушень прав людини, може бути заборонено обіймати посади; якщо органом було вчинено серйозні порушення прав люди­ни, то вважається, що його член, працівник або уповноважений був учасником цих порушень, якщо він обіймав високу посаду в цьому ор­гані, допоки він не зможе довести, що не брав участі в плануванні, керівництві чи здійсненні таких політики, практик або дій; 10) заборона піддавати посадовця люстрації виключно че­рез членство або діяльність на користь будь-я­кій організації, які були законними на момент такого членства або діяльності (крім випадків, зазначених у попередньому підпункті), або че­рез особисті погляди чи переконання; 11) мож­ливість люстрації «свідомих співробітників», які разом з органами державної влади дійсно брали участь свідомо, розуміючи наслідки, у серйоз­них порушеннях прав людини та фактично за­подіяли шкоду іншим особам; 12) забезпечен­ня повного належного процесуального захисту особам, які підлягають люстрації.

Звертається увага на Бангалорські принципи поведінки суддів та кореляцію з ними законо­давства України.

Посилання

On the purification of power: Law of Ukraine dated September 16, 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text.

The decision of the European Court of Human Rights in the case «Polyakh and others v. Ukraine», which became final on February 24, 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e71#top.

The decision of the European Court of Human Rights in the case «Samsin v. Ukraine», which became final on January 14, 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_h19#Text.

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Bysaga Yu., Deshko L. Interdisciplinarity as a condition for solving a complex problem regarding the constitutional right of everyone to apply to international judicial institutions and international organizations. Scientific collection «Actual problems of domestic jurisprudence». 2016. No. 4. P. 18-21. URL: http://apnl.dnu.in.ua/4_2016/6.pdf.

Bysaga Yu., Deshko L. Research methodology of the constitutional right to appeal to international judicial institutions and international organizations. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series Legal Sciences. 2016. No. 21. P. 14-16. URL: https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc21/5.pdf.

Vasylchenko O., Deshko L. Restrictions on the rights and freedoms of a person and a citizen and the role of the High Council of Justice in ensuring independent justice and everyone's right to protection of rights and freedoms by an independent court. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: «Law». 2023. No. 79. P. 438-442. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/289746.

Deshko L., Vasylchenko O., Lotiuk O. Crimean Tatar National-Territorial Autonomy: Regulatory and Legal Guarantees of the Rights and Freedoms for the Indigenous Peoples of Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2022. No. 3. R. 24-28. URL: https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2023/01/Visegrad_3_2022.pdf.

Deshko L. The principle of «de minimis non surat praetor» in International Law. Foreign trade: economy, finance, law. 2018. No. 4. P. 5-15.

Deshko L. Restitutio in integrum: approaches of the European Court of Human Rights. Comparative and analytical law. 2018. No. 5. URL: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja.

Deshko L. National institutions established in accordance with the Paris principles, engaged in the promotion and protection of human rights in the system of internal means of security. Constitutional and legal academic studies. 2020. Issue 2. P. 25-32.

Deshko L. The constitutional right of everyone to apply for the protection of their rights and freedoms to the European Court of Human Rights: de minimis criteria. Scientific Bulletin of Kherson State University. Legal sciences series. 2016. No. 3. P. 58-61.

Deshko L. Constitutional and legal guarantees of human rights and fundamental freedoms in the field of health care. Law of Ukraine. 2011. No. 11-12. P. 53-60.

Deshko L. Criteria for the effectiveness of a national remedy for non-execution or delays in the execution of decisions of national courts (based on the practice materials of the European Court of Human Rights). Legal journal of Donetsk University. 2012. No. 1. P. 84-91.

Deshko L., Holub V. The content of the requirements of the principle of legal certainty regarding the realization of everyone's right to effective judicial protection. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. 2012. Issue 20, Vol. 1. P. 113-115.

Bysaga Yu., Deshko L., Nechiporuk G. International security, national security, constitutional security: theoretical and legal approaches. Comparative and analytical law. 2020. No. 4. P. 43-49.

The constitutional right to appeal to the European Court of Human Rights and the mechanism for implementing the right to enforce its decisions / Bysaga Y.M., Nechiporuk G.Yu., Deshko L.M. etc. Uzhhorod: RIK-U LLC, 2020. 236 p.

Resolution No. 1096 (1996) «On measures aimed at eliminating the legacy of former communist totalitarian regimes.» URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/mu06296?an=2&ed=2006_01_25.

Guiding principles for ensuring compliance of laws on lustration and similar administrative measures with the requirements of a state based on the principle of supremacy of PACE law. URL: https://www.legalex.com.ua/sudebnaya-praktika.

Bangalore Principles of Judicial Conduct dated May 19, 2006: Resolution of the UN Economic and Social Council dated July 27, 2006 N 2006/23. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право