Особливості договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

Автор(и)

  • І.С. Лукасевич-Крутник доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-9557-7886

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.130

Ключові слова:

договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, цивільно-правовий договір, приєднана мережа, енергія, правова природа договору, цивільно-правове регулювання договору, енергетичні ресурси, права та обов'язки сторін

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу та його міс­ця в системі цивільно-правових договорів крізь призму положень Концепції оновлення Цивіль­ного кодексу України.

Зазначається, що рекодифікація Книги 5 Ци­вільного кодексу України передбачає комплек­сний перегляд норм окремих видів договорів, внесення в систему цивільно-правових дого­ворів нових договірних конструкцій та виклю­чення окремих договірних зобов'язань. Втім про договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу в переліку договірних зобов'язань, що не відповідають су­часній динаміці розвитку, не йдеться. Тому ви­дається доречним, щоб досліджувана договірна конструкція залишилась в оновленій редакції Цивільного кодексу України як один із різнови­дів договору купівлі-продажу.

Застосування загальних положень про договір купівлі-продажу до договору постачання енерге­тичними та іншими ресурсами через приєднану мережу має основоположне значення для визна­чення правової природи цього договору та його цивільно-правового регулювання. Віднесення договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу до договорів про передачу майна у власність зумовлено тим, що за досліджуваним договором від однієї сторо­ни до іншої у власність передається товар.

Проте договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу має ряд особливостей, які дозволяють виокремити його як самостійний різновид договору купів- лі-продажу. Передусім це предмет договору - електрична чи теплова енергія, газ або інші ре­сурси. Другою особливістю є спосіб виконання договору - безперервна передача споживачеві енергетичних та інших ресурсів здійснюється лише через приєднану мережу. Третьою осо­бливістю є те, що передача енергетичних ре­сурсів зумовлює ряд прав та обов'язків сторін договору, не характерних для інших різновидів договору купівлі-продажу.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 15.03.2024).

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2020. 128 с.

Термін «товар». Термінологія законодавства. Законодавство України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/30438 (дата звернення: 15.03.2024).

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998 р. № 332-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-14#Text (дата звернення: 15.03.2024).

Шимон С. Об'єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії. Юридична Україна. 2011. № 4. С. 58-64.

Федорченко Н.В. Договірні зобов'язання з надання послуг: проблеми теорії і практики: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2015. 328 с.

Голубєва Н.Ю. Особливості зобов'язань, що виникають з договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 66. С. 81-91.

Коссак В.М. Предмет договору постачання електричної енергії через приєднану мережу. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2024. № 1. С. 212-216.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. Т. ІІ. 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2006. 1088 с.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє, перероблене і доповнене. Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. 1200 с.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436- IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 15.03.2024).

Про ринок електричної енергії: Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення: 15.03.2024).

Про теплопостачання: Закону України від 2 червня 2005 року № 2633-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#Text (дата звернення: 15.03.2024).

Про ринок природного газу: Закон України від 9 квітня 2015 року № 329-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text (дата звернення: 15.03.2024).

Криворучко В.О. Цивільно-правове регулювання договорів енергопостачання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. 217 с.

Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики: Наказ Міністерства палива та енергетики України 09.02.2004 р. N 75. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0418-04/ed20090508/find?text=%CC%E5%F0%E5%E6%E0+%28%E5%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%ED%E0+%F7%E8+%F2%E5%EF%EB%EE%E2%E0%29#Text (дата звернення: 15.03.2024).

Стефанчук Р.О. Цивільне право України: навчальний посібник. Київ: «Прецедент», 2005. URL: https://www.ebk.net.ua/Book/law/stefanchuk_tsivpu/part8/805.htm (дата звернення: 15.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права