Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Загальні умови:

 • Редакція Порівняльно-аналітичного права розміщує статті авторів в мережі Інтернет на офіційному сайті видання – www.pap-journal.in.ua;
 • До журналу приймаються статті українською, російською, англійською мовою;
 • Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам до публікації, встановлених редколегією Журналу;
 • Редколегія Журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;
 • Редколегія Журналу залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

Секції журналу:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право;
 • Філософія права.

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікації статті у № 1 за 2021 рік необхідно до 10 лютого 2021 року заповнити онлайн-анкету на сайті журналу або надіслати на електронну пошту info@app-journal.in.ua

 • статтю (назва файлу – Бєлов_стаття);
 • відскановану квитанцію про оплату внеску за публікацію (назва файлу – Бєлов_внесок);
 • Розмір внеску за публікацію статті становить 450 гривень (за статтю обсягом до 12 сторінок). Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 25 гривень;

Автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску після проходження обов’язкового рецензування наукових статей та їх перевірки на плагіат.

Вимоги до оформлення статей:

 • Загальний обсяг статті – 8-12 сторінок. Поля з усіх сторін – 20 мм, шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи, ORCID) і назву статті двома мовами (мовою статті та англійською).
 • Після назви подаються анотації двома мовами (українська та англійська) та ключові слова до них (до десяти окремих слів або словосполучень).
 • Анотація українською та англійською мовою обов’язково повинна містити не менше 1800 друкованих знаків (250-300 слів), анотація російською потрібна, якщо стаття російською мовою.
 • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Список використаних джерел».

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.