СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. І. Зозуля завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5428-4622

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.02.4

Ключові слова:

правовий статус, регламент, парламентська опозиція, Верховна Рада України, права, гарантії, комітети, уряд

Анотація

Виконано аналіз сучасного стану правового статусу парламентської опозиції в Україні, охарактеризовано його особливості та проблеми, пов’язані з невизнанням суб’єктності парламентської опозиції, відсутністю належного правового регулювання її прав, обов’язків, гарантій і меж діяльності. Наголошено, що неінституалізованість парламентської опозиції зумовлює відсутність у опозиційних політичних сил у Верховній Раді України відповідних обов’язків щодо формування тіньового уряду, підготовки альтернативної програми діяльності уряду, дотримання національних інтересів, заборони зловживання своїми правами та гарантіями тощо. Водночас де-факто опозиційні депутатські фракції та групи, окремі народні депутати України для контролю за діяльністю коаліції та уряду можуть здійснювати деякі ефективні загальнопарламентські засоби і процедури (запити, заслуховування уряду, ініціювання парламентського розслідування, конституційне оскарження тощо), що закладає основи опозиційної діяльності у Верховній Раді України.

Встановлено, що особливості вітчизняної правової системи, недостатня розвиненість парламентаризму та політичної системи актуалізують комплексне конституційне та законодавче закріплення засад організації та діяльності парламентської опозиції в Україні, зокрема порядку її утворення, прав і обов’язків, гарантій та процедур, відносин з коаліцією та урядом. Обґрунтовано, що інституалізація парламентської опозиції в Україні повинна спрямовуватись на реальне забезпечення її конструктивної співпраці з більшістю, а також на дотримання прав опозиції щодо представництва у керівництві парламенту та її органах, контролю діяльності більшості та уряду, оприлюднення у парламенті її позиції. Пріоритетом удосконалення правового статусу парламентської опозиції в Україні має бути не тільки уточнення та розширення її прав, а і формування дієвих механізмів їх реалізації, забезпечення відповідальності за порушення прав опозиції.

Посилання

Масловська О. М. Особливості становлення та проблеми ефективної діяльності парламентської опозиції в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2012. Вип. 7. С. 58–62.

Павленко І. А. Окремі аспекти вирішення питання правового регулювання статусу парламентської опозиції в Україні / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-04/parlamentska-opozytsiya.pdf.

Петренко О. Парламентська опозиція: європейський досвід і Україна. Ефективність державного управління. 2007. № 12. С. 146–152.

Шаранич С. С. Парламентська більшість (коаліція) та парламентська опозиція: теоретико-правове дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2013. 19 с.

Совгиря О. В. Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз): дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2005. 243 с.

Совгиря О. В. Сучасний стан та перспективи нормативно-правового регулювання правового статусу парламентської опозиції в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2004. Вип. 61. С. 82–84.

Бисага Ю. М., Бєлов Д. М., Шаранич С. С. Парламентська більшість (коаліція) та парламентська опозиція: теоретико-правове дослідження: монографія. Ужгород: УжНУ, 2013. 187 с.

Якименко Ю.В. Правовий статус парламентської опозиції в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи врегулювання. Держава і право. Серія: Політичні науки. 2017. Вип. 76. С. 127–143.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Регламент Верховної Ради України від 19.09.2008 № 547-VI. Офіційний вісник України. 2008. № 73. Ст. 2451.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. Офіційний вісник України. 2010. № 12. Ст. 565.

Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 № 2790-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 3. Ст. 17.

Resolution 1601 (2008). Procedural guidelines on the rights and responsibilities of the opposition in a democratic parliament. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17626.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 19. Ст. 134.

Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання: Постанова Верховної Ради України від 25.12.2012 № 11-VII. Офіційний вісник України. 2012. № 100. Ст. 4051.

Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації: Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 № 23-VIII. Офіційний вісник України. 2014. № 99. Ст. 2867.

Про засади формування та діяльності політичних інститутів у Верховній Раді України: проект Закону України від 05.04.2018 № 8233. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63796&pf35401=451692.

Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні: монографія. Харків: Майдан, 2019. 620 с.

Зозуля О. І. Засади та порядок обрання посадових осіб комітетів Верховної Ради України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2019. Вип. 55. Т. 1. С. 83–86.

Грубінко А., Кучер А. Правове забезпечення діяльності парламентської опозиції в країнах англо-американської та романо-германської правових систем: компаративний аналіз. Актуальні проблеми правознавства. 2020. № 1 (1). С. 5–11.

Guidelines on the Rights and Duties of the Opposition, unanimously adopted by the participants at the Parliamentary Seminaron Relations Between Majority and Minority Parties in African Parliaments (1999). Inter-Parliamentary Union. URL: http://archive.ipu.org/splz-e/gabon.htm.

Статус опозиції: вітчизняний та зарубіжний досвід, рекомендації (інформаційно-аналітичне дослідження). Київ, 2006. 34 с. URL: https://parlament.org.ua/docs/files/8/1162220481_ans.pdf

Кольцов В. Політико-правовий статус і повноваження парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи. Гуманітарні візії. 2017. Вип. 3. № 2. С. 63–70. https://doi.org/10.23939/shv2017.02.063.

Висновок Конституційного Суду України у справі про внесення змін до статей 76, 80, 90, 106 Конституції України: від 27.06.2000 № 1-в/2000. Офіційний вісник України. 2000. № 30. Ст. 1287.

Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 17.03.2016 № 1035-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 14. Ст. 149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право