Довіра до Державної прикордонної служби України: теоретико-правовий контекст

Автор(и)

  • І.Л. Бомбергер кандидат юридичних наук, учений секретар Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6355-5826
  • О. Б. Ганьба доктор юридичних наук, начальник кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8391-8284

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.2

Ключові слова:

довіра, Державна прикордонна служба України, правоохоронні органи, національна безпека, прикордонна безпека, суспільство, населення, громадськість

Анотація

У статті наголошується, що визначальним показником у процесі реформування правоохоронних органів, у тому числі і Державної прикордонної служби України, є рівень довіри до них суспільства. Характеризуються положення окремих підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують питання довіри громадськості до зазначеного правоохоронного органу спеціального призначення.

У роботі аналізується рівень довіри суспільства до прикордонного відомства впродовж 2015–2021 років. Підкреслюється, що він безпосередньо впливає, з одного боку, на нарощення інституційного потенціалу, а з іншого – на рівень довіри до правоохоронних органів загалом як складових сектору безпеки і оборони держави. Упродовж визначеного періоду спостерігається позитивна динаміка підвищення рівня довіри громадськості до Державної прикордонної служби України. При цьому дослідження незалежних соціологічних структур засвідчили найвищий рівень довіри саме до прикордонного відомства у секторі громадської безпеки і верховенства права у 2021 році, що свідчить про ефективну його оперативно-службову та іншу діяльність загалом.

Для більш об’єктивного визначення стану довіри суспільства до Державної прикордонної служби України, а також з’ясування особливостей її вияву, пропонується класифікація досліджуваної категорії за окремими найбільш значущими критеріями в контексті специфіки виконуваних прикордонним відомством завдань (за суб’єктним складом; залежно від кількісного складу суб’єктів довіри; з урахуванням регіону проживання; за адміністративно-територіальним критерієм і густотою населення тощо).

Узагальнюються та характеризуються фактори впливу на рівень довіри суспільства до Державної прикордонної служби України, які необхідно враховувати під час підбиття підсумків оперативно-службової діяльності відомства за певний звітний період та визначення завдань на наступний період.

Посилання

The Legatum Prosperity Index 2020: Creating the Pathways from Powerty to Prosrerity. URL: https://www.prosperity.com/globe/ukraine.

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text.

Оніщенко Н. М. Довіра і мотивація до інститутів влади: доктринальний контекст. Судова апеляція. 2019. № 2. С. 18–21.

Ганьба О. Б. Правова поведінка суб’єктів охорони державного кордону України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2014. 243 с.

Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1189-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 травня 2018 року № 396. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0671-18#Text.

На Колегії Держприкордонслужби підбили підсумки минулого року та визначили завдання на 2017 рік. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kolegii-derzhprikordonsluzhbi-pidbili-pidsumki-minulogo-roku-ta-viznachili-zavdannya-na-2017-rik/.

Колегія Держприкордонслужби підбила підсумки 2017-го. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/kolegiya-derzhprikordonsluzhbi-pidbila-pidsumki-2017-go.

Індекс довіри: як службовці ДПСУ сприймають реформи відомства. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2711015-indeks-doviri-ak-sluzbovci-dpsu-sprijmaut-reformi-vidomstva.html.

Горбач О. Розбудова стратегічних комунікацій в Державній прикордонній службі України. STRATCOM : науково-публіцистичне видання / Навчально-науковий центр стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2020. Випуск 1. С. 11–14.

Ганьба О. Б. Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України: теоретико-правові засади : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Івано-Франківськ, 2020. 552 с.

Про оголошення та введення в дію рішення колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 грудня 2020 року № 5 «Про підсумки оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у 2020 році та завдання на 2021 рік» : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 31 грудня 2020 року № 143.

Рівень довіри до Держприкордонслужби найвищий у секторі громадської безпеки і верховенства права – соцопитування КМІС. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Riven-doviri-do-Derzhprikordonsluzhbi-nayvishchiy-u-sektori-gromadskoi-bezpeki-i-verhovenstva-prava-socopituvannya-KMIS/?fbclid=IwAR1ZVJ7r0TjvN3GCcVmITs5zIi0tNRWuYEn6Vz8HJVrowj2hqgKIw0qwjxg.

Додонова В. І. Феномен довіри у дзеркалі соціально-філософського дискурсу. Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. 2017. Вип. 37 (1). С. 79–85.

Волянська О. В., Підкуркова І. В. Довіра до суду як чинник довіри до публічної влади: міжнародний та національний виміри. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. Харків, 2018. № 2 (37). С. 151–165.

Волянська О. В. Довіра до публічної влади та чинники, що її зумовлюють у надзвичайних ситуаціях. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. 2020. № 2 (45). С. 167–180.

Нападиста В. Г. Феномен довіри у соціогуманітарному дискурсі сучасної України. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2016. Вип. 1 (81). С. 207–222.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квітня 2003 року № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень