Держава на захисті прав особи

Автор(и)

  • І.Є. Словська доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національного університету водного господарства і природокористування, м. Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9587-2300

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.6

Ключові слова:

особа, права, свободи, правовий статус, державний захист, нормативні акти, суспільний розвиток

Анотація

У статті досліджуються окремі сфери суспільних відносин, які потребують державно-правового регулювання задля уникнення соціальних конфліктів. Досліджуючи конституційний механізм державної влади, експерти визначають його функції як діяльність суб’єктів такого механізму в межах визначеної законом компетенції, спрямовану на досягнення цілей і завдань держави. Таким чином, головною метою конституційної держави, як декларує себе Україна, є реальне забезпечення здатності особи реалізувати конституційні права і свободи на власну користь. Нині формальне проголошення соціальної справедливості часто є очевидним, але сучасне українське суспільство характеризується багатьма суперечностями – прийняттям значної кількості нормативно-правових актів і водночас поширенням тотального правового нігілізму (прийняті закони відкрито ігноруються, порушуються і не цінуються).

Наголошується, що юридична освіта є важливим базисом ціннісних критеріїв існування конституційної держави. Вагоме значення має комплекс різноманітних засобів духовного розвитку та вдосконалення особистості. І закон є одним із них.

Акцентовано на тому, що правові переконання особи зміцнюються в умовах постійного вдумливого вдосконалення нормативних приписів, приведення їх у відповідність до нагальних потреб суспільного розвитку.

В Україні є сфери, які ще потребують трансформації, але є й ті, в яких законодавці швидко відреагували на зміни державного і суспільного життя. Автор аналізує окремі нормативні акти по врегулюванню сфер економіки, а також збройних конфліктів.

Підсумовано, що правові норми міжнародного і внутрішньодержавного характеру про захист прав людини засвідчують активність держави у виконанні своїх функції щодо врегулювання побуту людського колективу. Вживання державно-правових заходів щодо гарантування здоров’я, життя, безпеки суспільства, хоча не завжди є оперативним й адекватним, але безсумнівно – безцінним з огляду на паритет охоронюваних благ.

Посилання

Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теорія та практика: дис… доктора юрид. наук. Одеса, 2010. 40 с.

Словська І.Є. Механізм захисту прав людини – основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму. Право України. 2001. № 9. С. 15-17.

Шатіло В.А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». Київ, 2018. 35 с

Словська І.Є. Класифікація функцій парламенту. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 7. С. 112-115.

Оніщенко Н.М. До питання про авторитет діючого законодавства (теоретичний аспект розгляду). Правова держава. 2012. Вип. 23. 2012. С. 77-83.

Пархоменко Н.М. Проблеми та особливості формування правової культури населення в Україні на сучасному етапі. Правова держава. 2012. Вип. 23. С. 83-91.

Плавич В.П. Нове розуміння сутності і моделей сучасного права: особливості та тенденції розвитку. Правова держава. 2020. Вип. 37. С. 17-29.

Підлісна Ю. Новий порядок перевірок Держпраці: що очікувати бізнесу в 2020 році. URL: https://biz.ligazakon.net/ (дата звернення: 09.01.2022)

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Байло О.В. Окремі питання організації державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства прав працю. Правова держава. 2021. № 41. С. 38-43.

Тіньова економіка в Україні. Сайт НБУ. 17.02.2020. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Савич О.В., Савич І.В. Основні чинники та шляхи протидії тінізації економіки України. Ефективна економіка. 2015.

Шмидт Т.М. Чрезвычайное правовое регулирование: общетеоретическое исследование: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Белгород, 2014. 191 с.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 19.10.1973. URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_043 (дата звернення: 09.01.2022)

Могил С.К. Государство в предупреждении и ликвидации последствий аварий и катастроф. Актуальні проблеми держави і права. 1999. Вип. 6, Ч. ІІ. С. 107-114.

Стахура Б.І. Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2016. 180 с.

Конституція України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Загребельна Н. Юридична природа і соціальна необхідність забезпечення прав людини в умовах надзвичайного стану. Юридичний вісник. 2021. № 1. С. 108-114.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.05.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Про поводження з військовополоненими: Женевська конвенція від 21.10.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.01.2022)

Короткий Т., Доценко М. На варті гуманності. Женевські конвенції. Юридична газета online. 12.08.2020. URL: https://yur-gazeta.com/ (дата звернення: 09.01.2022)

Сенаторова О.В. Права людини і збройні конфлікти: навч. посіб. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень