Розпорядження комунальним майном за законодавством України: окремі теоретико-правові питання

Автор(и)

  • Д.М. Бєлов доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Ukraine
  • О.О. Новак аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.8

Ключові слова:

територіальна громада, місцеве самоврядування, комунальна власність, спільна власність територіальних громад

Анотація

Досліджено теоретичні та практичні особливості розпорядження комунальним майном відповідно до діючих нормативно-правових актів України. Підтримано позицію, про необхідність якісного розширення змісту існуючих принципів управління комунальною власністю. Автором висловлено думку, згідно з якою формування ефективного місцевого самоврядування як складовою мети запровадженої в Україні адміністративно-територіальної реформи потребує, крім іншого, врахування загальних засад здійснення господарської діяльності, зокрема більшої міри диспозитивності при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.

Визначено прогалини у встановлених чинним законодавством межах управління майном, що перебуває в комунальній власності в кореляції з підходами до здійснення господарських правовідносин в Україні. Здійснено аналіз чинної нормативно-правової бази, що регламентує межі та порядок прийняття рішень щодо управління об’єктами комунальної власності, за результатами якого виявлено недостатність декларативних норм, які визначають передумови та порядок передачі комунального майна зі спільної власності територіальних громад областей та районів в Україні. Висловлено думку, що існуюча процедура розпорядження об’єктами права власності територіальних громад, як елементу правомочностей власника майна стримує дію закріпленого Конституцією України принципу матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування.

Встановлено, що одним із ключових критеріїв, якими повинні керуватися суб’єкти, що наділені повноваженнями розпоряджатися комунальною власністю, є соціальна спрямованість при прийнятті будь-яких організаційно-господарських рішень.

Підтримано думку щодо аутсорсингу як одного з найбільш прагматичних напрямів підвищення ефективності управління комунальною власністю з огляду на його широкий спектр оптимізаційних властивостей. Автором також зазначено про можливість розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад в контексті договірних відносин, створених на засадах добровільного співробітництва та взаємної відповідальності.

Посилання

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні від 01.04.2014 №333-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Голуб В. В. Управління власністю територіальних громад в Україні з урахуванням світового досвіду URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-03(3)/09gvfusd.pdf

Діденко Є. О., Волошенко О.О. Підвищення ефективності управління муніципальною власністю URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1031

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Конституція України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 03.03.1998 № 147/98ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80#Text

Бєлов Д. М., Новак О. О., Теоретико-практичні особливості розпорядження комунальним майном за законодавством України. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 67. С. 35-38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право