Недійсність відступного

Автор(и)

  • В.В. Рассказова старший викладач кафедри цивільного права та процесу Харківський національний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0887-4880

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.13

Ключові слова:

відступне, недійсність правочину, недійсність відступного, припинення зобов’язання, угода про відступне

Анотація

Наукова стаття присвячена питанням недійсності угоди про передання відступного, визначення підстав, із якими закон пов’язує недійсність відповідної угоди, а також виокремленню особливостей укладення договору про відступне, які можуть в подальшому вплинути на правомірність правочину.

Звертається увага, що наразі чинне законодавство не передбачає особливих підстав визнання угоди про відступне недійсною, що обумовлює необхідність керуватися загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину. При цьому, крім загальних підстав недійсності, застосовних до всіх видів правочинів, при аналізі підстав недійсності угоди про відступне варто виходити із сутності інституту відступного, яка згідно із законодавчим визначенням цього поняття втілює в собі принцип свободи договору, а також істотних умов договору, що складають зміст відповідних правовідносин. Саме юридичні особливості інституту відступного обумовлюють існування інших ознак, які визначають правочин про відступне як оспорюваний.

На прикладі судових справ та найбільш поширених в договірній практиці проблемних питань застосування інституту відступного окреслено помилки у розумінні природи та особливостей механізму припинення зобов’язання переданням відступного,  які зумовлюють в подальшому визнання таких правочинів недійсними.

Звертається увага на окремі проблемні питання та вимоги чинного законодавства, неврахування яких сторонами при укладенні договору про відступне може призвести до визнання в подальшому відповідної угоди недійсною, зокрема, предметом відступного має виступати лише те майно, майнові права тощо, які належать боржнику на момент вчинення відповідного правочину. Угода про відступне, за якою боржник за договором передає кредиторові майно, яке йому не належить, або предмета, що не відповідає визначеним умовам угоди не породжує правових наслідків у вигляді виникнення цивільних прав та обов`язків, обумовлених змістом такого договору, тобто у кредитора відсутня правова підстава набуття  прав на таке майно  і основне зобов’язання не припиняється у такому випадку.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 01.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1960 (дата звернення: 18.01.2022).

Коструба А.В. До питання про особливості механізму припинення зобов'язань в силу правоприпиняючого юридичного факту - передання відступного. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 371-374.

Падун Є.В. Критерії відмежування відступного від новації в цивільному праві України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 91-97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2013_3_13 (дата звернення: 28.01.2022).

Міхно О. Відступне як підстава припинення договору за новим Цивільним кодексом України. Підприємництво, господарство і право. 2004. №6. С. 45-47.

Постанова Верховного Суду у справі № 761/37012/15-ц від 12 квітня 2018 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73437966 (дата звернення: 18.01.2022).

Постанова Верховного Суду у справі № 497/1085/16-ц від 23 вересня 2020 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91958372 (дата звернення: 18.01.2022).

Яворська О. С. Передання відступного як підстава припинення цивільного зобов’язання. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013. Вип. 31. С. 205-215. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_31_23 (дата звернення 30.01.2022).

Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03. Київ, 2011. 38 с.

Постанова Північного апеляційного господарського суду у справі № 911/2908/19 від 08 квітня 2021 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96274138 (дата звернення 30.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право