Вирішення господарських спорів, що виникають при виконанні договору оренди нерухомого майна

Автор(и)

  • Л.В. Мелех кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2936-8426
  • Б.В. Мелех кандидат наук з державного управління, доцент доцент кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3125-0163

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.15

Ключові слова:

договір оренди, нерухоме майно, господарські спори, захист прав

Анотація

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні помітно зросла роль оренди нерухомого майна нежитлового призначення різних форм власності як складової частини діяльності багатьох суб’єктів господарювання, яка значною мірою задовольняє їх базову потребу в наявності майнової основи господарської діяльності. В кризовий період істотно збільшилася кількість господарських спорів, пов’язаних із орендою нерухомого майна, але судова практика їх вирішення залишається неоднаковою, зокрема, з огляду на колізійність законодавства про оренду.

Справи у спорах, що є пов’язані із порушенням договорів оренди (їх невиконанням або неналежним виконанням), є найбільше численними серед всіх спорів, які виникають із орендних правовідносин. Серед цих господарських спорів переважають здебільшого позови майнового характеру, такі як, стягнення боргу із орендної плати й пені, неустойки за прострочення повернення орендованого майна, вартості невідокремлюваних поліпшень, збитків, плати за фактичне користування майном, а також позови про зобов’язання учинити певні дії (спонукання прийняти майно із оренди, звільнити займані приміщення із передачею їх за актом тощо).

Дедалі частіше останнім часом стають предметом судового розгляду господарські спори про відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення сторонами зобов’язань за договором оренди нерухомого майна. Ці спори можна умовно поділити у залежності від того, хто виступає ініціюючою стороною - орендодавець (власник) або орендар. Найпоширенішими у цій категорії є позови власника нерухомого майна про відшкодування збитків у вигляді неодержаних доходів, та незважаючи на складність доведення позивачем обгрунтованості своїх вимог у порядку господарського судочинства.

Як показує судова практика, у більшості випадків орендареві у господарському процесі довести важко неможливість фактичного використання нежилого приміщення, тоді коли при прийманні об’єкта оренди непоміченими залишилися його недоліки, що виключають чи суттєво обмежують користування майном за цільовим призначенням.

Посилання

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435 ІV. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435 15

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. Т.2. 3-є вид., перероб. і доп. за ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1088с.

Калаур І. Р. Договірні зобов’язання про передання майна у користування в цивільному праві України: Автореф. дис.доктора юрид. наук. К., 2015. 37с.

Серебрякова Ю. О. Договір оренди державного та комунального нерухомого майна: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Донецьк, 2008. 23с.

Опанасенко О. В. Правове регулювання відносин оренди у сфері господарювання майна: Автореф. дис.канд. юрид. наук. Київ, 2015. 18с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436 ІV. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436 15

Про оренду державного та комунального майна: Закон України . від 10.04.1992 № 2269-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-12

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право