Проблематика дослідження адміністративно-правового забезпечення системи освіти в Україні: теоретико-методологічні аспекти

Автор(и)

  • М.Н. Курко доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6699-8016
  • С. В. Діденко доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Херсонського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3349-4046

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.28

Ключові слова:

методологія дослідження, адміністративно-правове забезпечення, система освіти, логіка, філософія права, екзистенціалізм, системний підхід, синергетика

Анотація

Статтю присвячено огляду та систематизації домінуючих у вітчизняній правовій науці теоретико-методологічних підходів до дослідження адміністративно-правового забезпечення системи освіти в Україні. Автори зосереджують свою увагу на проблематиці врахування особливостей сучасного стану освіти та її адміністративно-правового забезпечення, а також динаміки їх розвитку, в рамках будь-якого дослідження.

В ході дослідження  враховано погляди вітчизняних дослідників на роль філософії права і теорії гуманітарної логіки. З’ясовано, що до методології аналізу дослідники відносять: філософсько-світоглядні підходи; загальнонаукові методи; групові методи. Натомість логіка гуманітарного пізнання формується на основі логіки історичного пізнання, специфіка якої виявляється в особливому значенні одиничних множин, що отримують пряме та непряме значення, формують відповідні логічні зв’язки в ході формування висновків.

Окреслено підходи до використання екзистенціалізму, як течії сучасної ідеалістичної філософії, в площині якої окремій особистості протиставляється суспільство, заперечується об’єктивність буття, натомість реальним вважається лише існування людини, її суб’єктивні переживання.

Окрему увагу присвячено системному та синергетичному підходам як таким, що є найбільш актуальними для застосування в межах дослідження адміністративно-правового забезпечення системи освіти. Перевагою системного підходу є можливість застосовувати практично усього інструментарію наукового пізнання. Натомість його недоліком є нехтуваннями особливостями окремих складових системи. Використання синергетичного підходу дає можливість не лише зрозуміти процеси, що відбуваються в досліджуваній галузі, але й виокремлювати наявні й прогнозовані результати взаємодії складових системи.

Посилання

Курко М.Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні: дис. д.ю.н. 12.00.07. адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків, 2010. 536 с.

Іванищук А. А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади в Україні : монографія. Київ ; Херсон : Грінь Д. С., 2015. 433 с.

Яра Олена Сергіївна . Адміністративно-правове забезпечення вищої юридичної освіти в Україні [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Яра Олена Сергіївна; ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіон. Акад. упр. Персоналом». Київ, 2021. 404с.

Філософська методологія. Національна академія внутрішніх справ : [сайт]. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/filosofia-30012017/lection/lec5.html

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. Львів : Край, 2007. 192 с.

Юркевич О. М. Логічні методи висновлення в гуманітарному пізнанні. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. 2019. Вип. 61. С. 13–19. URL: https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/download/15171/14100

Базиль Л. Методологічні засади екзистенціалізму в розвитку літературознавчої компетентності. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. 2011. Вип. 196, ч. 2. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3262/1/Bazil_L_4.pdf

Марченко О. В. Філософія права : навч. посіб. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. 304 с.

Щокін, Ростислав Георгійович. Публічне адміністрування у галузі освіти України [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Щокін Ростислав Георгійович ; ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіон. Акад. упр. Персоналом». Київ, 2019. 544 с.

Мінка Т.П. Адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ: дис. д.ю.н. 12.00.07. адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дніпропетровськ, 2011. 614 с.

Чеховська І.В. Адміністративно-правове забезпечення державної сімейної політики в Україні: дис. д.ю.н. 12.00.07. адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2014. 456 с.

Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» [Текст] / Ф.О. Чмиленко, Л.П. Жук. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2014. 48 с.

Зубенко А.В. Акти тлумачення норм права: дис. д.ю.н. 12.00.02.- теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Київ, 2013. 188 с.

Корунчак Л.А. Проблема використання синергетичного підходу при досліджені правових явищ URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_3/58.pdf

Сисоєва С. О. Сфера освіти як об’єкт дослідження URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/515/1/S_Sysoieva_SOOD.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право