Поняття та ознаки загальносоціального запобігання прокуратурою домашній злочинності

Автор(и)

  • Л.М. Барбарош аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2539-3480

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.42

Ключові слова:

запобігання, загальносоціальний рівень, органи прокуратури, домашня злочинність, кримінальне правопорушення, кривдник, домашня сфера

Анотація

У статті визначено поняття та ознаки загальносоціального запобігання прокуратурою домашній злочинності. Наголошено, що прокуратура як правоохоронний орган відіграє важливу роль у запобіганні вчиненню кримінального правопорушення у домашній сфері, оскільки її діяльність забезпечується реалізацією встановленої Конституцією України функції обвинувачення, представництва та нагляду, з метою захисту прав і свобод людини.

Зазначено, що прокуратура, посідаючи особливе місце в системі охорони прав людини в Україні, покликана відіграти провідну роль у координації антикриміногенного потенціалу правоохоронних органів щодо запобігання кримінальним правопорушенням взагалі і в домашній сфері зокрема.

На жаль, значення прокуратури щодо цієї діяльності нині недооцінюється і в науковому плані, і серед практичних працівників правоохоронних органів, волонтерів та недержавних інституцій. Немає ясності в основоположних, концептуальних питаннях, що стосуються цілей і завдань, місця та ролі прокуратури в системі суб’єктів запобігання кримінальним правопорушення у домашній сфері, потребують розроблення і окремі прикладні аспекти проблеми.

Сформульовано науково обґрунтоване визначення поняття «загальносоціальне запобігання прокуратурою домашній злочинності», а саме – це комплекс заходів правового, організаційного, технічного, фінансового та іншого характеру, що реалізуються прокуратурою як суб’єктом запобіжної діяльності та спрямовані на усунення, блокування, нейтралізацію детермінант, які породжують та обумовлюють протиправну поведінку кривдника у домашній сфері.

Обґрунтовано, що органи прокуратури фактично сприяють запобіжному впливу на причини та умови вчинення кривдником кримінального правопорушення у домашній сфері. Доведено, що роль прокуратури як суб’єкта запобігання вчиненню кривдником кримінального правопорушення у сім’ї об’єктивно залежить від ефективності реалізації нею основної функції – це захист прав і свобод людини в різних сферах її діяльності. Не виключенням є і домашня сфера.

Посилання

.1. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.

Кримінологія: підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін., за ред. В. В. Голіни та Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 440 с.

Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2011. 120 с.

Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): навч. посібник. Київ: Атіка, 2001. 368 с.

Криминология: учебник для юрид. вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. Москва: НОРМА, 1997. 784 с.

Криминология: учебник / под ред. проф. В. Д. Малкова. Москва: ЗАО Юстицинформ, 2004. 528 с.

Шнайдер Г. Й. Криминология: пер. с нем. / под общ. ред. и с предисл. Л. О. Иванова. Москва: Издательская группа «Прогресс» – «Универс», 1994. 504 с.

Кримінологія: академічний підручник / Богатирьов І.Г., Колб О.Г., Топчій В.В. та ін.; за заг. ред. доктора юридичних наук професора, заслуженого діяча науки і техніки України Богатирьова І.Г. Чернівці: Технодрук, 2020. 336 с.

Бандурка А. М., Давиденко Л. М. Преступность в Украине: причины и противодействие: монография. Харьков: Основа, 2003. 368 с.

Кочемировська О. О., Подільчак О. М., Севрук О. Р., Христова Г. О. Прокурорський нагляд за додержанням законів України щодо попередження насильства на дітьми: наук.-практ. посіб. Київ: ТОВ «К.І.С.», 2010. 88 с.

Барбарош Л. М. Проблеми запобігання домашньому насильству над дітьми в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 3. С. 238–243.

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 5. Ст. 35.

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі: постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.12.2021).

Томчук А. В. Щодо відсутності чіткого законодавчого розмежування повноважень суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання домашньому насильству. Домашнє насильство: проблемні питання в умовах COVID-19: матеріали круглого столу (м. Рівне, 12 жовтня 2021 р.). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2021.

Авер’янов В. Б. Принципи верховенства права і реформа українського адміністративного права. Адвокат. 2000. № 2. С. 5–8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право