Виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх у зарубіжних країнах

Автор(и)

  • М.С. Пузирьов доктор юридичних наук, старший дослідник, начальник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7814-9476

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.46

Ключові слова:

виконання покарання, позбавлення волі, засуджені неповнолітні, зарубіжний досвід, поліфункціональні (універсальні) пенітенціарні установи, роздільне тримання

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню порядку виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх у зарубіжних країнах.

Зазначено, що внаслідок оптимізації установ виконання покарань (протягом 2018–2021 рр. в Україні «законсервовано» 39 установ виконання покарань), зумовленою стрімким скороченням кількості засуджених до позбавлення волі (у т. ч. неповнолітніх), значно скоротилася і кількість спеціальних виховних установ (виховних колоній). Так, станом на кінець 2021 р. в 1 виховній колонії та 1 секторі для засуджених неповнолітніх жіночої статі (що функціонує в рамках установи виконання покарань для чоловіків, засуджених до позбавлення волі) трималося 63 особи.

Це, з одного боку, вимагає від адміністрації установ виконання покарань дотримання вимог роздільного тримання засуджених до позбавлення волі, закріплених ст. 92 Кримінально-виконавчого кодексу України, а з іншого – від керівництва Міністерства юстиції України – розглянути можливість щодо доцільності використання деяких аспектів зарубіжного досвіду організації процесу виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх.

Проведений порівняльно-правовий (компаративний) аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх у зарубіжних країнах засвідчив такі тенденції: 1) позбавлення волі є найбільш суворим покарання і до неповнолітніх застосовується у виняткових випадках; 2) в деяких зарубіжних країнах регулювання виконання і відбування позбавлення волі неповнолітніх здійснюється самостійними нормативно-правовими актами, а не окремим розділом чи частиною закону, що регулює виконання покарань в цілому; 3) неповнолітні, порівняно з дорослими, мають додаткові права і свободи, а також тримаються ізольовано від інших категорій засуджених; 4) у разі подальшої оптимізації установ виконання покарань України та скорочення кількості неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, постане потреба у створенні поліфункціональних (універсальних) пенітенціарних установ із дотриманням вимог роздільного тримання різних категорій засуджених.

Посилання

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3–4. Ст. 21.

Пенитенциарные системы зарубежных стран: учеб.-практ. пособ. / сост. В. И. Гуржий, М. П. Мелентьев. Киев: РИО МВД Украины, 1993. 104 с.

Simon R. J., Waal Ch. A. D. Prisons the world over. Lanham: Lexington Books, 2009. 162 p.

Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз фундаментальних засад виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та Федеративній Республіці Німеччини. Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Харків, 20 листоп. 2015 р.) / Харківський нац. ун-т внутр. справ; Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України. Харків: ХНУВС, 2015. С. 148–152.

Стручков Н. А., Шупилов В. П. Исполнение уголовного наказания в капиталистических странах (Англия, ФРГ): учеб. пособ. / науч. ред. проф. В. А. Владимиров. Москва: Акад. МВД СССР, 1978. Вып. II. 88 c.

Act concerning the execution of prison sentences and measures of rehabilitation and prevention involving deprivation of liberty (Prison Act). 45 p. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stvollzg/englisch_stvollzg.pdf (дата звернення: 15.12.2021).

Пузирьов М. С. Класифікація установ виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Федеративній Республіці Німеччина: порівняльно-правовий аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 45. Т. 2. С. 77–80.

Бурцев А. Н. Пенитенциарная система Германии в XVI – нач. XXI вв.: историко-юридическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2007. 223 с.

Germany. World Prison Brief data. URL: http://www.prisonstudies.org/country/germany (дата звернення: 15.12.2021).

Краснов Ю. А. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 7. С. 12–17.

Бурдо Е. П. Наказание по общему праву Англии, Уэльса и США (сравнительно-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Казань, 2007. 207 с.

Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: підручник / О. М. Литвинов та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова та д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. Київ: ВД «Дакор», 2015. 632 с.

Андреященко Р. А. Пенитенциарная система Англии и Уэльса в XVI–XX вв.: историко-юридическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2006. 180 с.

Ткачевский Ю. М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. Ткачевский Ю. М. Избранные труды. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2010. С. 149–394.

Gibson B., Watkins M. Criminal Justice Act 2003: A guide to the new procedures and sentencing. Winchester: Waterside Press, 2004. 176 p.

The Young Offender Institution Rules 2000. 29 p. URL: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2000/3371/pdfs/uksi_20003371_en.pdf (дата звернення: 15.12.2021).

Gordon W., Cuddy P., Black J. Introduction to youth justice: Incorporating an introduction to the youth court / ed. by B. Gibson. 2nd ed. Winchester: Waterside Press, 1999. 160 p.

Жабский В. А. Наказания по уголовному законодательству зарубежных стран: теоретико-прикладное исследование: дис. ... д ра юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 2011. 416 с.

Пузирьов М. С. Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у зарубіжних країнах: порівняльно-правове дослідження: дис. ... д ра юрид. наук: 12.00.08. Ірпінь, 2018. 498 с.

Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2018. 514 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право