Медико-санітарне забезпечення засуджених у місцях несвободи в механізмі реалізації права на охорону здоров’я

Автор(и)

  • С.М. Тюфтій аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4915-8936

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.49

Ключові слова:

медико-санітарне забезпечення, засуджені, місця несвободи, механізм, реалізація, право, охорона, здоров’я

Анотація

У статті розкрито місце медико-санітарного забезпечення засуджених у місцях несвободи в механізмі реалізації права на охорону здоров’я. Зазначено, що відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів у механізмі реалізації права на охорону здоров’я держава є відповідальною за життя та здоров’я осіб, які перебувають під її контролем, незалежно від їхнього правового статусу.

Аналіз національного законодавства та міжнародних документів у сфері захисту права засудженого на належну медичну допомогу в місцях несвободи показав, що медичне обслуговування засуджених в місцях несвободи має надаватися і організовуватися адміністрацією установ виконання покарань за такими якісними стандартами й на високому професійному рівні, що відповідають тим, які використовуються в установах охорони здоров’я поза місцями несвободи.

Наголошено, що Міністерство юстиції України, як правонаступник Державної пенітенціарної служби України анонсувало ряд ініціатив у сфері виконання кримінальних покарань, у тому числі і покращення функціонування державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України».

Однак, спроби керівництва Міністерства юстиції впровадити позитивні зміни в цій системі повинні були б належним чином сприйматися як засудженими, так і персоналом установ виконання покарань. Вони на жаль, не сприймаються, оскільки відсутній чіткий алгоритм дій медичної служби установи виконання покарань щодо медичного обслуговування засуджених в місцях несвободи.

От чому, на теперішній час серед багатьох проблем функціонування кримінально-виконавчої системи України осторонь залишається питання належного медико-санітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі в механізмі реалізації права на охорону здоров’я.

Отже, незважаючи на доволі розширене нормативне закріплення прав засуджених на охорону здоров’я Міністерство юстиції України і надалі не спроможне забезпечити виконання взятих ним зобов’язань у сфері захисту прав людини. Підтвердженням цього слугують численні рішення Європейського суду з прав людини, де підтверджується системне порушення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у контексті ефективної та своєчасної медичної допомоги в місцях позбавлення волі.

Сформульовано авторське визначення медико-санітарного забезпечення засуджених у місцях несвободи, під яким запропоновано розуміти передбачений у чинному законодавстві та гарантований демократичним суспільством механізм реалізації права засудженого на охорону здоров’я шляхом застосування до нього медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднання безоплатних та платних форм медичної допомоги, які мають відповідати міжнародними стандартам і процедурам у цій сфері.

Посилання

Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3–4. Ст. 21.

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо імплементації в Україні Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання за 2020 рік. Ст. 18. URL: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/UKR/INT_CAT_INP_UKR_42469_O.PDF (дата звернення: 15.12.2021).

Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України: навчальний посібник / за заг. ред проф.. А. Х. Степанюка. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 624с.

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 р. № 2823/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі: Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 р. № 1348/5/572. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Човган В. Ключові напрями пенітенціарної реформи як складові національного Плану дій у сфері прав людини URL: http://khpg.org/index.php?id=1453461065 (дата звернення: 15.12.2021).

Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 654-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Нєцвєтаєв Є., Жупанов Д. Аналітичний звіт за результатами моніторингу дотримання прав осіб, які утримуються в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Київ, 2021, 116 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Луньов проти України», заява № 4725/13 від 22.10.2015 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b09#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Мілова Т.М., Бочаров-Туз В.В. Права ув’язнених осіб на охорону здоров’я та медичну допомогу в Україні: окремі аспекти відповідності міжнародним стандартам. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Вип. 7. С. 171–177.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право