Нормативно-правове забезпечення спеціально-кримінологічного запобігання зловживанню повноваженнями особами, які надають публічні послуги

Автор(и)

  • В.В. Черниш аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7185-0251

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.50

Ключові слова:

нормативно-правове забезпечення, заходи, спеціально-кримінологічне запобігання, зловживання повноваженнями, публічні послуги, особи, які надають публічні послуги

Анотація

У статті висвітлено проблематику визначення місця заходів спеціально-кримінологічного запобігання кримінальним правопорушенням у системі заходів кримінологічної протидії суспільно небезпечним, кримінально-караним діянням, а також окреслено концептуальні погляди вчених-кримінологів, що панують в науковій кримінологічній доктрині з даного питання.

          Акцентовано увагу на першочерговості кримінологічних заходів з профілактики злочинності в суспільстві, розкрито зв’язок ефективних профілактичних заходів та послідовної спеціальної кримінологічної політики, її розробки та заходів з її реалізації, їх центральне місце в соціальній політиці будь-якої розвиненої країни, зокрема у сфері надання публічних послуг.

          Наголошується на відсутності кримінологічного дослідження нормативно-правового забезпечення спеціально-кримінологічного запобігання одному з найбільш латентних кримінальних правопорушень, передбаченого статтею 3652 КК України, а саме зловживанню повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

          Відтак, автором відводиться центральне місце спеціально-кримінологічним заходам запобігання злочинності в системі заходів кримінологічної протидії за рівнем їх дієвого впливу на зменшення шкідливого ефекту детермінантів. Надано визначення такому виду запобіжної діяльності.

          У результаті дослідження, наводиться висновок, що належне нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів, що здійснюють контрольні повноваження у відповідній сфері, регулюють відповідні суспільні відносини щодо надання тих чи інших публічних послуг є визначальним фактором ефективного запобігання досліджуваного злочину.

          Пропонується авторський підхід до розуміння системи спеціально-кримінологічних заходів запобігання даному кримінальному правопорушенню, що зафіксовані в нормативно-правових актах, регулюючих діяльність, як суб’єктів надання публічних послуг, визначених диспозицією відповідної статті закону про кримінальну відповідальність, так і діяльність суб’єктів, що здійснюють контрольні повноваження або регулюють відповідні сфери надання публічних послуг.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2004 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Йосипів А. О. Загальносоціальна, спеціально-кримінологічна та індивідуальна профілактика злочинності: правові аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 1. С. 315–324.

Шевченко О. А. Запобігання злочинам як один із пріоритетних напрямів протидії злочинності. Право і суспільство. 2012. № 3. С. 194–197.

Косаняк С. С. Окремі аспекти особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Право і суспільство. 2019. № 2 (2). С. 200–207.

Кулик К. Д. Спеціально-кримінологічне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні. Право і суспільство. 2017. № 3 (2). С. 187–193.

Дзюба А. Ю. Проблеми індивідуальної профілактики злочинності неповнолітніх. URL: http://law-dep.pu.if.ua/conference2014/articles/dzyuba.pdf (дата звернення: 15.12.2021).

Ситнік О. М. Характеристика спеціально-кримінологічних заходів запобігання втягненню неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність. Форум права. 2018. № 3. С. 96–104.

Богатирьов А. І. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. № 14. С. 2–9.

Голіна В. В. Запобігання злочинності: проблеми оптимізації соціальної активності. Вісник академії правових наук України. 2006. № 3 (46). С. 211–214.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки: проект Закону України від 21.09.2020 № 4135. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI03252V.html (дата звернення: 15.12.2021).

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIIІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (дата звернення 15.12.2021).

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність: Закон України від 12.07.2001 № 2658-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 02.06.2016 № 1403-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text (дата звернення 15.12.2021).

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 № 137/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Положення про трудовий арбітраж: наказ Національної служби посередництва і примирення від 01.12.2020 № 68. URL: https://nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-nspp/polozhennya/5021-polozhennia-pro-trudovyi-arbitrazh (дата звернення: 15.12.2021).

Положення про примирну комісію: наказ Національної служби посередництва і примирення від 01.12.2020 № 67. URL: https://nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-nspp/polozhennya/5017- (дата звернення: 15.12.2021).

Положення про порядок підготовки та підвищення кваліфікації посередників та арбітрів: наказ Національної служби посередництва і примирення від 10.06.2019 № 41. URL: https://nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-nspp/polozhennya/5015-polozhennia-pro-poriadok-pidhotovky-poserednykiv-ta-arbitriv-ikh-sertyfikatsii (дата звернення: 15.12.2021).

Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту): наказ Національної служби посередництва і примирення від 08.08.2008 № 95. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0095299-08#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту): наказ Національної служби посередництва і примирення від 08.08.2008 № 94. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS9971.html (дата звернення: 15.12.2021).

Положення про посередника: наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 № 133. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0133299-08#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Положення про арбітра: наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 № 132. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132299-08#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 № 1701-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text (дата звернення: 15.12.2021).

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text (дата звернення: 15.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право