Легалізація «відмивання» коштів, одержаних злочинним шляхом, як один з видів економічних транснаціональних злочинів

Автор(и)

  • І.О. Завидняк кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1816-7426

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.54

Ключові слова:

економічні злочини, транснаціональна злочинність, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, відтік капіталу, фінансовий моніторинг, правове регулювання

Анотація

У статті розглянуто один з видів економічних транснаціональних злочинів – легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Акцентовано увагу на тому, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є предикатним злочином, тому як вона характерна не для якогось одного виду організованої злочинної діяльності, а для дуже широкого кола транснаціональних злочинів, оскільки, абсолютна їх більшість направлена на отримання прибутку та активів, здобутих злочинним шляхом. У зв’язку з цим, процес розслідування та надання правової допомоги при розслідуванні таких економічних транснаціональних злочинів мають певний ряд особливостей та перешкод.

Вказано на необхідність належної правової бази щодо міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Виділено й проаналізовано три основні стадії легалізації (відмивання) злочинних доходів, як одного з економічних транснаціональних злочинів. Отже, першою стадією таких протиправних дій є: розміщення готівки у нормальному кругообігу грошових коштів (процес проникнення доходів, одержаних злочинним шляхом, в економічну систему, який має на меті звільнення утримувача великої суми коштів від готівки та її розміщення у національній або іноземній валюті у грошовому обороті, для наступної стадії). Другою стадіє легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом є маскування (укриття слідів та шляхів поширення) або обіг готівки, яке включає ряд фінансових операцій, направлених на приховування джерела походження грошей. Третьою стадією визначено – інтеграцію (повернення та легалізація «відмитих» грошей), тобто повне входження грошових коштів  до легальної економічної системи, де вони можуть бути використані для будь-яких цілей.

Наголошується, що в процесі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, існують певні періоди (або «вузькі місця»), протягом яких ризик виявлення такої протиправної діяльності значно зростає. Навіть за наявності великої кількості варіантів, методів і форм легалізації, не завжди можна уникнути дані періоди, що значно підвищує ризик виявлення такої протиправної діяльності підрозділами фінансової розвідки чи іншими компетентними органами. До таких періодів належать: процес надходження готівки до фінансової системи; переміщення грошових потоків через державний кордон; трансферти всередині фінансової системи та на виході з фінансової системи. З огляду на це, з метою забезпечення успішного функціонування всієї системи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, цей процес, як правило, здійснюють особи, які професійно займаються процедурами управління інвестування легалізованих доходів у легалізовану нерухомість та інші активи.

Зазначено, що ефективна протидія процесу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, неможлива без правового врегулювання міжнародного співробітництва під час розслідування й збирання доказів вчинення таких економічних транснаціональних злочинів.

Посилання

Завидняк І.О. Фактори, що зумовлюють необхідність міжнародного співробітництва у процесі розслідування економічних злочинів транснаціонального характеру. Ірпінський юридичний часопис. Серія: Право. 2021. № 1(5). С. 198 – 203.

Звіт державної служби фінансового моніторингу України за 2020 рік. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/PublicZvit2020.pdf

Бублик Є. О. Особливості втечі капіталу в транзитивних економіках. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7631

Кундельська І.С. Проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і вдосконалення протидії цьому явищу в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2 (20). С. 73 – 80.

Типологічне дослідження «Відмивання доходів від податкових злочинів». 2020. 78 с. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%94%D0%A1%D0%A4%D0%9C%D0%A3/Typology%202020.pdf

Строгаль Д.В. Організація сучасних офшорних фінансових центрів. Міжнародна економічна політика. 2012. Частина 1. С. 214 – 223

Досьє FіnCEN: що треба знати про гучний міжнародний скандал із відмиванням грошей. URL: https://www.dw.com/uk/dosie-fincen-shcho-treba-znaty-pro-huchnyi-mizhnarodnyi-skandal-iz-vidmyvanniam-hroshei/a-55007292

Білоус І.І. Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 82 – 88.

Klauser Peter. Das schweizersiche Bankgeheimnis und die Bekämpfung der Geldwascherei. Bulletin trimestriel BNS. 2005. № 4. рр. 361 – 370.

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text

Бищовець О.В., Погорецький М.А., Сергєєва Д.Б. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. Київ.: Алерта, 2015. 536 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність