Поняття та правова природа категорії «підозра»

Автор(и)

  • М.М. Місечко суддя Оболонського районного суду м. Києва здобувач Університету державної фіскальної служби України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0717-0825

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.57

Ключові слова:

підозра, правовий інститут, припущення, досудове розслідування, підозрюваний

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань розуміння кримінальної процесуальної категорії «підозра». З урахуванням складності цієї категорії визначено окремі існуючі в науковій літературі трактовки категорії «підозра», встановлено їх правову природа. Запропоновано комплексний підхід до розуміння підозри з обов’язковим урахування складності цієї категорії та її аналізу в кримінальному процесуальному значенні.

Досліджуючи теоретичні концепції підозри, що відповідають сучасним вимогам розкриття та розслідування злочинів з одного боку, та захисту прав та законних інтересів особи, яка опинилася під підозрою у кримінальному провадженні – з іншого, визначено, що: підозра є інститутом кримінального процесуального права, який включає в себе всю сукупність кримінальних процесуальних норм, які регламентують суспільні відносини, що виникають у процесі розслідування злочинів, між особами, уповноваженими здійснювати кримінальне переслідування, та особами, які мають відношення до скоєння злочину (підозрюваними), і спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні; підозрою є припущення, на основі наявних у справі даних, щодо відношення особи до скоєння злочину, яке ще не знайшло остаточного посвідчення та підтвердження, у зв’язку з чим його сутність перебуває під сумнівом у слідчого та/або прокурора, який висунув його; підозра є етапом (стадією) досудового розслідування, що передує обвинуваченню.

У зв’язку з відсутністю у вітчизняному законодавстві легального визначення поняття «підозра», запропоновано доповнити ст. 3 КПК України п. 13-1 наступного змісту: підозра – це припущення слідчого та/або прокурора про причетність особи до вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, виражене у відповідному процесуальному рішенні та обґрунтоване наявними у кримінальному провадженні матеріалами, що підлягає подальшій перевірці з метою підтвердження чи спростування.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. Ст. 88

Місечко М. Ґенеза розвитку інституту обґрунтованої підозрина українських територіях. Traektoriâ Nauki, 2021. Vol. 7. № 11. Р. 2001 – 2009.

Общая теория права и государства / под ред. В. В. Лазарева. М.: Юрист, 2002. 520 с.

Иоффе О. С. Структурные подразделения системы права (на материалах гражданского права). Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1968. Вып. 14.

Киримова Е. А. Правовой институт (теоретически-правовое исследование): дис. ... к.ю.н.: 12.00.01. Саратов, 1998. 170 c.

Церковный Ю. В. Институт подозрения и особенности его реализации при производстве дознания: дис. ... к.ю.н.: 12.00.09. Москва, 2011. 206 с.

Франк Л. В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе (уголовно-процессуальные и криминалистические исследования). Душанбе, 1963. 236 с.

Петров И. В. Теоретические и практические аспекты подозрения в уголовном процессе России: дис. ... к.ю.н.: 12.00.09. Краснодар, 2012. 214 с.

Капліна О. В. Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, сутність. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 2013. № 1. С. 238 – 242.

Парадеев В. М. Формирование обвинения на предварительном следствии в советском уголовном процессе: дис. ... к.ю.н. Свердловск, 1978. 184 с.

Панькина И. Ю. Презумпция невиновности: теория и практика реализации в российском уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2010. 144 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 30. Ст. 141

Постанова Верховного Суду від 18.05.2021 р. по справі № 162/512/16-к, провадження № 51-261км21. URL: https://vkursi.pro/vsudi/decision/96822549 (дата звернення: 28.01.2022)

Єфименко В., Єфименко О. Актуальні питання захисту свідка – потенційного підозрюваного в кримінальному провадженні. URL: https://zib.com.ua/ua/147982.html (дата звернення: 28.01.2022)

Хитра А. Я. Визначення поняття повідомлення про підозру у кримінальному провадженні. Теорія та практика правоохоронної діяльності: конфер. (11 листопада 2016 року). Львів: ЛьвДУВС, 2016. С. 348 – 351.

Пономаренко С. И. Подозрение в совершении преступления как форма уголовного преследования. Конституция Российской Федерации и проблемы уголовного права, криминологии и уголовного процесса: сб. науч. тр. Волгоград, 2005.

Габрелян А. Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо протидії економічній злочинності. Колективна наукова монографія «Державне управління та адміністрування, сфера обслуговування, економіка та міжнародні відносини як рушійні сили економічного зростання держав XXI століття». Видання 2. Вінниця, 2021-2022.

Габрелян А. Ю. Протиправна поведінка неповнолітніх: проблеми та шляхи їх вирішення. Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологи: сб. науч. статей / под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. О.: Феникс, 2007.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність