Природний тип розуміння права як підґрунтя діяльнісної теорії правознавства

Автор(и)

  • Є.В. Білозьоров кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7824-6786

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.1

Ключові слова:

діяльнісний підхід, категоричний імператив, право, природна школа права, процедурне природне право, «третя теорія», юридична аргументація

Анотація

Стаття присвячена висвітленню окремих положень школи  природного права, які вказують на її зв’язок із діяльнісним підходом у правознавстві та є основою для гносеології правових явищ і процесів засобами діяльнісної теорії. Акцентується увага на важливості дослідження «сумісності» різних типів розуміння права, аспектів їх взаємодії та можливих колізіях. Як фактор недостатньої дослідженості проблематики вказується нерозробленість теорії діяльності як складової правознавства. Метою статті є висвітлення можливих аспектів взаємозв’язку теорії діяльності як складової правознавства та школи природного права.

Методологічними положеннями, що визначають зміст дослідження стали наступні: термін «природне розуміння права» (природний тип розуміння права; природна школа права) – це не єдина цілісна теорія, а ціла низка концепцій, пов’язаних між собою сутнісним сприйняттям права не як прескриптивного тексту, у якому відображена воля органів державної влади, а як такого регулятора суспільних відносин, що відповідає вимогам справедливості; засноване на людських правах, має тісний зв’язок із мораллю; теорія діяльності розглядається як система знань, що дозволяє інтерпретувати правові явища і процеси, виходячи зі зв’язку права та людської діяльності, яка, з одного боку, є фактором формування та розвитку права, з іншого право є засобом впорядкування людської діяльності (діяльнісна теорія правознавства може бути засобом інтерпретації правових явищ як явищ динамічних).

Описуються окремі положення вчень про право таких мислителів як І. Кант, Б. Леоні, Л. Фуллер, Р. Алексі, Р. Дворкін.

Резюмується, що описані концепції права різних правників, що відображають аксіологічну, сутнісну характеристику природного типу розуміння права (йдеться про моральний аспект права, неможливість існування аморального права, людську гідність як підґрунтя права тощо) засобом «формалізації» права переважно вказують діяльність правників, зокрема, суддів. Правнича діяльність є чинником набуття правом «офіційного» характеру. Наведені характеристики вказують і на той можливий аспект використання положень теорії діяльності як складової правознавства, яким є правнича діяльність.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 23 лютого 2006 року. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст.260.

Кучук А. М. Основи теорії правового поліцентризму : монограф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 312 с.

Козюбра М. І. Доктрина природного права: через історичні злети й падіння до визнання основою найважливіших досягнень сучасної правової теорії та практики. Право України. 2021. № 1. С. 12-42.

Кучук А. М. Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і методологічний аспекти: дис. д-ра юрид.наук: 12.00.01. Дніпро, 2017. 435 с.

Кант И. Критика практического разума : в 8 т. М. : Наука, 1994. Т. 4. 890 с.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.

Кант И. Критика практического разума : в 6 т. М. : Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 1. 544 с.

Леони Б. Свобода и закон / Пер. с англ. В. Кошкина. М. : ИРИСЭН, 2008. 308 с.

Фуллер Лон Л. Мораль права / Пер. з англ. Н. Комарова. Київ : Сфера, 1999. 232 с.

Фуллер Лон Л. Анатомія права / Пер. з англ. Н. Комарова. Київ : Сфера, 1999. 144 с.

Alexy R. A Theory of Legal Argumentation. Oxford : Clarendon Press, 1989. 323 р.

Максимов С. І. Філософія права Роберта Алексі. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. № 1 (28). С. 89-97.

Mackie J. The Third Theory. Philosophy & Public Affairs. 1977. Vol. 7. No. 1. P. 3-16.

Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1977. P. XV. 293 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень