Гарантування прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні в умовах воєнного стану: загальна характеристика

Автор(и)

  • О.О. Кулініч Associate Professor at the Department of General Law disciplines of the Educational and Scientific Institute of Law and Innovative Education Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs (Dnipro, Ukraine) Candidate of Juridical Sciences, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.10

Ключові слова:

правовий статус, внутрішньо переміщені особи, права і свободи людини, гарантій, загальні та спеціальні гарантії

Анотація

У статті обґрунтована українська система гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб для визначення напрямів підвищення їх ефективності в умовах воєнного стану. Дослідження правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні проводяться починаючи з 2014 року, але нова хвиля вимушеного переміщення спровокувала численні зміни і трансформації цього спеціального статусу. Повномасштабне вторгнення росії спровокувало численні нові проблеми, тому вкрай необхідним є подальше дослідження та обґрунтування гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

До загальних гарантій слід віднести політичні, економічні, соціальні, ідеологічні та культурні гарантії. До спеціальних (юридичних) гарантій пропонуємо віднести нормативно-правові та організаційно-правові. Ефективність гарантування залежить від взаємопов’язаності всіх видів гарантій та їх злагодженого функціонування. Розвиток нормативно-правових та інституційних гарантій, чітко обумовлений існуванням ряду загальноправових гарантій (політичних, економічних, соціальних, культурних та ідеологічних). Існування перших, в свою чергу, уможливлює детальну реалізацію других, що відображається у прийнятих нормативно-правових актах.

Умовою відновлення порушених прав і свобод українців, отримання справедливої сатисфакції є розслідування багаточисленних злочинів та порушень міжнародного права, а також притягнення до відповідальності злочинців.

В умовах воєнного стану, прийняття законів відбувається дуже оперативно і у надзвичайних масштабах, що є виправданим. Але такі темпи не співрозмірні з звичними очікуваннями суспільства від правового регулювання. Отож, важливим є широке інформування на загальнодержавному та муніципальному рівнях про зміни у законодавстві, особливо в інтересах внутрішньо переміщених осіб.

Посилання

Права та пільги внутрішньо переміщених осіб. URL: http://sts-mrada.gov.ua/?p=9296.

Гретченко Л. Державні гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. URL: https://www.hsa.org.ua/blog/derzhavni-garantiyi-dotrymannya-prav-svobod-ta-zakonnyh-interesiv-vnutrishno-peremishhenyh-osib/

Загальна теорія права: підручник / за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2020. 568 с.

Тодыка Ю. Н., Тодыка О. Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 368 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підручник. Xарків: Еспада, 2006. 776 с.

Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.

Конституційне право України: підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. Київ: Правова єдність, 2009. 1008 с.

Коцан-Олинець Ю. Я. До питання про гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасне теоретико-правове узагальнення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 2. С. 12-16.

Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія. Xарків: Право, 2009. 600 с.

Права людини і громадянина в Україні: навчальний посібник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник; М-во освіти і науки України. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 336 с.

Права людини: соціально-антропологічний вимір: колективна монографія / голов, ред. П.М. Рабінович. Вип. 13. Львів: Світ, 2006. 280 с.

Федоренко B. Л. Конституційне право України: підручник / М-во юстиції України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ: Ліра-К, 2016. 616 с.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Т. 3 : Загальна теорія права / гол. редкол. В. Я. Тацій, 2017. 952 с.

Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. Вид. 6-те, виправл. та доповн. Київ: Атіка, 2009. 608 c.

Пархоменко Н.М. Гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина: проблеми сутності та змісту. Правова держава: Щорічник наукових праць. 2018. Вип. 21. С. 130-137.

Nalyvaiko, L., Chanysheva, G., Kozin, S. Remuneration Of Public Servants In The Federal Republic Of Germany. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. №4 (5). Р. 228-232.

Kondratiuk O., Fedchak I. , Lepekha O., Senyk S., Marets B. War on crime: From passive behaviour of an undercover agent to active forms of covert influence on accomplices of criminal activities. Philosophy, economics and law review. 2021. Volume 1. №. 2. Р. 150-172.

Наливайко Л.Р., Мінакова Є.В. Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до виборчих прав на місцевому рівні (на основі досвіду проведення місцевих виборів 2020 року): теоретико-прикладний аспект. Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск. 2021. № 2. С. 31-36.

Наливайко Л.Р., Бочковий О.В., Мінакова Є.В. Проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з внутрішньо переміщеними особами в умовах децентралізації влади (за результатами опитування пілотних громад). Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 2. С. 129-136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право