Медіація як одна із функцій українського нотаріального процесу

Автор(и)

  • М.С. Долинська доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0352-5470

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.13

Ключові слова:

функції, основні функції нотаріального процесу, медіація, нотаріальний процес

Анотація

Стаття присвячена актуальними питання правового регулювання нотаріальних правовідносин в державі.

Юрисдикційна нотаріальна діяльність в Україні здійснюється у процесуальній формі, тобто за допомогою нотаріального процесу.

Одним із центральних питань нотаріальних правовідносин в Україні виступає питання функцій українського нотаріального процесу.

Метою дослідження є: проведення аналізу функцій нотаріального процесу, визначення поняття функцій нотаріального процесу в Україні, здійснення класифікації основних функцій нотаріального процесу та окреслення нової нотаріально-процесуальної функції - медіації.

Автором розглянуто основні критерії класифікації функцій нотаріального процесу в Україні.

Основною функцією нотаріального процесу виступає вчинення нотаріальних дій або провадження нотаріального процесу.

Автором визначено поняття функцій нотаріального процесу.

Функції нотаріального процесу - це передбачені  чинним законодавством  форми та засоби впливу на поведінку учасників нотаріальних правовідносин з метою врегулювання, згідно і цілями та завданням нотаріального процесу та  нотаріальної діяльності в державі загалом.

Функції нотаріального процесу не є застиглою категорією, вони знаходяться у постійному русі, у залежності від розвитку нотаріальної діяльності і нотаріального процесу, та наділення нотаріальних органів новими повноваженнями.

Важливість функцій нотаріального процесу полягає в тому, що вони скеровують розвиток нотаріального процесу у новому проєвропейському русі, беручи за основу головні  засади латинського нотаріату.

Досліджено найбільш поширені кваліфікації функцій нотаріальної діяльності та нотаріального процесу.

Одним з нових та надзвичайно важливих функцій нотаріального процесу є медіація.

На основі аналізу  праць науковців, нормативно-правових та законодавчих нотаріальних актів, автором розроблено та обґрунтовано висновки дослідження та запропоновано зміни до Закону України «Про нотаріат» в частині контролю за діяльністю державних нотаріусів.

Посилання

Марчук В. М., Ніколаєва Л. В. Нариси з теорії права: навч. посіб. К.: Істина, 2004. 304 с.

Досінчук К. Ф. Поняття, завдання та функції нотаріату в Україні: окремі аспекти. Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 131-134.

Долинська М. С. Функції українського нотаріату: поняття та види. Форум права. 2011. № 4. С. 212.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. Вид. 9-е, зі змінами. Львів: Край, 2007. С. 98.

Долинська М.С. Українське нотаріальне право: посібник. К.: Юрінком Інтер, 2015. 248 с.

Долинська М.С. Нотаріальний процес: підручник. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 652 с.

Долинська М. С. Гарантії нотаріального процесу як складові гарантій нотаріальної діяльності в Україні. Вісник національного університету «Львівська політехніка». № 894. Серія: юридичні науки. Випуск 18. 2018. С. 68-74.

Фурса С. Я, Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Нав. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: А.С.К., 2001. 976 с.

Про нотаріат: Закон України від 3 вересня 1993 року. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 39, ст.383

Про затвердження Порядку проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства регулює порядок проведення перевірок не лише приватних нотаріусів, але й державних нотаріусів щодо порядку вчинення ними як нотаріальних дій, так і нотаріального діловодства: Наказ Міністерства юстиції України від 17.02.2014. № 357/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0298-14#n15.

Долинська М. С. Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні: монографія. Львів: ЛьвДУВС. 2015. 988 с.

Маржина А. А. Правоінтерпретаційна функція в системі функцій нотаріату України. Альманах права. 2021. Випуск 12. С. 277-281.

Дякович М. М. Нотаріус як медіатор. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 1. С. 54-55.

Про Медіацію: Закон України від 16 листопада 2021 року. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2022. № 7. ст.51.

Дякович М. М. Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практиці нотаріусів. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 137-139.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право