Деякі питання щодо механізму реалізації права особи на евтаназію

Автор(и)

  • П.П. Черевко доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5311-324X
  • В.В. Заборовський професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.14

Ключові слова:

евтаназія, право особи на евтаназію, смерть особи, спадкування, заповіт життя, запит на евтаназію

Анотація

Дана стаття присвячена розкриттю питань, які пов’язані із з’ясуванням загальних рис інституту «евтаназії» та його впливу на виникнення і припинення цивільно-правових відносин, а також питань щодо необхідності існування належного механізму його реалізації.

В рамках даної статті було досліджено різні підходи науковців, а також розкрито позицію законодавців зарубіжних країн щодо можливості використання інституту «евтаназії». Основна увага присвячується, зокрема, розкриттю практичних аспектів механізму реалізації права фізичної особи на евтаназію, виходячи насамперед з досвіду законодавців тих країн, які допускають можливість її застосування (США, Ізраїлю, Швейцарії, Великобританії тощо). Аналізується також позиція Європейського суду з прав людини щодо можливості закріплення на законодавчому рівні відповідної країни права особи на евтаназію.

Для досягнення поставленої мети, авторами були застосовані характерні для правової науки методи. Дослідження проводилося із застосуванням насамперед формально-логічного та системно-структурного методів, а також діалектичного методу пізнання правової дійсності

Аргументується позиція, згідно з якою в разі закріплення в національному законодавстві права особи на евтаназію, його реалізація потребує вироблення належного механізму, який би відстоював інтереси такої особи та насамперед мінімізував вплив потенційних спадкоємців та медичного персоналу на здійснення свідомого та добровільного волевиявлення щодо евтаназії. Акцентується увага на тому, що відповідний  механізм реалізації права на евтаназію потребує відсутності зацікавленості як з боку свідків, так і медичного персоналу, а також необхідності детальної регламентації процедури прийняття рішення щодо евтаназії.

Посилання

Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. 2-е изд. испр. и доп. М.: Мысль, 1977. 567 с.

Мікуліна М.М. Право на життя як складова приватності фізичної особи. Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер.: Право. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_1_25

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст.19.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Офіційний вісник України. 1998. № 13. Ст. 270.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Lambert and others v. France» оn June 5, 2015 (Application № 46043/14). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155352

Заборовський В.В. Евтаназія та спадкове право. Правові питання евтаназії: Україна та світовий досвід: монографія. За загальною редакцією С.Б. Булеци, М.В. Менджул. Ужгород: РІК-У, 2021. С. 252-261).

ЗаборовськийВ.В., Дьордь В.В. Евтаназія – гідна смерть чи вбивство: юридичні аспекти в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 61-63. URL: http://pap.in.ua/1_2017/18.pdf

Wiebe R.E. Hasbrouck. Frequently Asked Questions about Assisted Suicide and Euthanasia. Council of Canadians with Disabilities. URL: www.ccdonline.ca/en/humanrights/endoflife/FAQ-18March2013

Мырсина А. Как легализовать эвтаназию в России? 2017. URL: https://zakon.ru/blog/2017/10/15/kak_legalizovat_evtanaziyu_v_rossii

חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005. URL: https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Zchuyot_03.pdf

Konsdorf R., Alden S. Prulhiere killing your chances of inheriting: the problem with the application of the slayer statute to cases of assisted suicide. URL: https://actecfoundation.org/wp-content/uploads/Killing-Your-Chances-of-Inheriting-The-Problem-With-the-Application-of-the-Slayer-Statute-to-Cases-of-Assisted-Suicide.pdf

What is the End of Life Option Act? (Understanding California’s). URL:https://health.ucdavis.edu/huntingtons/files/CA-End-of-Life-Options-Act-UCHastings-summary.pdf

Dore M. Assisted Suicide Laws Are a Recipe for Elder Abuse. The New York Times. April 10, 2012. URL: https://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/04/10/why-do-americans-balk-at-euthanasia-laws/assisted-suicide-laws-are-a-recipe-for-elder-abuse

Антоненко М.М. Эвтаназия как разновидность убийства в уголовном праве России: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Калининград, 2018. 253 с.

Forfeiture Act from 13th July 1982. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/34/contents

D'Arcy Ph. Unlawful Killing, Assisted Suicide and Inheritance. The Forfeiture Rule. 04 June 2019. URL: https://www.blandy.co.uk/about/news-and-insights/insights/unlawful-killing-assisted-suicide-and-inheritance-the-forfeiture-rule

Перассо В. Помочь умереть: где эвтаназия законна. Всемирная служба Би-би-си. 11 сентября 2015. URL: https://www.bbc.com/russian/ society/2015/09/150911_euthanasia_countries_legal

Iftikhar A. Euthanasia: protecting ‘right to die’ by denying ‘right to live’. Anaesth, Pain & Intensive Care. 2012. Vol 16(3). P. 305 -310.

Can a Will Require Pets to be Euthanized After the Owner Dies? Estate Law in PA. URL: https://www.wwdlaw.com/can-a-will-require-pets-to-be-euthanized-after-the-owner-dies-estate-law-in-pa/

Кауфман А. Видалення небажаного контенту, спадкування незачатими. Які ще новели запропонують для кодексу. Закон і бізнес. 2021. Вип. 6 (1512). URL:https://zib.com.ua/ua/146620-vidalennya_nebazhanogo_ kontentu_spadkuvannya_nezachatimi_yak.html

Хамітова В.В. Процес спадкування дитиною, яка зачата способом посмортальної репродукції. Пріоритетні напрями реформування сучасного законодавства: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 лютого 2021 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. С. 38-41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право