Особливі обставини зміни або припинення договору найму (оренди) житла за сучасних умов воєнного стану в Україні

Автор(и)

  • О.А. Явор доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.20

Ключові слова:

договір, найм (оренда) житла, призупинення виконання обов’язків

Анотація

У статті досліджено окремі питання житлового права, зокрема, особливі обставини зміни та припинення договору найму (оренди) житла в   умовах сьогодення та у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану. Окреслено, що поряд з загальними підставами припинення договору найму (оренди) житла з’явилися нові особливі обставини припинення. В Україні правові засади регулювання житлових правовідносин ґрунтуються на таких принципах: свободи договору, рівності, справедливості тощо. Обґрунтовано, що конструкція договорів найму (оренди) житла різна. Виявлено відмінності між договорами найму(оренди) житла. Досліджено особливості загальних підстав розірвання договору найму (оренди) житла. Сучасна судова практика суперечливо застосовує окремі законодавчі положення інституту припинення договору найму, що зумовлює потребу законодавчого доповнення загальних підстав припинення договору найму (оренди) житла особливими обставинами з метою підвищення якості правового регулювання відносин найму та ефективності правозастосовної діяльності. Необхідним фактом доказування є встановлення особи, винуватої у створенні загрози знищення майна. Проаналізовано рекомендації щодо особливих обставин зміни та припинення договору найму (оренди) житла у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану. Встановлено, що законодавство України передбачає право односторонньої відмови від договору. Водночас обґрунтовано необхідність передбачити  за сучасних умов воєнного стану в Україні наступні особливі обставини зміни або припинення договору: взаємне звільнення від виконання обов’язків за договором на період обставин непереборної сили та форс-мажору, а саме під час війни; укладання додаткових договорів між сторонами щодо вирішення конфліктів без звернення до юрисдикційних органів тощо. У зв’язку з тим що нотаріальна форма та державна реєстрація обов’язкова для договорів щодо нерухомого майна, а під час дії воєнного стану більшість відкритих державних реєстрів недоступна, сторонам необхідно більш уважніше ставитися до погодження умов дії та припинення договору найму(оренди) житла, пам’ятати й про фактичну передачу/повернення майна, що має підтверджуватись актом приймання-передачі. Також запропоновано законодавчо встановити, що у випадку воєнного стану в Україні  правовим наслідком зміни умов договору має бути - призупинення виконання обов’язків за договором найму(оренди) житла за взаємною згодою сторін - наймодавця та наймача.

Посилання

Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Указ Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44, ст.356) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#top

Галянтич М.К. Житлове право України: Навч. посіб. / Рец.: В.В. Луць, О.В. Скрипнюк, О.Д. Крупчан. – К., 2008.

Новицкий И.Б. Римское право: учебник / И.Б. Новицкий. – М.: КНОРУС, 2011. – 304 с.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Г.Ф. Шершеневич; вступ. ст. Е.А. Суханов. – М. : Спарк, 1995. – 556 с.

Постанова Вищого господарського Суду України від 22.02.2013 по справі №5023/3343/12 http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/117

Постанова Вищого господарського Суду України від 02.03.2016 року по справі № 922/2531/15

https:/protocol.ua/ua/postanova_vgsu_vid_02_03_2016_roku_u_spravi_922_2531_15/

Постанова Велика Палата Верховного Суду від 19.05.2020 № 910/719/19 https://verdictum.ligazakon.net/document/89961609

Постанова Верховного Суду від 06.02.2020 у справі № 915/1429/19 http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=87426719&red=100003a67fb0cf3794220edeea5e0637d1c3f2&d=5

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у від 24 вересня 2020 року по справі № 922/2665/17 https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/91748159

Постанова КГС ВС від 24.09.2020 №922/2665/17 http:/ /www.reyestr. court.gov.ua/Review/91748159

Юлія Труфанова, Правові підстави розірвання договору найму (оренди) на вимогу наймодавця Актуальні проблеми правознавства. Випуск 2 (18). 2019 р. C.200-205

Постанова Вищого господарського суду України від 19.04.2011 р. у справі № 4/151-10. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14974932

Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг. Москва : Статут, 2001. 300 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право